ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

0
29

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/10/2019 ၼႆႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ ငဝ်းလၢႆးပႆႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း/ လွႆ လႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႃႈတေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/10/2019 ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းပႅတ်ႈ။

ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈ တႄႉမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 4 ၵေႃႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီႁဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2019 ၼႆႉသေ ၵူၺ်းဢမ်ႇပဵၼ်ႁူပ်ႉ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းပႅတ်ႈ။ လွင်ႈတေႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေႁူပ်ႉဝၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ၊ ဝႃႈတေႁူပ်ႉဝၼ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇတႅပ်းတတ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်သင်” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵေႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၵၢင်ဝဵင်း 3-4 တီႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇမႃးၾၢင်ႉတူဝ်ယူႇ။

“ၼႂ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 4 ၵေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးသေပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇထိုင် သၽႃးၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်မႃး တေမႃးသပ်းလႅင်းၼႄ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းသင် တေထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပဵၼ်ၸၢႆးဢူးၶမ်း၊ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸၢႆးၸိင်ႇလူႇလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢႆး ဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။


eastern_breeze
SHARE