လုမ်းတတ်းသိၼ်တူၼ်ႈတီး တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၼၢင်းၶၢႆၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ 80 ပီ

0

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ – သူင်ႇၶၢဝ်ႇ )လုမ်းတြႃးတူၼ်ႈတီး တတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈ (တၢမ်ႇ)ၶွၵ်ႈ 80 ပီ ၼိူဝ် ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢဝ်သၢဝ်ဢွၼ်ႇမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉ  ။

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းတြႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တဵပ်းတတ်းပၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မထေးလေး (ႁိုဝ်) မဝိၼ်းထေး   ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉ မိူဝ်ႈပီ 2018 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူၺ်ႈတင်းၽိတ်း ဝႃႈ-  ဢဝ်သၢဝ်၊ မႄႈယိင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၵႂႃႇၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၺႃး တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 80 ပီ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလိူင်ႈလဵဝ် ၊ တင်းၽိတ်း သီႇလိူင်ႈ ၼိုင်ႈလိူင်ႈလႂ်  20 ပီ  ။

ၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “လိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း  ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၶျေႃးၵႂႃႇၶၢႆၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈ ဝဵင်း ၾၢႆၶုၼ် ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ မၼ်းၼၢင်းဝႃႈ တေဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်း မိူင်းၶႄႇ ၼႆသေ ၺႃးၵႃႉၶၢႆ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းမေး ၶႄႇ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈမၢၼ်းလုၵ်ႈ ပၼ်ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လုမ်းတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ၊ ၵႃႈၵွၼ်ႇ ပူၼ်ႉ မႃး ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ဢၼ်တီႉလႆႈ တၢင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၵေႃႈ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း လၢႆလၢႆလိူင်ႈသေ တူၵ်းၶွၵ်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ  ယွၼ်ႉလႆႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းပႃး လႄႈ လႆႈဢွၵ်ႇႁႃငိုၼ်း ထုၵ်ႇလွၵ်ႇၶၢႆၵႂႃႇ တၢင်းမိူင်းထႆး ၊ မိူင်းၶႄႇ ၸဵမ်ပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ်သိပ်းပီ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈ ၵၢၼ်ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၼၼ်ႉ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ လႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၼႆသေ တႃႉ ၼၢင်းယိင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၸိူဝ်းၺႃးၶျေႃးဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ၶိူဝ်းယႂ်းၶႃႈ။

ၶေႃႈမုၼ်းလႆႈဢဝ်မႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ  BBCၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE