လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်း RCSS ၸၼ်ႉသုင် 8 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ RCSS မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈ မိူင်း တင်းမူတ်း 140 ၵေႃႉ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၸၼ်ႉ 12 ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉ 8 ၵေႃႉ။

Photo by – Tai Freedoom/ ပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလၢၼ်တႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸွမ်း ၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပူၵ်းပွင်မႂ်ႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 19/4/2017 မႃးတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမွပ်ႈပၼ်ဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေၸႂ်ႉပိူင် 10 ပီ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 12 ပီ ”ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်ဝႆႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉဝႆႉပၼ်ၶဝ် မီးယူႇ 2 လၢႆး၊ လၢႆးတီႈၼိုင်ႈတႄႉ ႁႂ်ႈၼွင်ႉၶဝ် သိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တၢင်ႇမိူင်း။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈသမ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼွင်ႉၶဝ် ၼႆႉ ယဝ်ႉၸၼ်ႉ12 ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ႁဵၼ်းယူႇ ၸၼ်ႉ 12 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈသူင်ႇ မိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ပေႉၵၢၼ် ၸဵမ်လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လၢႆးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးပေႉၵၢၼ် ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းပေႃးတေလႆႈ သိုပ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ တီႈလွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈ တေမီးၸၼ်ႉၸွမ် (ၵေႃးလဵၵ်ႉ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Tai Freedoom/ ပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

လုၵ်းႁဵၼ်းဢၼ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (12 ၸၼ်ႉ)၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် (9 ၸၼ်ႉ)၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (6 ၸၼ်ႉ) လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီသၢမ် တင်းမူတ်း လႆႈမွပ်ႈ ပၼ်ဝႂ် 140 ၵေႃႉ။

“ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉသုင် လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် 21 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 37 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈထီႉ 1-2-3 သမ်ႉ 36 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶတ်းၸႂ်/ ၵႆႉ 1 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီသၢမ် 37 ၵေႃႉ ” ၸၢႆးလၢၼ်တႆး သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Thai PBS Facebook/ ပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်းပွႆးမွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ပူၼ်ႉၸၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈလႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ႁႅင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈ ၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လၢႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၸွမ်လႅၼ်တႆး – ထႆး တင်းမူတ်း မီး 200 လင်ပၢႆ။ ၸၼ်ႉသုင် 1 လင်၊ ၸၼ်ႉၵၢင် 5 လင်။ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 200 ပၢႆ။ တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 11,000 ပၢႆ။ ၶူးသွၼ် 500 ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE