ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်း 7 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ 7 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း တီႈၵၢင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ သႅၼ်ဝီ 5 ၵေႃႉ လႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ။

Photo by – ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ/ ၽွင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 တင်း တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈ မၢႆ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 7 – 8 လင်ၼႆႉ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးသမ်ႉ တေပဵၼ်တီႈပွၵ်ႉ 1-2-3-4 ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵႃးသမ်ႉ 3 လမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတိူဝ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼိူဝ်ႉဝႆႉလႄႈ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၽႃႇတတ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ”ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႆႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိမ်း 10 ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “တေႃႈလဵဝ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 10 ၼႆႉ။ ပဵၼ်တပ်ႉမ 88 လုၵ်ႉတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈမႃး။ ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃးၵမ်း ၼိုင်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်လင် ယင်းပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ႁိူၼ်းၵေႃႈမီးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ/ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ဢႃယု 24 ပီ ပွၵ်ႉ 3 ၊ ဢူးႁၢၼ်ႇဝိၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 31 ပီ ပွၵ်ႉ 1 ၊ မၶိၼ်ႇၼၢင်းသူဝ်း ဢႃယု 29 ပီ ပွၵ်ႉ 1 ၊ ၼၢင်းဢုင်းၸိင်ႇ ဢႃယု 55 ပီ ပွၵ်ႉ 1 ၊ မတၢၼ်းတၢၼ်းၼွႆႇ ဢႃယု 33 ပီ ပွၵ်ႉ 1 ၊ ၼၢင်းတိၼ်ႉတိၼ်ႉထုၼ်း ဢႃယု 25 ပီ လႄႈ ၼၢင်းၼူၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 47 ပီ ပွၵ်ႉ 1 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈငိုၼ်းမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 1 သႅၼ်ပျႃး။ ငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်မႃး တႃႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လႆႈမွပ်ႈပၼ်တီႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ”ၸၢႆးဢူးၶမ်း သပ်း လႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAAလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈ ၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2019 တေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ထိုင်ဝၼ်း တီႈ 21/9/2019 ၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE