တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မွၵ်ႈၽၢၵ်ႇ လိူၼ် 20 ဝၼ်း ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃး ၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်း၊ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်လႄႈ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်ၵူၼ်း မိူင်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။

Photo by – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း/ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 (လႃႈသဵဝ်ႈ) ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တႃႇ တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢၵ်ႇတွင်ႉႁွင်ႈသႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇလႆႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတွင်ႈထၢမ်ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။

ထၢမ် – လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ SNLD တင်း ၽူႈတႅၼ်း ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼႆၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2019 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈမိူဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သေ လႆႈမိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်၊ မိူဝ်းသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်း။ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတႅၼ်းၽွင်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်းၶႃႈ။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၶႃႈလူး ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2019 ၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်မႃးတီႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈသေ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈ ၺႃးတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ် မႃးပိုတ်းယိုဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈလႆႈလူႉလႆႈသုမ်းၵေႃႈမီးၵႂႃႇ တင်းၼမ် ၸဵမ်ႁိူၼ်းယေးလႆႈတိူဝ်ႉၵႂႃႇ 3 လင်၊ ၵူၼ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တေႃႈလဵဝ် မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ တူၵ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းႁႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄ။

ထၢမ် – လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႆႈၺႃးၸိူင်ႉၼႆ ယူတီႈၽူႈတႅၼ်းၶႃႈလူး သမ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်းၶိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တေၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ – ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း လႆႈမၢတ်ႈမၢႆမႃးသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေဢဝ်မႃးငူပ်ႉငီႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶဝ် ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း။ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးပၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်း ထၢၼ် ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈလႆႈမိူဝ်းငူပ်ႉငီႉၾၢႆႇၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးတေၸၢင်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးမီးလွင်ႈသုၵ်ႈၼႃႈသီတႃ ပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈမိူဝ်း ငူပ်ႉငီႉပၼ်တႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။

Photo by – ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း/ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ

ထၢမ် – ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇသမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄသင်ၽွင်ႈၶႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ပဵၼ်မႃး။

တွပ်ႇ – ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပၢင် တိုၵ်းသင်သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ မႃးသုၵ်ႈၼႃႈသီတႃ ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈ မႃးထႅမ် မႃးလူလွမ်ပၼ်ဢိတ်းဢီႈၵေႃႈ တေႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၶႃႈႁဝ်း တႅၼ်းၽွင်း တေဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ 1) ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းလႆႈမိူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်းၾၢႆႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၾၢႆႇၸႄႈတွၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၾၢႆႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမိူၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းတိူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်မၢၵ်ႇဢၼ် တူၵ်းပႆႇတႅၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းႁႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈမီးလၢႆးတၢင်းတႃႇတေၶဝ်ႈႁႃ သုၵ်ႈၼႃႈသီတႃ ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈမိူဝ်းငူပ်ႉငီႉဝႆႉ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈသေ သမ်ႉတေၶိုၼ်း ၶိုၼ်ႈထိုင်ၾၢႆႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ၵႆႉ ၺႃးၵၼ် ၶဝ်မီးပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်လိူၼ်တႃႇသေႇလႄႈ ၶဝ်တေဢုပ်ႇၵၼ်သေ တေၶိုၼ်းပွင်ႇမႃး ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈလူႉသုမ်း သူၼ်ႁႆႈၼႃးၶႃႈလူး ၸွင်ႇမီးၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – လိူဝ်သေ ဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆ၊ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ လႄႈ ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေပႆႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း မွၵ်ႈ 16 ႁိူၼ်း၊ ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 16 ၵေႃႉ တေမီးမွၵ်ႈ 19 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၽုၵ်ႇ ၵႃႈတူၼ်ႈၶဝ်ႈ တႃႇ တေၽုၵ်ႇသွမ်ႈတႄႉ ၵႂႃႇဢဝ်မႃးယဝ်ႉ ႁၢပ်ႇမႃးယဝ်ႉ မႃးတၢမ်းဝႆႉၼႂ်းၼႃး သမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လႆႈဢႅၼ်ႇလႆႈ ပၢႆႈ၊ လႆႈၼီ လႆႈယၢၼ် ၼႃးၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သွမ်ႈသေ ၼႃးလႆႈလူႉ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ဢၼ်တေမႃးသွမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁႅင်ႈပႅတ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇတင်းမူတ်း 19 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ႁဝ်းၵေႃႈဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းမႃးသေ လႆႈယိုၼ်ႈပၼ်ဝႆႉတီႈၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ်။

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် တေၸၢင်ႈငူပ်ႉငီႉပၼ်လႆႈ တၢင်းၾၢႆႇပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈဢေႇ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၽိူမ်ႉ ထႅမ်ပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/9/2019 ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉမႃး တၢင်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈ တွၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေလႄႈ လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမႃးသုၵ်ႈ ၼႃႈသီတႃပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2019 ႁဝ်းၶႃႈ တႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈလႆႈမိူဝ်း ငူပ်ႉငီႉဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းဝႆႉပႆႇတႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းမႃးဢဝ်ပႅတ်ႈပၼ် တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးၼႆၵေႃႈ လႆႈမိူဝ်းငူပ်ႉငီႉ၊ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

ၸင်ႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်မႃးယွမ်းၼွမ်းသေ ႁႂ်ႈ မႃးသုၵ်ႈၼႃႈသီတႃပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်တႄႉတႄႉ ယူႇၾၢႆႇလဵဝ်သေပွႆႇမၢၵ်ႇ လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈလႆႈမိူဝ်းငူပ်ႉငီႉဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇၶႅမ်ႉ ပႆႇပဵၼ်မႃးၼႆၵေႃႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေမီးဝႆႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ယူႇ ၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼႆႉၵေႃႈ တႃႇတေလႆႈ တၢင်း၊ ၾႆး၊ ၾူၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း တႅၼ်းၽွင်းသေ ၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်မႃး တင်းၼမ်။ တေႃႈလဵဝ် ဝၢၼ်ႈၵုင်း သႃႇၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးၵေႃႈ ပွင်ႇလီ သိူဝ်ႇယၢင်ယဝ်ႉ၊ ၾႆးၵေႃႈလႅင်းယဝ်ႉ ၼမ်ႉၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်းၵေႃႈ ၶႅမ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈတင်းမူတ်း မၢင်တီႈမီးယူႇထႅင်ႈ 22 ႁိူၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇထႅင်ႈ တီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ႉပႆႇလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵေႃႈတိူင်ႇလၢတ်ႈပၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း တႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈ မၢတ်ႈမၢႆတွင်းမႃးသေ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉပေႃးတေတဵမ်ထူၼ်ႈလွင်ႈၾၢႆႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၼၼ်ႉ တေ မိူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE