တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းသင်  တေႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈလိူၼ်ၼႃႈ

0
43

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း တီႈၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႆႈ၊ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႂ်း လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to U Nay Min Kha-ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း တီႈၵဵင်းတုင် 17/9/2019

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း  ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပႆႇၸၢင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်သင်လႆႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ။

တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ- “တေႃႈၼင်ႇတႃႇလူတ်းပၢင်တိုၵ်း ယင်း ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင်။ ၵုမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႉတေမူတ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။ တႃႇတေလႆႈ  ၼမ်ႉတွၼ်း၊ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတႄႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ 7 ၶေႃႈ – တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ Bilateral ၊ တႃႇႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းမွတ်ႇယဵၼ်၊ တႃႇတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး IDP ၊ တႃႇတမ်းဝၢင်း တီႈယူႇတပ်ႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇတေဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ တေဝႆႉ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း၊ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ NCA သေ သွင်ၾၢႆႇ တေလႆႈငူပ်ႉငိၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈမႃးၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo Credit to U Nay Min Kha-ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းလႄႈတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း တီႈၵဵင်းတုင် 17/9/2019

တႃႉၽူင်းၵျေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်း 7 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ယၢပ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ် –   တႃႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇထုၵ်ႇလီမီးၵူၼ်းယူႇၵႄႈၵၢင် ပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီး ၼႆၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ ၵူၼ်းယူႇၵႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်း ပၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတေဢမ်ႇလုငၢႆႈ။ တေထုၵ်ႇလီမီးယူႇႁႃႉဢမ်ႇလီမီးၼႆၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ်တင်းႁိုင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်။   ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်း ၽူႈၼမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်ယူႇတီႈ ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းၶၢင် KIA ၊ ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA/MNTJP ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ တဢၢင်း TNLA ၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႆလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ၊ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်းတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်းၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈNRPC  ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူးဢွၼ်ႁူဝ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်းၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူးၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

 


eastern_breeze
SHARE