Saturday, May 18, 2024

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်း သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

Must read

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵွႆး သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉ SSPP လႄႈ RCSS သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။


ဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UP လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉယၼ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးမိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးမွၵ်ႇသႂ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၼ်ႁႃသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉတႄႉၶႃႈ။ သိုၵ်း 2 ၸုမ်းၵေႃႈ သုမ်းတင်း 2 ၾၢႆႇ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႈသုမ်း တင်း 2 ၾၢႆႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈသုမ်း။ ဢၼ်သုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႆးႁဝ်း လၢႆ လၢႆၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈ။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢႆလၢႆ ၸုမ်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတင်း 2 ၸုမ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးထွမ်ႇၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင် ၶၸဝ်ႈသေ လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈတႄႉတႄႉ ” ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉယၼ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ 4 ၶေႃႈ။ ၼႂ်း 4 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈတီႈ 2 လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးတင်းၸူမ်းသိူဝ်း ႁူမ်ၸူမ်းၵမ်ႉထႅမ် ထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁဝ်း တင်း 2 မူႇ 2 ၸုမ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃၸူးၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးမွၵ်ႇသႂ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵၢၼ်မိူင်းၶွင်တႆးႁဝ်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၶွင်တႆးႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် တေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်ႈၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပေႃးတေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ သိုၵ်းတႆးႁဝ်း တင်း 2 ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် သိုၵ်းတႆးႁဝ်းတင်း 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် မူႇလဵဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝႆႉ တင်းၼႃႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇသေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵိုတ်း ယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်းမူတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ 4 ၶေႃႈ။

ၼႂ်း 4 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ပႃႇတီႇ တုၵ်းယွၼ်းမႃး ႁႂ်ႈ SSPP တင်း RCSS ၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ SSPP တင်း RCSS လႆႈႁႃလွၵ်းလၢႆးၵွင်ႉသၢၼ်ၸူးၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မႃး။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ သွင်မူႇသွင်ၸုမ်း လႆႈၸီႉသင်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢိၵ်ႇပႃးၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေႉသွမ်းၵၼ်။

တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်းတင်း 2 ၾၢႆႇ တေမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇထွမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈမႅတ်ႉတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလၸီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတင်း 2 ၾၢႆႇမီးၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းသေ ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း