ၵႃၼႄးၵဝ်ႉ၊ ၵဝ်ႉၼႄးၵႃ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈမူပၢႆႈမႃ

 

SHAN
Photo by – SHAN

သိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆ ၸုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ်၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႈတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁႆႈ လူင်းၼႃး။

ၵႃၼႄးၵဝ်ႉ – သွၵ်ႈႁႃလၵ်ႉၵိၼ်မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်းသေ ၼႄးၵဝ်ႉသႆႉၵိၼ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ ၵဝ်ႉသမ်ႉ သွၵ်ႈႁႃ ငွႆးၵိၼ်မိူဝ်ႈၵၢင် ၶိုၼ်းသေ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵႃသႆႉၵိၼ် မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်း ။ တေဢဝ်ၽူႈၵႅတ်ႇၵင်ႈသုၼ်ႇ လႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶဝ်ၸဝ်ႈ တႅၵ်ႈပဵၼ်ၵဝ်ႉ ပဵၼ်ၵႃ ၵေႃႈႁၢင်ႈဢမ်ႇပေႃးထုၵ်ႇ။

တေဝႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသၢႆၸႂ် ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။

ပေႃးလူဝ်ႇၶၢၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၶႃႈ။ ပေႃးႁူၺ်းသူၼ်းႁႃလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်း တင်းၼမ်သမ်ႉ ဝႃႈၵူၼ်း မိူင်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ။ ဢဝ်လၢႆးၸေးယၢင်ႇ လိမ်ႇသႄႈ ၽၢမ်းတႃ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈယိူင်းၸူးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။

ပေႃးႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမီး၊ တႃႇၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလီ ပိူဝ်ႈတႃႇပွတ်ႈသီႇၵိၼ်လိူတ်ႈ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၽႂ်တုၵ်ႉၶ ၽႂ်လႆႈပၢႆႈၵေႃႈ တေႃႈႁိုဝ်တေဝႆႉမိူၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပၢႆႈ။

ပေႃးႁဵတ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈတေတိူဝ်ႉၸႂ် တေဢေးလူ တေဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ။ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈလုၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်သင် ၶွင်ပဵၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ပၢၼ် ၸဝ်ႈမႁေႃႇ ၵႄႈပၼ်ႁႃ ။ ၽီလူးၽၢၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းသေ ႁိမ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၸဝ်ႈမႁေႃႇ ၸႂ်ႉယူႇၵေႃႉၾၢႆႇသေတိုတ်ႉၶႅၼ်။ ၵေႃႉပဵၼ် မႄႈႁိုဝ်တေသိူဝ်းတိုတ်ႉယွၼ်ႉၵူဝ်လုၵ်ႈၸဵပ်း။ ၽီလူးတႄႉၸၢင်ႈပဵၼ်သင် မၼ်းမႃးတႃႇၵိၼ်လူး။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၺႃးၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၽႂ်ၵေႃႈပဵၼ်မႄႈပွမ်၊ ၵူၺ်းၶႂ်ႈၵိၼ်လိူတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ ၵူၼ်း မိူင်းပဵၼ်ၼမ်ႉႁူ ၼမ်ႉတႃၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢေးလူ ယဵၼ်းမိူၼ်သိုၵ်းၼႃႈ ၵမ်ႇၵႂႃႇမူတ်း။ ၵိုင်ႇလႅပ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၢႆႈၵဝ်ႉ တင်း ဢၢႆႈၵႃ ၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်တႆး၊ တႆးမီးၸိူဝ်ႉမီးၸၢတ်ႈ၊ မီးၸဝ်ႈမီးၸွမ်။ ယဵၼ်ႇငႄႈမီးၾိင်ႈ မီးထုင်း တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇ မီးၽႂ်ထၢင်ႇယႂ်ႇ။ ယူႇမိူင်းလႆႈၵေႃႈ ၼႃႈလဵၵ်ႉတႃဢွၼ်ႇ။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတင်း ၸိူဝ်ႉတင်းၸၢတ်ႈ။

တႃႇၵွပ်ႇၵူႈၶိုၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လီ ၼၼ်ႉ လီဝူၼ်ႉတူၺ်း၊ လီၶႂ်ႈၸႂ်တူၺ်းယၢဝ်းယၢဝ်း ၸိူဝ်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႃႈ ဢွၵ်ႇတႃတင်းသဵင်ႈ။ ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်း ၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ၸွႆႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၸၢတ်ႈၶႃႈလႆႈသေၵမ်း။

သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 007 August, 2018


eastern_breeze
SHARE