ၽူႈၼမ်းမိူင်းၶဵၼ်လူင်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်းၸွင်ႇပဵၼ်လႆႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၽူႈၼမ်းမိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ

ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်တေႃႇၵၼ် တွပ်ႇထဵင်ၵၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇ မိူၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၽူႈၼမ်းမိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ။

လွင်ႈၼႆႉ ၼိူဝ် Facebook, Social media ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထၢမ်ၵၼ်ဝႃႈ- ၽူႈၶဵၼ်လူင်တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ တႄႉ ပေႃးႁူပ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ တႆးႁဝ်းၶႃႈလူး တႃႇတေႁူပ်ႉၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးႁႃႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းၸီႉၸမ်ႈယိူင်းထိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ တင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸွင်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈဢမ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်လႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ၽူႈၼမ်းသွင်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်လႆႈသေ သမ်ႉပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတၢင်းတႂ်ႈၽိတ်းၵၼ်မေႃးၵၼ် ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉၿုၵ်ႊယူႇ၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉႁႃႉ ထၢမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ- ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႈတႄႉယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵေႃႈ ယုမ်ႇ ယမ်ဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵၼ်ယူႇ၊ မၼ်းတေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉၸီႉၼႄး ၵၼ်ယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်ၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵွပ်ႇၵူႈလႆႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ယူႇ၊ ပၼ်ဢဵၼ်ပၼ်ႁႅင်းယူႇ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၽူႈၼမ်းမိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ

ၸိူဝ်းဢၼ်သႄႉၼႄးယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဵင်ႇၼႄးၵၼ်။ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵွၼ်းၸိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈငိူင်ႉဝႄႈၼႆႉ ၼႄး ၸင်း တႅၵ်ႇ ယႃႉ။ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၶိုင်ပွင်ၼႆႉပဵၼ် မႄး ႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉ ၸွႆႈ။ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၼႄးၵၼ် တေၸင်းၵၼ်၊ ပေႃးၸင်းၵၼ်တေတႅၵ်ႇၵၼ်၊ ပေႃးတႅၵ်ႇၵၼ်ၵေႃႈတေယႃႉၵၼ်။ ပေႃးယႃႉၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈၶိုၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၽိူဝ်ႇႁဝ်းတေၼႄး၊ ၸင်း၊ တႅၵ်ႇ၊ ယႃႉၵၼ်ၼႆႉ တႃႉႁဝ်း မႄး ႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉ ၸွႆႈ။ ၽိူဝ်ႇတေၼႄးၵၼ်ၼႆႉ တႃႉမႄးၵၼ်၊ ပေႃးႁဝ်းမႄးၵၼ် ၵေႃႈတေၸၢင်ႈႁၵ်ႉၵၼ်၊ ပေႃးႁၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈတေၽွမ်ႉၵၼ်၊ ပေႃးၽွမ်ႉၵၼ်ၵေႃႈတေၸွႆႈၵၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လႄႈ ၼႂ်းၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉလႄႈသင်၊ ၼႂ်း Social Media ၵူႈပိူင်ပိူင်လႄႈသင်၊ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်သေၼႄးၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းသေ ၵမ်း။ ပေႃးတေၶဵင်ႇၼႄးၵၼ်ယူႇၼႆ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ ႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။

လွင်ႈၽူႈၼမ်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ၶိမ်းၵျွင်းဢိုၼ်း တင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႊ ဢမႄႊရိၵႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈႁဵတ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးတူၺ်းတၢင်းၽိဝ်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီလွမ်လီတူၺ်း။ ၵူၺ်းၺႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းၼႆႉ မိူင်း ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းယႂ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတေႃႇၵၼ်လႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၵၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမႄႊရိၵႃႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇ။

ပေႃးဝႃႈၶႄႇတင်း ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊၵေႃႈ တိုတ်ႉဢဝ်ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၶႄႇၵေႃႈ တိုတ်ႉဢဝ်ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊပွတ်းႁွင်ႇ။ ပေႃးမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊလႄႈမိူင်းၶႄႇလီၵၼ်၊ ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊတင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊၵေႃႈ တေ ဢမ်ႇၽိတ်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ႁဝ်းတူၺ်းဢဝ်လွင်ႈ ၽူႈၼမ်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ တင်းၸွမ်ၸိုင်ႈဢမႄႊရိၵၼ်ႊ မႃးထူပ်းၵၼ် ၵူၺ်းမၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ၊ တၵ်းလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းပႃးပီႈၼွင်ႉၶႄႇလႄႈ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ။

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၵေႃႈမိူၼ်တင်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊ။ ၵႃႈ ၸူဝ်ႈသွင်မိူင်းၼႆႉပႆႇမႅၼ်ႈၵၼ် ႁဝ်းၵေႃႈယူႇယၢပ်ႇ၊ တႃႇမိူင်းႁဝ်းတေငမ်းယဵၼ် ၵေႃႈယၢပ်ႇ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ် သိူဝ်မႃး ၾၢႆႇလႂ်ပေႉၾၢႆႇလႂ်ၵၢၼ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ်သွင်မိူင်းပေႃးတေမႅၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ပၼ်။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပေႃး တေထုၵ်ႇမေႃ ပေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ပၼ်ၼင်ႇၵၼ်။

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 006 July, 2018

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE