Thursday, July 18, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တင်းၼမ်လၢႆ။

Photo credit to MP SaiOne Leng Kham- ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇ ၼၢႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယုၵ်ႉယွင်ႈတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
Photo credit to MP SaiOne Leng Kham- ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၶပ်ႉၶိုင်ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီး တၵ်ႉယမ်တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း။ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵေႃလိၵ်ႈ/ ၾိင်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ လုင်းဝိၼ်းမိၼ်ႉမွၵ်ႇလၢတ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုၼ်ႈတွၼ်ႈပၼ် ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈတႃႇၼလႄႈ ဝႂ်ဢွင်ႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၶႄႇ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး လႆႈလူႇတၢၼ်းမႃးငိုၼ်းတႃႇ 10 သႅၼ်ပၢႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to MP SaiOne Leng Kham- ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 150 ၵေႃႉ မေႃသွၼ် 6 ၵေႃႉ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2019 ထိုင် 11/5/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) လိူၼ်။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈဢၼ် ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇသမ်ႉ တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႉ ထိုင် ၸၼ်ႉ 4 ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to MP SaiOne Leng Kham- ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်သမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး၊ ၼမ်ႉသွၼ်ႇ၊ မိူင်းတွင်လႄႈ ၼႃးႁႃႈ။ ၼႂ်းလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း 150 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီသေႃး၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ ၶၢင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၽိုၵ်းႁဵၼ်းသွၼ် လႄႈ တွၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to MP SaiOne Leng Kham- ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသ ၽႃး(တႅၼ်းၽွင်း)၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၵေႃလိၵ်ႈ/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၵေႃတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ လီသေႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ ၼႄတၢင်း ၵႃႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to MP SaiOne Leng Kham- ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း