ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄး ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ မတ်ႉတႃ (ပုဒ်မ) 17/1 ၸွင်ႇမီးၽႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈၵႄႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်
Photo by – hurn kayang/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေယဝ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းၶွၵ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ မွၵ်ႈၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင် ABSDF ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း တေပႃးယူႇ ၵူၼ်း 23 ၵေႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၶွင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မီးယူႇ 8 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ 7 ၵေႃႉ။ ဢိၵ်ႇလူၺ်ပႃးတင်းၸုမ်း ABSDF လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ၵိုတ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ တႃႇ 15 ၵေႃႉ တင်း မူတ်းတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပဵၼ်လိူင်ႈသင်ၵူၺ်းၵူၺ်းလႃႇ ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်း တေပဵၼ်လိူင်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်တေႃႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ 17/1 ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ (မတရားအသင်းဆက်သွယ်မူ) ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

(မတရားအသင်းဆက်သွယ်မူ) ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၾိင်ႈမိူင်းလွင်ႈသိုဝ်ႇသၢၼ်တေႃႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ပီမိူင်းသီႇႁႃႈသိပ်းပီ တႄႇဢဝ်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးမီးမႃးၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းတႆးႁဝ်း ၵူႈ မူႇၵူႈၸုမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၼ်းမႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းတႆးၼႆ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵူၼ်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇတီႈၼွၵ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၼမ်သုတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်လိူင်ႈဢၼ်မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုဝ်ႇ သၢၼ်တေႃႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ မိူင်းတႆးၼႆႉသမ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လိူင်ႇၼမ်သေၵူႈမိူင်းလႄႈ လွင်ႈလႆႈထုၵ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 17/1 ပဵၼ်ဢၼ်လိူင်ႇၼမ် လိူဝ်ပိူၼ်ႈၵူႈမိူင်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉတၢမ်တူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၶဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၵၢင်ႉ၊ ၵႄႇ၊ ပူႇမိူင်း၊ ပူႇႁဵင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵၢင်းယၢၼ် ၵၼ်တင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈၼပ်ႉတေႃႈဝႄႈလွတ်ႈလႆႈ လိူင်ႈလၢဝ်းဢၼ်ၼႆႉ။ ဢမ်ႇဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈဝၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇဝဵင်းၼိုင်ႈၵေႃႈဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တင်းလႆႈၺႃးယူႇ လိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေငိၼ်း ၵၼ်ယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိူင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ RCSS ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ် ဢၼ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တေ မီးယူႇ 14 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉ လွင်ႈသွင်ပႃႈ သွင်ၾၢႆႇ မီးလိူင်ႈၵၼ်သေ မီးယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ ထိုင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းၸမ် 20 ၵေႃႉ မီးယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ။ တၢမ်တူဝ် RCSS ၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တီႈၵူၼ်းၶဝ်လႄႈသင်၊ တီႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈဢဝ်လိူင်ႈဢၼ်ဝႃႈ (လက်နက်မူ) လိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ မၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉ ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်တင်းလိူင်ႈ 17/1 ၼႆႉသေ မၢပ်ႇမႂ်မႃး ယဵတ်ႈ ၶွၵ်ႈမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၶႃႈ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူင်းတႆးမႃး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်လိူင်ႈ 17/1 ၼႆႉသေ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ မၢပ်ႇမႂ်မႃးၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေ လၢတ်ႈလႆႈယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ လွင်ႈ 17/1 ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းမီးမႃးၸုမ်းဢၼ် ၵွပ်ႇၵူႈပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (နိုင်/ကျဉ်း) ၼၼ်ႉ မီးမႃး ပေႃးဝႃႈ လႆႈၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းၶဝ်ၼၼ်ႉၼႆ ၽၢၼ်ႇဢဝ်တီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးသေယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းလႂ် ပဵၼ်လိူင်ႈ 17/1 ၼႆႉသေယဝ်ႉလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ၵႂႃႇ လႆႈထုၵ်ႇၺွပ်းတီႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်သေ ပေႃးလႆႈပၼ်ၶၢဝ်ႇမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးတႄႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေ ၸဵဝ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ (နိုင်/ကျဉ်း) ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် မႃးလႆႈသေ ပေႃးပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၸုမ်း ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸဵဝ်း လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈယူႇ။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလွတ်ႈတၢမ်ႇ 17/1 ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵႄႈ လိတ်ႈၵၼ်လႆႈ ပေႃးပဵၼ်လိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇၸႅတ်ႈၵႂႃႇထၢမ် ဝႆႉယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ၶဝ် ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 6-7 လိူၼ်သေယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၸင်ႇဝႃႈ ပဵၼ် 17/1 သေ ၶိုၼ်းမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ၶိုၼ်း ထတ်းသိၼ်လိူင်ႈမၼ်းသေယဝ်ႉ ဢဝ်တၢင်ႇလုမ်းတြႃး မိူဝ်ႈလႂ်ၺႃးတၢမ်ႇ ၺႃးတူတ်ႈမၢပ်ႇမႂ် တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇၸႅတ်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇထၢမ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး ႁဵတ်းၼၼ် သေယဝ်ႉ ၵူၺ်းမိူင်းလႆႈတိူဝ်ႉသၢင်ႈမႃး၊ ၺႃးၵိၼ်းမႃးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လိူင်ႈလူၺ်ႈ 17/1 သေယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇမီးသၢႆ သိုပ်ႇၸွမ်း ၵူၼ်းႁူႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼၼ်ႉသင်သေယဝ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၸိူင်ႉ ၼႆ ဢဝ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸရၢင်းမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းထွင်ႇၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၵၢင်ႉၵႄႇ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်လႄႈသင်၊ ယူႇတီႈၽၵ်းၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေလႄႈသင် ပေႃးဝႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ 17/1 ၼႆႉမႃးယႃႇႁႂ်ႈပေႃး ထုၵ်ႇလႆႈမၢပ်ႇမႂ် ယႃႇႁႂ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၊ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဢဝ် လၢဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်။

ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ) ၼၼ်ႉလႄႈသင် ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မီးၼႂ်းလုမ်းသၽႃးတႅၼ်း ၽွင်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ထုၵ်ႇလီတုမ်ႁူဝ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းၵႂႃႇ ဢဝ်လိူင်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၵႄႈၵႂႃႇ ၽူတ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႇၵူႈလႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
10/05/2019

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE