ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ၼႅဝ်း ROCK ႁႅင်းဢေႇၼႃႇ

Photo by – SHAN/ မေႃၵႂၢမ်း ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း

ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႅဝ်း Rock ။ ၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း Rock မႃး မီး 20 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸုပ်ႈလုၵ်ႈ လၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ၊ ႁၵ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢႆးမွၼ်းမၼ်းၸၢႆးလတ်း ၽၢၼ်ႇငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၽွင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းသႅင်ၽူး ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းႁူပ်ႉထူပ်း တွင်ႈ ထၢမ်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမႃးၼႆႉ မီးလၢႆပီယဝ်ႉၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမႃး။

ထၢမ် – ၶႅပ်းၵႂၢမ်းၶႃႈလူး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလၢႆၶႅပ်းယဝ်ႉၶႃႈ။
တွပ်ႇ – တင်းမူတ်းမီး 6 ၶႅပ်းၶႃႈ။ ပႃးၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၶႅပ်းၼိုင်ႈ။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ်ၶႃႈလူး ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၢႆးမွၼ်းၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်းသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးမွၼ်းတႄႉ ဢဝ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်းဝႃႈ ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လႆႈဝႃႈ 2 ပီမႃးၼႆႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးမွၼ်း ၶႃႈႁဝ်း ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ယူပ်ႈယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶႅပ်းမႃး ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆ။ ပေႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼိုင်ႈၶႅပ်း ပိူၼ်ႈၵေႃႈသိုဝ်ႉၵႂႃႇၼိုင်ႈၶႅပ်း မၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်လႅင်းသေ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်တူၺ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႅပ်း တင်းမူတ်း 5000 ၶႅပ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်း ၶၢႆလႆႈမူတ်း။ 3000 ၶႅပ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈၶၢႆလႆႈ။ ယၢမ်းၼႆႉ ႁဵတ်း 1000 ၶႅပ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶၢႆလႆႈယဝ်ႉ။ 1000 ၶႅပ်းၼႆႉ ၵႂႃႇဢတ်းတီႈသႅင်ႇပိူၼ်ႈ 1000 ၶႅပ်း။ ပိူၼ်ႈၶိုၼ်းဢတ်းပၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း 999 ၶႅပ်းၵူၺ်းပၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈၺႃးမႃးယဝ်ႉ ၶႃႈ။

ထၢမ် – ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းၼႃႈမႃးၶႃႈလူး ၸွင်ႇမီးၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ဢွၵ်ႇၶႅပ်း ၵႂၢမ်းမႂ်ႇထႅင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – မိူၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ သုမ်းၵေႃႈႁဵတ်းၶႃႈယဝ်ႉ မူင်ႈမႅင်းပၢႆးမွၼ်းသမ်ႉ ၸီးၶႃႈႁဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈၼႃႇ။ မီးယူႇၶႃႈ ႁဝ်း ႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ ယၢမ်းၼႆႉၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉ Unplug Rock ၾၢႆႇတႆးႁဝ်းတႄႉတေလႆႈဝႃႈ ထီႉၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႈထွမ်ႇလႆႈ Rock ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလိူင်း။ မၼ်းပဵၼ် Rock Unplug တေလႆႈဝႃႈ မီးယဵၼ်ႇငႄႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ မီးၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈတေ ဢွၵ်ႇၶႅပ်းမႂ်ႇထႅင်ႈတႄႉ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ႁဵတ်းၸမ်တေယဝ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၶႃႈတေပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးဢၼ်မႂ်ႇ ယဝ်ႉၶႃႈ။

ထၢမ် – တေဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပီၼႆႉၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – ပီၼႆႉၶႃႈတေဢၢၼ်းႁဵတ်းပွႆး ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းပွႆးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ပီၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ပေႃး ဝႃႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ် 9 ပီ 2019 ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ (ပၢႆးမွၼ်း 20 ပီတဵမ်)။ ပေႃးဝႃႈ ပၢႆးမွၼ်း 20 ပီတဵမ်မႃးၼႆ ၶႃႈတေႁဵတ်း ပွႆး One Man Show။ ႁွင်ႉႁင်းၵူၺ်းၵေႃႉလဵဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်းႁွင်ႉၸွႆႈပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးသၢႆၾူၼ်၊ ၸၢႆး လဵၵ်ႉ( ၸၢႆးၸိူင်း)။ ၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ ၼၢင်းသီၼုမ်ႇ၊ လၢဝ်ၼုမ်ႇႁွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ တေမႃးၸွႆႈႁွင်ႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ပၢင်ပွႆးပၢႆးမွၼ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 20 ပီ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႂ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – တေဢၢၼ်းႁဵတ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၶႃႈ။

ထၢမ် – ယွၼ်ႉသင် သမ်ႉၵႂႃႇၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၸႃတိၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း တၢင်ႇတီႈၶႃႈ။ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ဢၼ် ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႃႇၶႃႈႁဝ်း 20 ပီတဵမ်လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵေႃႈၸႂ်ႈသေ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလိူၵ်ႈႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၶႃႈ။

ထၢမ် – လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပၢႆးမွၼ်းတႆးၼႆႉ လႆႈထူပ်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ မိူၼ်ၶႃႈဝႃႈၼၼ်ႉၼႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၶႅပ်းၵႂၢမ်းၵေႃႈႁဝ်းလႆႈၶၢႆၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႈ လႆႈၵႃႈတူဝ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈ။ တေလႆႈဝႃႈ လွတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ ယင်းလႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၸူဝ်ႈ 2 ပီမႃးၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶႅပ်းၵႂၢမ်းမႃး ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ ဢဝ် ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵူႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းတႄႉ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ မၼ်းလႆႈ ၸိုၼ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ထႅင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇၵေႃႉလူး ၸွင်ႇလႆႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူၼ်ပီႈၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – ဢူၺ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထၢမ်ၵၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မိူၼ်ၵၼ်ၵူႈ ၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသႃႇၸႂ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉၶႃႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်မူတ်းမူတ်းၶႃႈ ယဝ်ႉ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵွပ်ႊ(Copy) ၵႂႃႇၶၢႆၶႃႈလူး ၸွင်ႇမီးၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵွပ်ႊ(Copy) ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵွပ်ႈ Copy ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီး Copy ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈ ၶၢႆၵႂႃႇၶႅပ်းဢၼ်တႄႉမၼ်းယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉ Copy ၵေႃႈသမ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈ၊ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈ သမ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃး ဝႃႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊတႄႉ ဝႆႉၵႂႃႇသေၵွၼ်ႇလႃႇ။ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်တၢင်ႇၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈႁၼ်ၵႂႃႇ၊ ပိူၼ်ႈႁူႉ ၸၵ်းၵႂႃႇ ပေႃးၸဝ်ႈပွႆးထုၵ်ႇၸႂ်ၼႆၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။

မိူၼ် Copy ၵေႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၶႅပ်း Copy ၶၢႆၼႆၵေႃႈ ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၶဝ်ၶႃႈ။ ၶဝ် ၵေႃႈသမ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႁဵတ်း Copy ၼႆၵေႃႈ ၶႅပ်းၵႂၢမ်း ႁဝ်းၵႂႃႇၽႅဝ်ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ ပိူၼ်ႈၵေႃႈလႆႈႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ သမ်ႉၸူမ်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၼ်း တႄႉတႄႉၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၼႃႇၼႆသေ တေဢမ်ႇတၢင်ႇဢပႅတ်ႈ Copy ၼႆၵေႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ်လႆႈ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ် ၵဝ်ဢိင်မႂ်း မႂ်းဢိင်ၵဝ် ဢမ်ႇပေႃးမေႃလၵ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၶႂ်ႈႁၵ်ႉသႃႉမႅတ်ႇပႅင်း ပၢႆးမွၼ်းတႆးၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။
တွပ်ႇ – ၶႂ်ႈႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းဝႆႉၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႃႇသၼႃႇ ယႂ်ႇႁႅင်းၼႃႇၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ မိူၼ်ၶႃႈဝႃႈၼၼ်ႉၼႃႇ မၢင်ပွၵ်ႈ မႃး ၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းတီႈၶႃႈ၊ ၶႃႈတေထၢမ်ၵမ်းလဵဝ် သူတေႁဵတ်းတႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁႃႉ။ ပေႃးဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႆတႄႉ ယႃႇပေႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈထိင်းသိမ်းပၢႆးမွၼ်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႄပၢႆးမွၼ်းႁဝ်း ၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်။

ၵၢပ်ႈယၢမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဵတ်းၶႅပ်းသေဢွၵ်ႇၼႆ ႁဝ်းလၢမ်းဝႆႉတႃႇၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼိုင်ႈပၢၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းလၢမ်း ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ လႆႈၶိုၼ်းသိပ်းသႅၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႆႈ။ ပေႃးပဵၼ်ငိုၼ်းၵေႃႈ ႁႃသႅၼ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈ။ ႁဝ်းလၢမ်းဝႆႉ ပၢၵ်ႇ သႅၼ် လႆႈႁႃႈသိပ်းသႅၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးပိူင်တၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ယၢမ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်း ၵေႃႈ တေထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ၶႅၼ်းပေႇၸႂ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉႁၵ်ႉပၢႆးမွၼ်းသေ ၶႂ်ႈထိင်းသိမ်းပၢႆးမွၼ်း လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၶႂ်ႈ ထိင်းသိမ်းတႄႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈႁဵတ်းမီးယူႇ ႁဵတ်းၼိုင်ႈၶႅပ်းသေ ပေႃးၵူၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းမႃးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈဢဝ်ယဝ်ႉၵႂႃႇ။

ႁၢႆၵႂႃႇႁၢႆၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ် ဢၼ်ႁၢႆၸွမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉသေ ၵိုၵ်းဝႆႉသေ ဢၼ်သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းယူႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းတိုၵ်ႉဢေႇႁႅင်းၼႃႇ။ ဝႆႉၸႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ တႃႇတေၸုၵ်းမၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ၼႂ်းၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢၢၼ်ႇၵေႃႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မၼ်းၵေႃႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး 6 ၶႅပ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၶႅပ်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၽဵင်းၵႂၢမ်းသင်ဝႆႉလၢႆလၢႆ ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – သႂ်ႇဝႆႉ1) ယိုၼ်းယၢဝ်း၊ 2) ၶႂ်ႈတၵ်ႉၵၶႂ်ႈ၊ 3) တႆးၶိူဝ်းသိူဝ်၊ 4) ၵဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ 5) ၶႂ်ႈယွၼ်းႁၵ်ႉ ၶႅပ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်း၊ 6) ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ 7) သမ်ႉ ပဵၼ် Unplug Rock ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး 6 ၶႅပ်းၼႆႉ ၶၢႆဢွၵ်ႇလႆႈၵူႈၶႅပ်းၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – ၶၢႆလႆႈၵူႈၶႅပ်းၶႃႈ။ ၶႅပ်းတီႈၼိုင်ႈတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇပႆႇမေႃႁွင်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပဵၼ် ဝႃႇသၼႃ ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ ၶႂ်ႈၼႄပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း Rock ၼႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းၶႅပ်းဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈၶႅပ်းလႂ် တူၵ်း 2 သႅၼ်ပၢႆၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ယၢမ်းၼႆႉ ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢမ်ႇလီသေ တႃႉၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈလႆႈငိုၼ်းၶိုၼ်းယူႇ။ ပိူၼ်ႈပၼ်ႁႅင်းယူႇ မၼ်းၶိုၼ်းလႆႈၶိုၼ်းယူႇ။ ပေႃးမႃးထွမ်ႇၼႆတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလီထွမ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပူၼ်ႉမႃး 20 ပီယဝ်ႉ ႁဝ်းႁွင်ႉဢမ်ႇလီၼႆ ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈပၼ်ႁႅင်း။

ထၢမ် – တႄႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈပီလႂ်မႃးၶႃႈ။
တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈၶႃႈတႄႇသႂၢင်းၵႂၢမ်းမႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈ 9 ဝၼ်း 9 လိူၼ် 1999။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ပၢႆးမွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ မၼ်းမီးၼႅဝ်းၽႂ် ၼႅဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ Rock, Pop, Jazz, Hip Hop (ႁိပ်ႉႁွပ်ႉ) ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယူႇႁိပ်ႉႁွပ်ႉၼႆၵေႃႈ တႆးႁဝ်း ၵေႃႈမီးယူႇႁိပ်ႉႁွပ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ Rock ၼႆတႄႉ မၼ်းဢဝ်ႁၢႆဝႆႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းဝႆႉၶႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းမၼ်းဢေႇႁႅင်းၼႃႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူၼ်ၶႃႈဝႃႈၼၼ်ႉၼႃႇ Rock ၼႆႉၵေႃႈ သဵင်ႁဝ်းလႅပ်ႈဢမ်ႇလႅပ်ႈ မၼ်းမီးဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ဢႃႉ ၵဝ်ႁွင်ႉRock ဢိူဝ်ႈၼႆ ၵေႃႈ သင်သဵင်ႁဝ်းဢမ်ႇလႅပ်ႈၸွမ်း Rock မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလီထွမ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ဢေႇတႄႉ ဢေႇႁႅင်းၼႃႇဢေႃႈ Rock ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ယၢမ်းၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈထႅင်ႈ 4-5 ပီယဝ်ႉယူဝ်း ဢၼ်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႆႉ။ မၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈလိုဝ်ႈယဝ်ႉယူဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။

ၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼႄ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆးမွၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၽွင်ႈၶႃႈ ပေႃးဝႃႈၸိူဝ်း Rock ၼႆၵေႃႈ ယဵပ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း Rock သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်ၼမ်။ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမီး Rock ၵၼ်ယူႇၶႃႈ မိူၼ်ႁဝ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်း Rock မႃး 10 ပီပၢႆၼႆႉ ပိူၼ်ႈၸင်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ 4-5 ပီၼၼ်ႉတႄႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈလႆႈၸႂ်မႃး။ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉၸွမ်းပွႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉမႃး။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ယၢမ်းၼႆႉ တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပိူၼ်ႈလႆႈၸႂ် ၵၼ်မႃးယဝ်ႉ ႁွင်ႉပီႈထႅၼ်ႈလႅဝ်း မႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၼ်ႁဝ်းတၢင်းၼႆႉလေႃႇ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ၽိတ်းမွၵ်ႇမႃး တေလႆႈဝႃႈ ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇမႃး ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ဢဝ်ဝႃႇသၼႃႇႁဵတ်းၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇဢဝ်ဝႃႇသၼႃႇႁဵတ်းၵေႃႈလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈၵႂၢမ်း တႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၵိုၵ်းဝႆႉ တေႃႇၵမ်ႇၽႃႇပေႃးတႅၵ်ႇ ႁၢႆၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈထိင်းသိမ်းဝႆႉ မီးဝႆႉတႃႇသေႇၼႆ ၸိူဝ်းပၢႆး မွၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈထိင်းသိမ်းဝႆႉပၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE