ၶႄႇ ႁၢမ်ႈလူတ်ႉ တၢင်ႇၽၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ  ၵူၺ်းၵႃႈ  လူတ်ႉတၢင်ႇထၢၼ်ႇ၊ မႆႉလႄႈသၢႆး  ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ

0
89

ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇၸူး ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ဢၼ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉတိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး  ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း  ဢၼ်တၢင်ႇ  ၶူဝ်းသူၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo by Numkham farmer- လူတ်ႉဢၼ်ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇႁၢမ်ႈ လူတ်ႉၽၵ်းၶဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လူတ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ လူတ်ႉတၢင်ႇႁိၼ် တၢင်ႇသၢႆး

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၼမ်ႉၶမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇၸူးၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵႄႈပီႈၼွင်ႉ ၼွင်တဝ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵၵ်ႉ ၊လၢၼ်ႇ ၾင်ႇၶႄႇ ႁၢမ်ႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းလႄႈၶူဝ်းသူၼ်  ၼမ်ႉၶမ်း  ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇၶၢႆၼွင်တဝ်း။ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼွင်တဝ်းမႃးၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉၶမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇႁိၼ်ႁႄႈလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈၶၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းလိၼ်ၾင်ႇမိူင်းတႆးသေ တေဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တႄႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈဢမ်ႇတိ။ ဢၼ်ၼႆႉႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ဝႃႈၼႆ။

“ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ သူင်ႇဢွၵ်ႇတင်း ၶူဝ်ၼမ်ႉဝၼ်း။ ၶဝ်ႈၸူးၼွင်တဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆငၢႆႈ။ ဢွင်ႈတီႈသူၼ်ၽၵ်းၶဵဝ်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈသူင်ႇမိူင်းၶႄႇၸမ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈယဝ်ႉ။ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ ။ ၶူဝ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉလႆႈတၢင်ႇၵႃး ဢွမ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၶဝ်တႃႈႁိူဝ်းသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈလႆႈမိူင်းၶႄႇ။ တီႈလၢၼ်ႇ ၼွင်တဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်လူတ်ႉၽၵ်းၶဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ၊ ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၊ ၵႃးတၢင်ႇမႆႉ ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး ဢၼ်လၵ်ႉဢဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉပၼ်ၵႂႃႇမႃးယူႇ။ ၸဵမ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတိၺွပ်းသင် ”– ဢေပီး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ တႅင် ထူဝ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇၶၢႆၼွင်တဝ်း။ ၸႂ်ႉဢွမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ယၢဝ်းၵႆ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼဝ်ႈလု ထိုင်တီႈလႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉပိုၼ်ႉတီႈၼွင်တဝ်း သမ်ႉဢဝ်   ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်၊ မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်၊ ယႃႈၶႃႈယိူဝ်ႈ၊ မေႇဢေႃႊၸႃႇထၢတ်ႈပုၺ်၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸိူင်ႈတိုဝ်း မႃးၶၢႆတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း။  ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ   တႃႈႁိူဝ်း ၼွင်မႃႉ၊ ၼွင်တိုင်း၊ မၢၼ်ႉႁွင်း၊ ႁူဝ်သၢႆး၊ ၵွင်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။  တႃႈႁိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ဝႃႈၼႆ။

လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶုတ်းသၢႆး တၢင်ႇသၢႆးၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ယိင်ႈဝၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇလမ်း။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇတိၶႃႈ။ ႁဵတ်းသင်မႃးတိလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉတိၺွပ်း ”-  ပႃႈထွၼ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈလၢတ်ႈၼေၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ႁၢမ်ႈႁႄႉလူတ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ လႆႈႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၼႆသေတႃႉ ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေထိုင်တီႈတိၺွပ်းပႃးထူဝ်ႈလႃႈၵျီႈတၢင်ႇတႅင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ  တႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE