ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း တီႈမိူင်း Singapore

0

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်းတြႃးတီႈမိူင်း Singapore ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၵေႃႇတင်ႈ ဝတ့်တႆးၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ။

Photo by Herngseng Pannyabhoga / ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း တီႈမိူင်း Singapore

ဝၼ်းတီႈ 26/02/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်လႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ တေမဵတ့်တႃထမ်း တီႈႁူင်းႁေႃး Big Box Level 3/1, Venture Avenue, Singapore ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵေႃႇတင်ႈဝတ့်တႆး Oxford Buddha Vihara of Singapore (OBVS) ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ ။

Photo by Sai Sai /ၽွင်းၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်း Singapore

ၸဝ်ႈပၺ်ၺႃၽေႃးၵ မိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်း Singapore မိူဝ်ႈဝႃးၶႃႈ တေမဵတ့်တႃထမ်းၶမ်ႈၼႆ့ ပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး  ထွမ်ႇသေၵမ်း တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တိုဝ့်တၢင်းလီၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ့်ဝႃႈယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ယူႇတီႈၵႆသေယေႃးတူဝ်ႁွတ်ႈထိုင်မႃးယဝ့် ” ဝႃႈၼႆ။

“ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ၼႆ့ မဵတ့်တႃတြႃးတီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈမႆႈၸႂ်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ၵၢဝ်ႇဝွၼ်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၽွမ့်ၵၼ်၊ ႁၵ့်ၵၼ်ၵိုတ်းၵၢၼ်ၽိတ်း ၽႅၵ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမေႃၽွမ့်ႁူမ်ႈၵၼ်” ၼႆ ၸၢႆးတႆး ၽူႈၶဝ်ႈထွမ်ႇထမ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈ။

ပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22လႄႈ 24/02/2019 ၼၼ့် ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် မဵတ့်တႃထမ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ မီးပီႈၼွင့်ထႆး – တႆး ဢိၵ်ႇလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇ ထမ်းၸဝ်ႈၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇ။

ႁူဝ်ပီ2019 မႃးၼႆ့ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း ပၼ်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး – ထႆး ၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ မိူင်းပူႊတၢၼ်ႊ၊ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးမဵတ့်တႃထမ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇ  မဵတ့်တႃထမ်းတီႈမိူင်း Singapore ။ ဝၢႆၼၼ့်ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ သင်တပ့်သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်း   ယိုဝ်းယဝ့်ၼႆ တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းတႆးသေ တိုဝ်းၵမ်ၽႃဝၼႃတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်း   ၵႅတ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here