Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ May 21 ၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်!

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2024 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆး) ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီလႄႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉမႃး တႃႇၵွပ်ႇၵူႈ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃလႄႈ လႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်။ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်...

မေႊ 21 ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်

“ဝၼ်းတီႈ  21 လိူၼ်မေႊ” ၵွပ်ႈသင်ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၾုၵ်ႇၾင်ၸႂ်ၵၼ်ၼႅၼ်ႈ ၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ယွင်ႈၵုၼ်းယွင်ႈမုၼ်ဢူငဝ်း ၸိူဝ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ၼႂ်းၸိူဝ်း ၽူႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆပၢၼ်လၢႆသႅၼ်းမႃး 66 ပီ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇ 1958 ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ။   ပိူင်လူင်မၼ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12...

ၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ တေထႃႇပၼႃႇ သႂ်ႇၶုမ်ၵုတ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈႁၵ့်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈလႄႈပီႈၼွင့်ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင်ၸိုင်ႈထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ထႃႇပၼႃႇတဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ သႂ်ႇၶုမ်ၵုတ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၵျေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/2/2023  တေထိုင်ၼႆႉ ။ ၼႂ်းၶပ့်မၢႆပၢင်လူႇတၢၼ်းၼၼ့် မီးဝႆ့ဝႃႈ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း(ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး)ၼၼ့် ၶႅၵ်ႇပီႈၼွင့်တီႈ ၸမ် တီႈၵႆ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တီႈမၢႆၵိုမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ ။...

ၵၢဝ်ႇလဝ်ႈၶႆႈၵႂၢမ်းလင် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်သင်

တႄႇၵဝ်ႉႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႇ 1958 တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈႁဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်း မီးၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းၶႅၼ်ႉၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ၽူႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၽူႈမႃးၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၸင်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶႂ်ႈၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မီးၸႂ်ႁတ်းတိုၵ်း ႁတ်းသူႈ ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်းၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႇထႃႇၾွၼ်ႉထွင်ႈဢူမ်သူပ်း ၾင်မၵ်းပၵ်းၼႅၼ်ႈၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းပိူင်လဵဝ်။ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်းလၢႆးတိုၵ်း...

“ႁဝ်းမီးမိူင်းႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းယူႇလူး” – ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ပေႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (မၢႆတွင်းဝၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ)

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉ ၼႆ ၽူႈသူင်ပိုၼ်း ၽူႈဢၢၼ်ႇပိုၼ်း ၽူႈႁၵ်ႉပိုၼ်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၼ်းတေႁူႉ - ယွၼ်ႉၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး။ ၸဝ်ႈၼွႆႉၼႆႉၸႃႇတီႉတီႈၵိူတ်ႇ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး - မိူင်းၶႄႇယၢမ်းလဵဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img