Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သူၺ်ႇၺွင်ႇ

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶိုၼ်းလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇလႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ  တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် လႄႈတင်းၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ႁူဝ်ႈၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်လႄႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် CCDAC Myanmar တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇလႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်...

ၵူၼ်းသူၺ်ႇၺွင်ႇသွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် တႅင်းမေးတၢႆ ယဝ်ႉဢၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႅင်းမေးၼၢင်းလူ့တၢႆသေ ၶိုင်ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅင်းမေးၼၢင်းလူ့တၢႆသေ ၶိုင်ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈတၢႆသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 36 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းၶိုၼ်းႁႅမ်မေးမၼ်းတၢႆၼႆတႄ့ၸႂ်ႈယူႇ။ ဢၼ်ဝႃႈ ႁႅမ်တၢႆၼႂ်းတီႈၼွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တႄ့...

ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇယွင်ႇ  

ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ (ယႃႇဢဵင်ႇမူး)  ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမျေႇ 1 ဝဵင်းသူၺ်ႇယွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်း ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇမိၼ်ႉ (ႁွင်ႉ) ၵူဝ်ၵျူဝ်း (ကိုဂျိုး) ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းလုမ်းၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ တီႈ ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမျေႇ ဝဵင်းသူၺ်ႇယွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ/တူၼ်ႈတီး လႆႈၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈ မႅင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်း သူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့်သုင် (ဢထၵ) မၢႆ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းရူတ်ႉၵႃး ၵဵပ်းပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၺႃးလိုပ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်း

ၵူၼ်းမိူင်း သူၺ်ႇၺွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လၢၼ်ႇ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၵၢင်ဝဵင်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝဵင်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ၵူၼ်းမိူင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇမွၵ်ႈ 20-30 လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈ ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉႁိမ်း ပၢင်သဝ်းဢွင်ႇသပေႇ ၼႂ်းဝဵင်း သူၺ်ႇၺွင်ႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈၼွၵ်ႈဝဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img