Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇ NLD

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း လင်ငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ

ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ  ပေႃးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉယဵၼ်ႁၢႆယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းသေတေမွပ်ႈဢမ်းၼၢတ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢူးမိၼ်ႉသူၺ်ႇ တင်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းသေ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်းပၼ် ၶိုၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ၊  တေမွပ်ႈဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းပၼ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸင်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း

ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးပႃႇတီႇလဵဝ် မီးၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၼမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း။ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးလၢႆပႃႇတီႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မၼ်ႈၵိုမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်-ထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင် လၢႆလိူၼ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇႁႃႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပီ 2021 တေမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်?

ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ပေႃးဝႃႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ (2021) ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း သၽႃးမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉမႃး လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေယုၵ်ႉတၢင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်၊ တေၶဝ်ႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ၊ လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈမၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ တေပွင်သၢင်ႈၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃမိူင်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

ၶွတ်ႇလိူတ်ႈတၢင်းၼႂ်း ပေႉၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈ

တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုပ်ႇသွႆႉ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမီးမႃးထႅင်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉ မႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တႄႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၵေႃႈ ဢွင်ႇပေႉလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တေတႅင်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၼ်းၵႂႃႇၼႃႈၼႆ ဢွၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇ 9 ၸႄႈဝဵင်း...

NLD ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်မၢင်ႇၵိူဝ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွင်ႇပေႉၼမ်လၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တွတ်ႈမႄးပၼ်သဵင်ၼႆၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်းၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ၵၢၼ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၼၼ်သေ ဢွၼ်ၽုၵ်းသႂ်ႇ ပဵၼ်ပုၵ်ႉပဵၼ်ဝႃလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ) ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉလႅင်ၶဝ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img