တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 2 လိူၼ်သေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်းၼႄးဝႃႈ ယႃႉၵဝ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်း မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ ႁိုင်ႁိမ်း 2 လိူၼ်။ သိုၵ်းတဢၢင်းတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈမၼ်းၼၢင်း 3 ပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၼမ်း ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸွႆႈၶဝ်ႈငူပ်ႉငီႉပၼ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တုၵ်းယွၼ်းပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈပွႆႇ ပၼ်ၼႆသေ TNLA လႆႈမွပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ပၼ် SSPP ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်း။ ပၢင်မွပ်ႈ ယိုၼ်ႈတူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၸတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2018 မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200 ပၢႆ။ တီႈ ပၢင်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဝႆႉ မီးၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။

Photo by – Tai Hun Mai/ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2018

ထၢမ် – ယွၼ်ႉသင်လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် လႆႈမႃးတီႉ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃႈမီးတၢင်းၽိတ်းၼႆဝႃႇ။

ထၢမ် – ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မီးတၢင်းၽိတ်းၶႃႈလႃႇ။
တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးၵဵပ်းငိုၼ်းၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ႁႅမ်တၢႆ၊ ၶဝ်ၼႄးၶႃႈပၼ်ၶၢဝ်ႇတပ်ႉမ 88 ၼႆ။

ထၢမ် – ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ် မႃးတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇၶႃႈ။
တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ ၸွမ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈတေႃႇၵူၼ်းလူင်ၵမ်းၼိုင်းဝႃႈၼႆသေ ႁွင်ႉၶႃႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ။
တွပ်ႇ – ၶဝ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁွင်ႉပီႈၼၢင်းၵႂႃႇ လၢတ်ႈတေႃႇၵူၼ်းလူင်ၵမ်းၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၼႆၵူၺ်းၶႃႈ။

ထၢမ် – ဝၢႆးၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉလူး ၶဝ်မီးလွၵ်းလၢႆးၸႅတ်ႈထၢမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။
တွပ်ႇ – ၶဝ်ထၢမ် မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွင်ႇၸႂ်ႈ၊ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ဝႃႈ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉ ပၼ်ၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈ တႄႉႁိုဝ်။
တွပ်ႇ – ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၽွင်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်မီးလွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ လုမ်းလႃးပၼ်လီလီယူႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉမၼ်း ပဵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။ ၼင်ႇၶဝ်ပၼ်လႆႈၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်ယူႇၶႃႈ။ သင်ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်ယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၶႃႈ။
တွပ်ႇ – တီႈၶွၵ်ႈတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်။ ၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႆဝႃႇ ပေႃးဢဝ်ၵႂႃႇတီႈၶွၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆ သမ်ႉဢမ်ႇမီးၼၢင်းယိင်းသေၵေႃႉ။ တီႈၶွၵ်ႈတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် သမ်ႉမီး ၼၢင်းယိင်း 10 ပၢႆ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶႃႈႁဝ်းတေ ဢမ်ႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇဝႆႉ တီႈၼၼ်ႈ။ ၶဝ်ဝႆႉၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်တီႈၶွၵ်ႈၶင်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (ဢၵျႄႇၶျူၵ်ႈ) ၵူၺ်းၶႃႈ။

ထၢမ် – လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၶႃႈလူး ၸွင်ႇၶဝ်တူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးပၼ်လီလီၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၼင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇ ယႃႈယႃပႃႇရႃႇသီႇတမေႃး ၵူၺ်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၸေး (ပေႃး ၵၼ်) ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇ ယမ်ၼႂ်းတူဝ်ၶႃႈ၊ ၶႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈၶႃႈႁဝ်းတေလႆႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယူႇ ယုမ်ႇ ယမ်ၸိူင်ႉၼၼ် သေလႄႈ ပေႃးဝႃႈဝႆႉၸႂ်သုၵ်ႉ တေတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၶႃႈႁဝ်းၼႃ။ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ လုမ်းလႃးတူဝ်လီလီ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ၵူႈၶိင်ႇၵူႈယၢမ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၼ်းၼိုင်ႈ တေလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶိုၼ်းလီလီငၢမ်းငၢမ်း ၶႃႈႁဝ်း ဝႆႉၸႂ်ယုမ်ႇယမ် တေလႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇၼႆ ဝႆႉၸႂ်လီလီႁဵတ်းၼၼ်။

ထၢမ် – ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် ပွႆႇတူဝ်ပီႈၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။
တွပ်ႇ – ဢၼ်ၶဝ်ထၢမ်ၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈတွပ်ႇပၼ်ဢၼ်မႅၼ်ႈမၼ်းမူတ်းမူတ်း။ ၸူမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူႈၾၢႆႇ၊ ၵူႈၸုမ်းၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈ။ ပိူင်လူင် SSPP/SSA ၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းပၼ်တိၵ်းတိၵ်း။ ၸူမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇမၢင်ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် လႆႈႁပ်ႉ ႁူႉၸွမ်းၶႃႈႁႃႉ။
တွပ်ႇ – တီႈၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်သင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသင်ၶႃႈ။ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈယူႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၶႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – ၶႃႈႁဝ်းဢွၵ်ႇမႃး ၼႃႉႁဝ်းၶႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ တၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇပေႃး တၢၼ်ႇၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းၶႃႈႁဝ်းၼေႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၸူမ်းသိူဝ်း ထိုင်တီႈပီႈၼွင်ႉၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းပႆႇႁူႉလႄႈသင် ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၵူႈၸုမ်း၊ ၵူႈၵေႃႉ ၶႃႈႁဝ်းယိၼ်းၸူမ်း ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁူမ်ႈပႃး တင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈၵေႃႉ၊ ၵူႈၵူၼ်း ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႆႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉ၊ ၵူႈၵူၼ်းႁဵတ်းပၼ် ၶပ်းၶိုင်ပၼ်လႄႈ ၶႃႈႁဝ်းယိၼ်းၸူမ်းထိုင် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းယူႇၶႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းၶႃႈယဝ်ႉ တိူဝ်ႉၵေႃႈတိူဝ်ႉၸႂ် ၸူမ်းၵေႃႈ ၸူမ်းၶႃႈၼေႃႈ။ တႃႇၶႃႈႁဝ်းၵေႃႉလဵဝ်သေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်သေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈၵူႈမူႇ ၵူႈၸုမ်းသေ တုၵ်းယွၼ်းပၼ် ၶႃႈႁဝ်းပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉသေ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁူႉ လႆႈငိၼ်းၼႆၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၸူမ်း ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ဢႃယု 36 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢိူင်ႇၸေႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းတင်းၸၢႆးလၢဝ်ၶမ်း ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း။ မီးလုၵ်ႈလၢင်းလူၺ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉလဵၵ်ႉ သုတ်းဢႃယု လႆႈ 6 ၶူပ်ႇ။ တီႈႁိူၼ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈ ၶူဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း။

မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်းမႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ 3 သႅၼ်ပျႃး။ ပီ 2017 သမ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်း 11 သႅၼ်ပျႃး၊ မိူဝ်ႈပီ 2017 သိုၵ်းတဢၢင်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇသေ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ငွႆးယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်း။ သိုၵ်းတဢၢင်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ၺႃးတီႉၼိုင်ႈၵေႃႉ။ TNLA ၼႄးဝႃႈ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here