လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တေၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ သၢၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင့်ႁူၺ်ႈလီ/ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းပွတ်းမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ သၢၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူင်း တႆး။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၶဵဝ်/ၼၢႆးၼႃႈ(ပွဲစား) ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆပၼ်သေ လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။

ၸၢႆးဢၢႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵမ်ႈၼမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၶၢႆပၼ်တၢင်း မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၶဵဝ်။ ဢၼ်မႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉတႃႇ ၵိၼ်တင်းပီသေ လိူဝ်သေၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇမူတ်းမူတ်း။ ပေႃးဢမ်ႇၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၽႂ်မႃးသိုဝ်ႉ။ မၢင်ပီ ႁဵတ်းၼႃးပႆသုမ်းၵွၼ်ႇ၊ မၢင်ပွၵ်ႈလႆႈတိုၼ်းၵေးလၢင်းမၼ်းၶိုၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး။ ပေႃးၶၢႆတေႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်း မၢၼ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈလႆႈထုၵ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈၼႃးၵမ်ႈၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊသူဝ်းထုၼ်း ၵႅမ်ၸုမ်းၾၢႆႇႁူင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်ႈဢၼ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၶၢႆၼႂ်း မိူင်းၶိုၼ်းလွတ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း လႅဝ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ် တေႃႉၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် လႄႈ တႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ လၢဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ လၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ/ သၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဢမ်ႇတေႃႉၶၢႆတေႃႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ် မႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ လႆႈၵႃႈၶၼ်သုင်လေႃႇ။ ဢၼ်ဝႃႈ ၶၢႆတေႃႇၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼႆ ၸဝ်ႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵေးလၢင်း ၶိုၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ၵေးလၢင်းမၼ်းၵူၺ်း ပေႃးသဵင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈမႃး သမ်ႉလႆႈၶၢႆၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈ ၼႃး ၸႂ်တူၵ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မီးၵၢၼ်ႁဵတ်းၸိုင် ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈႁူင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾင်ႉဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၾၢႆႇၽွင်းလူင်၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢႃႇၼႃႇၶဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here