Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ (Drone) ၸမ်ႁိမ်းပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆလမ် ၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHRF/ ဢွင်ႈတီႈၶႅမ့်ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 04/10/2018 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇၻရူၼ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလွႆလွမ် ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တၢင်းပွတ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းထႃး ၵၢႆႇ ၸူးမႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလွမ်ၵူဝ်ၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၸမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉဝႃႈငမ်းယဵၼ်ၼႆသေတႃႉ လွင်ႈတႄႉမၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် တိုၵ်ႉမိူၼ်လပ်ႉၽႃႉ ၽၢႆၽၢႆဝႆႉၼႂ်းၵပ်းလႄႈ သတ်ႉယၢမ်းၵွင်ႈဝႆႉယူႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၶိုင်သၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ယူႇ ဢၼ်ၼႆႉလီလႆႈၼၵ်းၸႂ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းတႆးၸွမ်းလႅၼ်တႆး-ထႆးၼႆႉ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ တတ်းလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊပီၵၢႆမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တဵမ်ၵႂႃႇပီၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHRF/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၶႅမ့်ပၢင်သဝ်း တီႈလွႆလမ် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

ၸၢႆးႁေႃသႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈလွႆလမ်ၼႆႉ ၶႅၼ်းၵပ်ႉၵိၼ်းၵွပ်ႈဝႃႈ ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ၊ ၽုၵ်ႇသင် သွမ်ႈ သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇမွၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈ။ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵိၼ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်းပၵ်းတႃ ၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်း ၵွပ်ႈဝႃႈငဝ်းလၢႆးႁၢင်ႈႁၢႆႉတႄႉတႄႉ။ တေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပႆႇယဵၼ်မိူၼ် ႁူႉ ႁၼ် ငိၼ်းၵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/09/2018 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 293 ပွႆႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/09/2018 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶိုၼ်းပွႆႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းသၢႆသိုၵ်း ၵႃးၸဵတ်းလမ်း ဢၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိၼ်ႇလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ မႃးတီႈ ပၢင်သဝ်း တပ်ႉၶလယ 249 ဢၼ်ပၵ်း ဝႆႉတီႈမိူင်းတေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊၼၼ်ႉပွႆႇၶိုၼ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵုမ်းၵမ်သေ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 200 ပၢႆၸိူဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လွႆလမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွႆလမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁူၵ်းပၢင်သဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး။ ပၢင်သဝ်း ႁူၵ်းပၢင် မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ပၢႆႈၽေးပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း 6,000 ပၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၸုမ်းၸဝ်ႈ တႃႇၼ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁူၵ်းပၢင်သဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ပႆႇၵတ်းယဵၼ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း