သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈသူၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈထႆယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

0

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈတပ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ ယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင် ဢဝ်ၸၢၵ်ႈသေ ထုၺ်ပႅတ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပႅတ်ႈတင်းႁူၺ်ႈ တင်းၵုင်းယဝ်ႉ ၸႂ်ႉၸဝ်ႈသူၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁၢၼ်ႉၸႂ် ႁၼ်လီၸွမ်း။

Photo by – Sipaw Sai/ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထုၺ်ယႃ့ပႅတ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ

ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မၢၼ်ႈလီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း တပ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 5 သူၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈသေ ထုၺ်ပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပေႃးလူဝ်ႇၵၢၼ်ႉၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီး ႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ တေထုၺ်ပႅတ်ႈထႅင်ႈတင်းမူတ်းၼႆ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တွင်းပၢၼ်ႇသေ ၶဝ်ၸင်ႇၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဝႃႈၵူၼ်း တၢႆၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ် သူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢိူဝ်ႈၼႆသေ မႃးထုၺ်ပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၵၢၼ်ႉဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၸင်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ တင်းမူတ်း။ လွင်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၺ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းသေ တေတၢင်ႇယွၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၺႃးထုၺ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉၼုမ်ႇယူႇ လႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈၵၢၼ်ႉဢဝ်ၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် မႃးယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉ။ တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်”ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း မီးလွင်ႈၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃး ယိုဝ်း 2 ပွၵ်ႈ။ သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၺႃးယိုဝ်း 2 ပွၵ်ႈ ပႃးၵမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 13/09/2018 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 17 ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈ ယိုဝ်းတီႈလၢၼ်ႇ ၵဵတ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈလီႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ တၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here