Thursday, July 18, 2024

တႃႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၵူမ်ႇဢုင် ထုၵ်ႇလီၸုင်ၵၼ်ပႆတၢင်းလႂ်

Must read

ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈသင် ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တီႈဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေလႆႈၸႂ်ပိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး တေသိုပ်ႇငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ ၵူႈၵေႃႉၶႃႈၼေႃႈ။

- Subscription -

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ တေပဵၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CSSU ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပႃးၸွမ်းပႃႇတီႇပၢႆး မိူင်း 3 ဢၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၾၢႆႇႁွင်ႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၾၢႆႇၸၢၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႃးတပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉလႄႈၼႆ လႆႈဝႃႈပဵၼ် ၵွၼ်ႈပဵၼ်မမ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ပိုင်ႈ ၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

ၵေႃဢၼ်ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ပီ 2013 ၸမ်သဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ပီ 2014 ပီ 2015 ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်တီႈၼင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ သေယဝ်ႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃး ဢွၼ်ႁူဝ်မႃး။ ၼႂ်း 2 ပီၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇမႃး တင်း 2 ပီသေတႃႉ ဢမ်ႇ မီးသဵၼ်ႈမီးၼၢမ်မႃးသေတႃႉၵေႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈ သေလႄႈ လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆသေ တေလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉဢၢၼ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 3 လႄႈ 4 တီႈတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆ တေႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ် ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တေသင်ထုၵ်ႇလီငၢမ်းသေယဝ်ႉ တေၸင်ႈႁဵတ်းလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇတၵ်းတႅမ်ႈ လိၵ်ႈယွၼ်းထိုင်တီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ NRPC ဢိတ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇတေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်မႃးသမ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၵိုတ်းႁၢမ်ႈပႅတ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈႁဵတ်းၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸွမ်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းပိူင်မၼ်းၼႆၵေႃႈ လွင်ႈဢိုတ်းႁၢမ်ႈ CSSU ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႂ်းပီ 2016 လိူၼ်မတ်ႊသ် 3 ဝၼ်း လႄႈ 4 ဝၼ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လီႊၵႃႊတႃႊ ႁေႃႊတေႊ လီႊၵႃႇသႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇႁၢမ်ႈမႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉၸိုင် လုၵ်ႈၸုမ်းၵူႈဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးသေ တႃႉၵေႃႈ SNDP ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢမ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းလႄႈ ထိုင်တီႈ SSJAC ပေႃးလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈမႃး။ ၼႂ်းပီၼၼ်ႉ တႄႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လိူၼ်မတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 3 သေယဝ်ႉ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်ဝၢႆးဝၼ်း မႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉၶဝ် မႃးႁႄႉႁၢမ်ႈသေယဝ်ႉ လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ ၶဝ်ဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဢမ်ႇတၢင်ႇၶႂၢင်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်း လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢၼ်ၵွၼ်းယူႇ တိူင်းတႃႇၵုင်ႈၼႆႉတေပဵၼ် ပူဝ်ႇၶျူပ်ႉမိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသမ်ႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSJAC ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း၊ ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇၸတ်း သၢင်ႈလႆႈႁင်းႁဝ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ ၸင်ႇၶၢႆႉဢဝ်ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မႃးသိုပ်ႇႁဵတ်းတီႈ လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်သေ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ယူႇၼႂ်းၵႄႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢမ်ႈ၊ ပိူၼ်ႈသီးၼၼ်ႉ သေ တႃႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်တေသိုပ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈပွင်ပဵၼ်မႃးယူႇၶႃႈၼေႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇ ထိုင်မႃးထႅင်ႈ ပီ 2017 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 12-13 တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းၸိုင်ႈ ထႆး ၽိူဝ်ႇဝႃႈတေႁဵတ်းယဝ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်ၾၢႆႇသိုၵ်း ၶွင်လုမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးတီႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းမၢႆ 3 ၾၢႆႇသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ်သေယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ်ၵေႃႈ မႃးၺၢပ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢွၵ်ႇ သဵင် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်း ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းပွင်ႇၵႂၢမ်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၶိုင် ဝႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၵေႃႈမႃးၸူင်ႇမႃးၸေးၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ တေဢမ်ႇတၢင်ႇပၢႆႉမၼ်း တေ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈၼေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈတေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် မီးလုၵ်ႈၸုမ်း ၵမ်ႈ ၽွင်ႈ ငိၼ်းမႆႈၸႂ်သေယဝ်ႉ ဢမ်ႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ပေႃးယဝ်ႉသေ ပၢႆႈမိူဝ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းယူႇဝႆႉ တင်း ၼမ်သမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း လတ်းၾၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး လႆႈယူႇ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး 2018 ယူႇတီႈ CSSU ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေ လႆႈၵၢင်ၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေဢဝ်တၢင်ႈၼႄတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆသေယဝ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၸႄႈမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းယၢင်း၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ  မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းဝႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သေၵမ်း ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပၼ်သေယဝ်ႉ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈထွႆႁူၼ်လင်ပႅတ်ႈသေ ႁုပ်ႈသိမ်းလိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းႁၢၵ်းႁႄႉႁၢမ်ႈမႃးထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ တၼ်းယူႇတၼ်းတူဝ်ႈသေ လႆႈႁဵတ်းၼႆဢိုတ်း ယၢင်ႉပႅတ်ႈၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၽွၼ်းယွၼ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇတူဝ်ႈမႃးလႄႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇတေဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ ၵမ်းထီႉ 4 ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 3 ဝၼ်း လႄႈ 4 ဝၼ်း ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ တူၼ်ႈတီးၼႆႉၵေႃႈ ထိုင်တီႈပေႃးလၢႆးငၢၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်းတီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းၶဝ်သေ တႃႉၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈပွင်ႇမၼ်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇၼႆ ပိူင်ပၢႆးလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼႆႉ တိုၵ်ႉမိူၼ်လၢႆးၵဝ်ႇၵဝ်ႇဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး 10 -20 ပီၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆ တႄႇဢဝ် ပီ 1996 ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမီးမႃး ၸုမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈဝႃႈ SSJAC ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး သွင်ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးသေယဝ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၼႃႈ ဝၢၼ်ႈတႃမိူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈမီးၼၢမ် ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ်မႃးဢိုတ်းႁၢမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၾၢင်ႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်ႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇၼႆ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးမႃး 22 ပီယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးပိူၼ်ႈမႃးႁႄႉ ႁၢမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်ၶႃႈလႃႇ။ 1) ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ။ 2) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉလပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး လပ်ႉပႃးၼႃႈ ၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတေ လႆႈၸႂ်သုၵ်းၸႂ်ဢူၼ်ၸွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈႁူႉ ၵူၺ်းၼႄၽွၼ်းၵၢၼ်မၼ်းမႃး လၢႆလၢႆ ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၼႆၵေႃႈ တေလႆႈထတ်းႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ပေႃးၸူးဢဝ်လၢႆးၵၢၼ် ၼဢၽ၊ ၼဝတ ႁၢၼ်ႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေယဵပ်ႇယၢင်ႈၸူးလၢႆး တင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇပူၼ်ႉတႂ်ႈႁွႆးတိၼ် ၽႃႇတိၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ယိပ်းၵမ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉလႄႈၼႆ လၢႆးၵၢၼ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇၸင်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ပႆႇၸင်ႈႁဵတ်းလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ။ မိူၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ပၢၼ်ၸဝ်ႈ ၵၢၼ်းယွတ်ႈၶဝ် ပၼ်ၸဝ်ႈၼွင်ႉၶဝ် တင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈမႃး SSJAC ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ် SSJAC သမ်ႉမီးမႃး SSPC ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတေႃႇတပ်ႉသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႈလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် လၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးၼႆၵေႃႈ  ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႄႉႁၢမ်ႈၼႆ တႃႇတေႁွင်ႉႁူပ်ႉၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇ ႁွင်ႉႁူပ်ႉမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇႁွင်ႉႁူပ်ႉတီႈလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉပုၼ်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႃးႁူပ်ႉၶဝ် ၸိူဝ်း ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမီးမႃးလၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ် လႆႈႁၼ်မႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်မၼ်း ၶဝ်ႈပႃးပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းတေမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၵႂႃႇၶၢတ်းတႃၵၢင်တႃၶဝ်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်းၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးႁုပ်ႈသေ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းတႄႉ ပိူင်ပၢႆးလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶိုင်ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယူပ်ႈယွမ်းဝႆႉတီႈလႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်သမ်ႉဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်ႇထႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းထုၵ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁူပ်ႉဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇၼိုင် ဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၸိုင် ၽိူဝ်ႇတႃႉတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ တႃႉႁဝ်းလပ်ႉၶၢဝ်ႇသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉၸွင်ႇႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈႁူႉၸွမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မိူဝ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႃႈတီႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႃႈတီႈပူတ်းပွႆႇသေဢၼ်ဢၼ် လပ်ႉလပ်ႉၵူၺ်း ၸိူင်ႉၼၼ် ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈတေၸင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လီလႆႈဝူၼ်ႉၶိုၼ်းဢၼ်ၼႆႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈၼေႃႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇတေယုၵ်ႉၶိုၼ်း SNDP မႃးႁပ်ႉပဵၼ်တၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ လိူၼ် ၵႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆသေလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈမီးၼၢမ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈဝူၼ်ႉလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈတေၶွတ်ႇၽၼ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်တႄႉယဝ်ႉၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီပႆတၢင်းသဵၼ်ႈလႂ် ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်းဢၼ်လႂ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇပေႃးႁူမ်ႈတုမ်ႁူဝ်ၵၼ်သေ ႁႃလၢႆးတၢင်းတႄႉ ၸင်ႈတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လွတ်ႈလႆႈယူႇ ၸၢင်ႈတေၶၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈထိုင်တီႈ လွတ်ႈၽေးပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းႁၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆသေ တူင်ႉတၵ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈတင်းလၢႆ ႁႂ်ႈလႆႈမႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

01/09/2018

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း