ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BNI ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 26 ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၵ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

0

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  BNI ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 26 တီႈ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႃႇတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၵ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇလွၵ်းၵၢတ်ႇလႄႈ သိုဝ်ႇ ( Media and Marketing development committee)  ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းမျိၼ်ႉ  လၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးမီးပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇပဵၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼမ်ၼမ် တေၸၢင်ႈၸွႆႈလႆႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆလႄႈ လႆႈၶိုင်လွင်ႈၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈတီႈလိၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ တႃႇတေႃႇၼမ်ႉ တေႃႇသၢႆၾႆးသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇမီးငိုၼ်းလႄႈ တိုၵ်ႉၶိုင်လွင်ႈၼႆႉယူႇ။ ၸွင်ႇတေႁႃယွၼ်းငိုၼ်းလႆႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁႃႉ ၼႆၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။– ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း BNI မီးတီႈလိၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈ ဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ၸေႈမိူင်းယၢင်းဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မီးဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း BNI မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းတီႈ 28 ထိုင် 30 လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ။

ၸၢႆးယီႈၽူင်းမိူင်း ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း BNI လၢတ်ႈဝႃႈ “တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်မူၼ်ႉမေးလၵ်းပိူင် မၢႆမီႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသေ လႆႈႁပ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ရၶႅင်ႇ Development Media Group DMG မႃးၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းမႂ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ  ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇၽႄ (Sub-Committee) ဢၼ်တေၵမ်ႉၸွႆႈၸုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ ဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် Ethnic Media Conference  တီႈမိူင်းၶၢင် ၼႂ်းပီတေမႃးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး ပေႃႇလသီႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။ ဢၼ်လႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆႉတႄႉပဵၼ် ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ၊ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၶျၢင်း ၵူဝ်ႇသၢၼ်းတႄးလႄႈ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ NMG  ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းမျိၼ်ႉ။

BNI  Burma News International  ၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 4 ၸုမ်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ   ပီ 2003။ ယၢမ်းလဵဝ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 14 ၸုမ်း။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here