မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ယင်ႇႁၢၵ်ႈၼိူဝ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမွၵ်ႊၶရေသီႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

0

ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၶၢင်၊ ပီႈၼွင်ႉၶျၢင်း လႄႈ တင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႇပႆႇၼပ်ႉယမ်ၾိင်ႈထုင်းယဵၼ်ႇငႄႈၵၼ်သေယဝ်ႉ မီးလွင်ႈသိူင်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လႆႈမိူဝ်းၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉပႆႇပႃႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈမႃးတႄႉတႄႉမီးမီး။

တွၼ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်လႆႈမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းသၢင်ႇသီႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႄႉ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်းတေလႆႈႁၼ် ၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး လႄႈ တီႈတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 သွင်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်း သၢင်ႈယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇတေယူႇၼႂ်းတႅၼ်းၽွင်းသေယဝ်ႉ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ တႃႇတေၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး တိုဝ်ႉတၢင်း ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း။ ၸင်ႇလႆႈမႃးႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈ လႆႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်သေ သိုပ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၶေႃႈဢၢင်ႈၶွင်ၵူႈ ၾၢႆႇၾၢႆႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉမႃးယဝ်ႉ 2 ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2017 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပႆႇပွင်ပဵၼ်မႃးလႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ထိုင်မႃး လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငူပ်ႉငီႉ ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လိူၼ်ၼႃႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉတႄႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမၼ်းပွင်ပဵၼ်ၵႂႃႇ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 15 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆၼေႃႈ။

ပေႃးဝႃႈမႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈပွၵ်ႈယၢမ်းႁဵတ်းမႃး ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇသၽႃး၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၾၢႆႇ EAOs ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢိၵ်ႇ လူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁွင်ႉမွၵ်ႇဢမ်ႇပႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေမွၵ်ႇထိုင် မွၵ်ႈ 170 ၵေႃႉ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉသမ်ႉတေပႃးထႅင်ႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ပေႃးဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ တီႈဢေႇသုတ်းၶဵတ်ႇသဵင်ၼိုင်ႈတီႈၼႆတႄႉၵေႃႈ မွၵ်ႇႁွင်ႉၸွမ်းဝၢၵ်ႈ(အချိုး) မၼ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမွၵ်ႇပႃးၵႂႃႇ ၼိုင်ႈပႃႇတီႇလႂ် ႁူဝ်ၼႃႈၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၵႅမ်တူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆၶႃႈၼေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈတီႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ်ဢၼ်ဝႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇမွၵ်ႇဝႃႈ ၵူဝ်ၸုမ်းသူၶဝ်မႃးလႄႈတေဢမ်ႇမီး တေမွၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼၼ်ႉဢဝ် သိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်းၵူၺ်းလႆႈႁၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈၶဝ်ဝႆႉ။ ဢၼ်လီလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်တႄႉ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်း ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ဢီႈသင်ၵၼ်ၵူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈလႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၶဝ် ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၶဝ်ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းတႄႉဝႃႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်၊ သွင်ၵေႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၸၢႆး ယိင်း ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။ သွင်လွင်ႈၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းတႄႉ တီႈၼႂ်းၶၼ်ႉ တွၼ်ႈပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းၵူၺ်းတေမႃးၵိုတ်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၸၢႆးယိင်းႁႂ်ႈလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶေႃႈလဵဝ် ႁဵတ်းသင်လႄႈပဵၼ်ၼၼ်မႃးၶႃႈလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈၾၢႆႇ EAOs ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးလွင်ႈထဵင်ထွင်ၵၼ်  ပဵၼ်ဢီႈသင်ၶႃႈလႃႇၼႆ 1) ၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းၼႆႉဝႃႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢမ်ႇပဵၼ် တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉမီး ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၶႃႈလႃႇ ၶဝ်ဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ် ယင်ႇႁၢၵ်ႈၼိူဝ်ၻီႇမူဝ်ႊၶရေႊသီႇလႄႈၾႅတ်ႊတရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈသၢင်ႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ (တစ်ခုပြီးသောတပ်မ တော်)။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၾၢႆႇ EAOs သမ်ႉၶိုၼ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ယၢင်ႇႁၢၵ်ႈၼိူဝ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈသၢင်ႈမီးတပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်တၢင်းၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ဢၼ်တၢင်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ ႁၼ်လီယူႇ တေလႆႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်။ ၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ် ၶေႃႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၶေႃႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ လႆႈႁၼ်ၶဝ်မႃးသၢႆႉၶႂႃၵၼ်ဝႆႉ တီႈၼႆႈၶႃႈၼေႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢုပ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉမႃး ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၺီႇလႃႇၶၢၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉမႃး ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶေႃႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈတေႃႇဢွၵ်ႇႁႂ်ႈၽႅဝ်တၢင်းၼွၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈမီး ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈထွမ်ႇၸွမ်း ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တေဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇထၢမ်တီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶဝ် ႁႂ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈပေႃးႁူႉၸွမ်း။

ပေႃးဝႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ မီးထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ သမ်ႉၶိုၼ်းတေမီးပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်သၢင်ႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Work Shop ဢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇEAOs ၶဝ် တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ပွႆႇတူဝ်တႅၼ်းယဝ်ႉမႃးဢုပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၼႆႉတႄႉမိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူတ်းယွမ်းဝႃႈ ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈသၢင်ႈၼႆ လႆႈႁၼ်ၶဝ် ယွၼ်ႇယၢၼ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ။

တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ 10 ၸုမ်း။ ၼႂ်း 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသေယဝ်ႉ ဢၼ်ပေႉၵၢၼ်မႃး ပွင်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်မႃး ၸုမ်း KNU လႄႈ RCSS သွင်ၸုမ်း၊ ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတႆး။ တီႈၼႆႈဢၼ်ပေႉၵၢၼ်ပေႉငၢၼ်း သေယဝ်ႉ သမ်ႉမီးႁႅင်းၵူၼ်းၽူႈႁူႉႁၼ်ယႂ်ႇၼမ် တေႃႇပေႃးလႆႈၵူႈၶၵ်ႉၵူႈငွၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေမီး 2 ၸုမ်းၼႆႉ ၵူၺ်း ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ KUN လႄႈ RCSS ၼႆႉ ဢမ်ႇၽၼ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈသေယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း တႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႄႉၼွၼ်းၼႆၸိုင် တႃႇတေတေႃႇသူႈလႆႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတပ်ႉ သိုၵ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ 2 မူႇ 2       ၸုမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယိပ်းတူၺ်း ပေႃးမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမႃး တေပဵၼ်ၼႃႈတႃပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းသမ်ႉတေပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသွင်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း တီႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈတေလူႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်မႃးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် RCSS တင်း KUN တေၸင်ႈၵႂႃႇတေႃႇသူႈလႆႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသင်၊ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်း EAOs ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းယဝ်ႉလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် တၵ်းတေလႆႈမီးၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ် လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ဝႆႉ လီငၢမ်းတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ၸင်ႇႁဝ်းတေ ၸၢင်ႈတေႃႇသူႈလႆႈ တၢင်းၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉ တီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

(30/06/2018)

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here