ၽူႈၼမ်း USA လႄႈKorea ႁွင်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တႆးထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသင် 

0

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵၢမ်ႇၽႃႇပေႃးလႆႈ တူင်ႉတဵၼ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢမေႊရီႊၵိူဝ်ႊ မိူင်းၵဝ်ႊရီႊႁွင်ႇၶဝ် တေႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းတႄႉမႃးၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ထရွမ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ သိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်းလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉတႄႉ ၵေႃႉၽူႈဢၼ်ႁၢတ်းႁၢၼ်သုတ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း  ၸွင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသင် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႆႈမၢႆတွင်းၵိုမ်းဝႆႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈၼႆႉ ၼႄႉၼမ်းၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ တေႃႇထိုင် ပၢၼ်ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေလႆႈတူၺ်းငိၼ်းၸွမ်း ဢမ်ႇႁိုင်သင် ပၢင် ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ  ၸဵဝ်းပဵၼ်ၼႃႇ လႄႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ မၢင်ႉၸွမ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉယူႇ။ ၼင်ႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၢင်ႈဢၢၼ်းဝႆႉတႄႉ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 30 ဝၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၵႂႃႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ ၸုမ်း PPST ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇသေ ယဝ်ႉ ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း တီႈပၢင်ၵုမ်ၶဝ်ၶႃႈၼေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉတႄႉ ပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ လိူၼ်ၵျူၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 10-14 ဢၢင်ႈဢၢၼ်းဝႆႉ 5 ဝၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်တေဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇ ပႆႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်တေမီး 10 ႁူဝ်ၶေႃႈ ၼႂ်း 10 ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼင်ႇ ၵႃႈႁဝ်းႁူႉၸွမ်းၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႇ၊ တေလႆႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ဝႃႇ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႂ်ႈ ပေႃႇ ပဵၼ်မႃးၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇဝႃႇ တေဢဝ်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ဢၼ်ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၼႆႉ မီး 10 ၶေႃႈ။ ၼႂ်း 10 ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 မႃး ယူႇၾၢႆႇ PPST ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵူၺ်းတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႂႃႇ 2 ၶေႃႈ ဝႃႈၼၼ်။ 1) လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁၢင်ႉၵၢင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်၊ 2) လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈၸၢႆးယိင်းမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၶႃႈၼႄႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၶဝ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 14 ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေယွမ်းႁပ်ႉလႆႈႁိုဝ် သမ်ႉႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တေယွမ်းဢုပ်ႇ 2 ၶေႃႈၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွင်ႇသမ်ႉတေပဵင်းပေႃးၸႂ်ႁိုဝ်ၼႆ။ ၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်လွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ႈၵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ တေလႆႈယွၼ်ႇယၢၼ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

သင်ၵူၺ်းလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်း 2 ၶေႃႈၼႆႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈမႃးဢုပ်ႇငူပ်ႉၺီႉၵၼ်ယူႇ သမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႊ 15-16 ၼႆႉတႄႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ တေမီးပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇတေႁူပ်ႉ ၵၼ်ထႅင်ႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၸွမ်းယူႇ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃး တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ လွင်ႈႁပ်ႉႁၼ် ပႆႇမိူၼ်ၵၼ်သေဢိတ်း။ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵူၺ်း မွင်းဝႃႈႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဝၢင်းၶိူင်ႈႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ယႃႉတပ်ႉ။

 

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးတိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇ သိုပ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ သမ်ႉ မုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃး ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းမိူၼ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပိူင်ၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ထုၵ်ႇလီဝၢင်းတမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢဝ်ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉၶႂ်ႈဢုပ်ႇငူပ်ႉၺီႉၸွမ်း ပွင်ႇဝႃႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေပဵၼ်လၢႆး SSR ၸိူင်ႉၼၼ်။ 2 ၶေႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမႃး ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ပိူင်ႈႁွႆးၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈၼႆ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပႆႇပဵၼ်ဢုပ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈႁဝ်းတႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇလူမ်ႇႁူမ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇၸင်ႈဢုပ်ႇ ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇပၼ်ဢုပ်ႇ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇပၼ်ဢုပ်ႇလွင်ႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ သုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ဢၼ်ဝႃႈ (ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈဢုပ်ႇၼႆ။ ပေႃးဝႃႈတေ ႁဵတ်းၼႆသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈၶၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ တိၵ်းတိၵ်းၼႆၸိုင် တေပဵၼ်မႃးၼင်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇထိုင် 2020 ၼႆႉ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ၊ ယႃႇႁႂ်ႈယိပ်းၵမ် လွင်ႈ ၼႆႉသေဢိတ်း မိူဝ်ႈလႂ်ၽႅဝ်မႃး 2025 တေႃႇထိုင် 2030 ၸင်ႇတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆး ဢဝ်တီႈငၢႆႈ မၼ်း သုတ်ႉၸူးတီႈယၢပ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူဝ်ၶႄးတေမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ယဝ်ႉၶႃႈႁိုဝ်။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸွင်ႇတေယွမ်း ႁပ်ႉလႆႈ ဢဝ်ၸွမ်းလူၺ်ႈဢႃယု တၼ်း ႁဵင်းမၼ်းလႄႈသင်၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈဢႃယု (ဢသၢၵ်ႈ)မၼ်းလႄႈသင် လွင်ႈၼႆႉၸွင်ႇတေၶဝ်ႈဝၢင်ႇမၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေ 2 ပႃႈ 2 ၾၢႆႇ တေငူပ်ႉငိၵၼ်လႆႈႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်မႃး ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

 

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆလႄႈ 3 ပႃႈ 3 ၾၢႆႇ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးတၼ်းဝႃႈၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈၽႂ်မၼ်းသေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၶိုင် ၵၼ်လႆႈၸိုင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းတေပႆႇၸင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ ၼႂ်း 4-5 ပီ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ 10-20 ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေလႆႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

 

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးၼၼ်တႄႉၵေႃႈ ပေႃးၵူၺ်းတေ သိုပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၵွႆးတႄႉၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ သၢႆငၢႆၵၢမ်ႇၽႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလမ်းၶိုတ်းလႆႈတႄႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေတိုဝ်၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ 3 ပႃႈ 3 ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇယွမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေလူတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၼႆၸိုင် ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၵုမ်းဝႆႉ 10 ၶေႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇတီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊလႄႈ သုၼ်ႇ လႆႈၵူၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ၼၢင်းယိင်းလႄႈၵူၼ်းၸၢႆး တေၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽွင်းငမ်းႁင်း တူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်း၊ သမ်ႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတုမ် ဢၼ်ဝႃႈ(တစ်ခုတည်းသောတပ်မတော်)၊ သမ်ႉၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ တႃႇတေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈမိူင်းၽႂ် မၼ်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်တတ်းၶၼ်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈၶွင်တိုၼ်းသၽႃႇဝ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ဢီႇသင် တေႁဵတ်းႁိုဝ် မၵ်ႉမၼ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ် သႃသၼႃ  ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင် လိုၼ်းသုတ်းသမ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပိူင် ပိုၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ) ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်မီးယူႇ 10 ၶေႃႈၸိူင်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးတေပႆႇ ၸင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေပဵၼ်ၼႆမႃး ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းတႅတ်ႈတေႃး။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸင်ႈယိပ်း ၸႂ်ႉၵႂႃႇလႆႈၵမ်းလဵဝ် ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၵေႃႈ တေၵႂႃႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ႁဝ်း ၶႃႈလုၵ်ႉတီႈဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈသေ သုတ်းၸူးတီႈဢၼ်ယၢပ်ႇမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇပဵၼ်ၸွမ်းႁွႆးၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈ တင်း 10 ၶေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃး ယဝ်ႉယႃႇၵၼ်ၵႂႃႇမူတ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ 10 ပီ တေပႆႇၸင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈၵွၼ်ႇၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈမႃးၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ပဵၼ်မႃးဢၼ်မႂ်ႇသေယဝ်ႉ တေႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေၵႆဝႆႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းထတ်းသၢင်ႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈ ပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here