Wednesday, July 17, 2024

NSPNC တင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 16 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC တင်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 16 ၸုမ်း ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈသေ တႃႇပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ တႃႇ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ မီးဝႆႉ 47 ၸုမ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉတႄႉ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး 16 ၸုမ်းၵူၺ်း။ ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ 47 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ လိူၵ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်မေႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ
Photo by – MRTV/ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-20/6/2024 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 16 ၸုမ်း ဢၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမျၢတ်ႉ ဢူး၊ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ၊ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇ ၵူၼ်းမိူင်း PP ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵျီး ၊ တူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ AFP တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢူးဢေးမွင်ႇလႄႈ ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်တဵင်ႈလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းလႄႈ တၢင်းလူဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇပႃး ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမျၢတ်ႉဢူး ႁူဝ်ၼႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP  လၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ –

“ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မီးလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈၶၢဝ်း ယၢဝ်းလႄႈ တၢင်းလူဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈလႂ်တီႈၼၼ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးသေ တွၼ်ႈလႂ်တေလႆႈသႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တွၼ်ႈလႂ် တေလႆႈမူၼ်ႉမႄး ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမဵတ်ႉဢူး
Photo by – MWD/ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမဵတ်ႉဢူး

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈတူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈတူၵ်း လူင်းလႆႈဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်လႂ်ဝၼ်းလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေၸၢင်ႈ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2025 ပုၼ်ႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၵေႃႈ တေဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈယူႇၼႆ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢွင်ႇမျၢတ်ႉဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ –

“ဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ပေႃးပီၼႃႈမႃး တေၸၢင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ။ လွင်ႈတေ ပဵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈလႆႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်သေတႃႉ ၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ တႃႇတေ ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉယူႇ။ တေပဵၼ်လိူၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ႁၢင်ပီ 2025 ပုၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ မၼ်းတေဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၽွင်ႈယူႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢေးမွင်ႇ
Photo by – MRTV/ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ဢေးမွင်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျၼ်ႇမႃႉဢ လိၼ်းတႄႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်း NSPNC တင်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 16 ၸုမ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 လႄႈ တႃႇပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸွမ်းပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး လၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုၼ်းမႄးထတ်းထွင် ၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းသေ လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC ထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2020 ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီးပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် 90 ပႃႇတီႇပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ထီႉသွင်ပဵၼ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႇ USDP လႄႈ ထီႉသၢမ်သမ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပုင်ႇသႂ် မီးလွင်ႈလႅၼ်ၶႅပ်းမႄးၼမ် ၼႆသေ ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း