Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းသွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း (ၼၢင်းယိင်း) လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇၵႃးၾူဝ်ႊဝီႊ လမ်း ၼိုင်ႈသေ မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇသွင်ၽူဝ်မေး ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၶၢမ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၺႃးယိုဝ်းသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ် ထိုင်သၢႆၸႂ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁၢမ်ႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

သွင်ၽူဝ်မေးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သိူဝ်ႈၶူဝ်းၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ပေႃးမီးၵူၼ်းသင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၸိုင် ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ထိုင်တီႈႁိူၼ်းတီႈယေး။ ၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းသင်ႇၶူဝ်းၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၶဝ်မႃးလႄႈ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇ။ ၵူၼ်းသင်ႇၶူဝ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈမႃးၼႂ်းဝီႊသျႅတ်ႉ Wechat ၼၼ်ႉဝႃႈ “ႁႂ်ႈၵႂႃႇပႂ်ႉပၼ်ၶူဝ်း တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ်ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသွင်ၽူဝ်မေး ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႂ်ႉပၼ်ၶူဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉဢဝ်။ လိူဝ်သေ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႃး ၾူဝ်ႊဝီႊလမ်းၼိုင်ႈ မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵမ်းသေ ႁေႃႈပၢႆႈလွတ်ႈ။ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸွမ်းလၢႆၵေႃႉ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶႃလႄႈဢႅဝ်ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ထိုင်တီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼမ်သေ လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇမႃးယိုဝ်းၵူၺ်းႁိုဝ်ၼႆ – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

“သွင်ပူႇယႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶႃၶၢမ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးမၼ်းၺႃးယိုဝ်း 5 ၵမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိူဝ်ႉ 2 ၵမ်း။ မၼ်းၼၢင်း ၺႃးယိုဝ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၶႃလႄႈ ဢႅဝ်ၶႃႈ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဢွၼ်ႊ လၢႆႊ ဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵေႃႈ ၶဝ်ၶၢႆၶူဝ်းဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ 3 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈဝႃႈ ၶဝ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းၵျႃႊၽႅၼ်ႊၼႆ ၵေႃႈဝႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်း ယႃၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တေဢၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇမူႇၸေႊယူႇ ၵူၺ်း ၵႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၼိမ် လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈ ၵူဝ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်းတၢင်းဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႃးမူၺ် (ႁွင်ႉ) ယၢင်ႈၽူင်သႅၼ်ႊ ဢႃယု 36 ပီ မီးလုၵ်ႈ ဝႆႉ 3 ၵေႃႉ။ ၶဝ်မႃးၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။

ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉသေ  ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ မီးသိုၵ်းတ ဢၢင်းၶဝ် ပႂ်ႉဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ တိုၵ်ႉမီးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမႃးပိုတ်းယိုဝ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႆႈၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႂင်ၸႂ်ငမ်းငဝ်း လႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵၼ်ႁႅင်း။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵွၼ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵျႃႊၽႅၼ်ႊ (ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ) ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်။ ထိုင်တီႈဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း TNLA ၊  AA လႄႈ MNDAA ၶဝ် ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း  ၸုမ်းၵျႃႊၽႅၼ်ႊယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈၶဝ် မႃးယူႇသဝ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼမ်။ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇၼႆ – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“တေဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၼႆၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် ပႂ်ႉၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ႁူဝ်ဝဵင်းႁၢင်ဝဵင်း ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ၼမ် တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇဢေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ။ တေလုၵ်ႉတၢင်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မႃးႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃးႁႃႉၼႆတႄႉ ပႆႇ ႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ဝၢႆးပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼႆ လႆႈဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။  

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်ႇပွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်း ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတႄႉ မီးတင်းၼမ် တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေဢဝ်ပိူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ပူင်သွၼ် ပၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း