Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

Must read

ႁူဝ်ပီ 2024 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ် ၽွင်းငမ်းဝႆႉမီးလၢႆဝဵင်း ပႃးၸဵမ် – ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်တေႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၢၼ်ၼိုင်ႈ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ  တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ တဵၵ်းသိုဝ်ႉ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇၶၢႆပၼ် သမ်ႉၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈ – ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ 2024 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉတိူၵ်ႇႁႆႈ လွၵ်းၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်ၼႃးသၢင်း ထိုင်ၶူဝ်ၼိူဝ် – ဢၼ် မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႊမူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း သင်ဢမ်ႇၶၢႆပၼ်သမ်ႉ ၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ
The Kokang/ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလီ ၊ မိူင်းပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ်လူင်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၶၢႆသေတႃႉ လွၵ်ႈငိုတ်ႈႁႂ်ႈၶၢႆၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈသင်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈယိုၼ်ႈလႆႈပၼ် ပေႃးဢမ်ႇပၼ်ၵေႃႈ ၵူဝ်ထူပ်းၽေးသၢႆၸႂ်။ ၶဝ်တိုၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ၵူႈတီႈယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ် ဢဝ်တီလိၼ် သိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေလႆႈၶေႃႈမုလ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ယၢပ်ႇဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်တႄႉတႄႉ။ တၢင်းသႅၼ်ဝီၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလီ ၊ မိူင်းပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁူဝ်ၼႃးၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်တီႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ၼႆ ၶဝ်တိုၼ်း လႄႇႁႃသိုဝ်ႉဢဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၶၢႆသမ်ႉ တီႉၺွပ်းလွၵ်ႈငိုတ်ႈ။ ၶဝ်တေလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈတီႈလိၼ်ၵႃႈ ၼၼ်ႉၵႃႈၼႆႉၼႆသေ ထၢမ်သိုဝ်ႉ။ ငိၼ်းမႅၼ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် တေႁွင်ႉၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ မႃး ယူႇတႃႇ 3 ႁဵင်မေႃႈၶဝ်ႈ (မုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်း) ၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီၼင်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် မႆႈၸႂ်ၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပႆႇႁတ်းယူႇသဝ်းမိူၼ်ပိူင်ၵဝ်ႇပၵ်းၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႈလႆႈ ယူႇသဝ်းၸွမ်းၼႂ်းၶွပ်ႇ ၼႂ်းပိူင်ၶွင်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ။ သင်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်လႆႈ ၵူဝ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လႆႈၸႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵေႃႈယႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ႁိုဝ်တေၸၢင်ႈပိုင်ႈၽႂ်လႃႇ တေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်။ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ၶႂ်ႈ လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၶၢႆပၼ်ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ။ ဢမ်ႇၶၢႆၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈၺႃး ၵိၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်လူး။ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းတႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီးယဝ်ႉလူးၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မၼ်းယၢပ်ႇတႄႉယၢပ်ႇဝႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶဝ် ၵဵပ်းယွၼ်းမႃးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵႃႈလႆႈပၼ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်းလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်း လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် မႄးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ။ တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် မၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၸွႆႈ။ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလူဝ်ႇလတ်းၵႂႃႇမႃး လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း။ တႃႇမႄးတၢင်းၼႆသေ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၽွင်းသႅင်၊ မိူင်းပေႃႈ၊ မိူင်းၵူဝ်း ၊ ပၢင်ႇသၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA ၵုမ်းလႆႈဝႆႉ။ ႁိမ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ (ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ) ၊ ၵုၼ်လူင် ၊ ၵွင်းၸၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႉၵၢင်ႉၵုမ်းလႆႈဝႆႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တူင်ႉၼိုင်ႈၵုမ်းဝႆႉတင်းမူတ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ပၢင်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် သေ မွပ်ႈပၼ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၶဝ်ႈၵုမ်းဝႆႉထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈတႄႇ ၵုမ်းလႆႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉဝႃႈ “မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ပီၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇၵူတ်ထတ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆသေ ၶဝ်ႈမႃးထင်သဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ MNDAA ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၵိုၵ်းပိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း