Sunday, April 14, 2024

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၵဵပ်းသိုၵ်း။

ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်း သိုၵ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်တင်း တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႉလႂ် ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ် 2 ၵေႃႉထိုင် 5 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းပၼ် ၶဝ်။ တၢင်းၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵေႃႈဝႃႈ သင်ၽႂ်ႁဵတ်းၸွမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇၸိုင် တေ ဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တၢမ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၵႄႈသေ ပဵၼ် ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း
Photo by – Shan State Farmers Network/ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2024 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၼ်ၶဝ် သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်းမီး ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵူႈၾၢႆႇသေ ဢဵၼ်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယွမ်းလူင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၺႃးႁႅင်းမိပ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းလႄႈ ဢမ်ႇ ဝႃႈႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းငိုၼ်းယူပ်ႈယွမ်းလူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈသင် တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈသင် မိူၼ် ၵၼ်ၵူႈတီႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုင်လၢႆးၼိုင်ႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၽိတ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ပေႃး မိူၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လေႃႇႁူဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။ တေလႆႈဝႃႈ ဢဝ်မၼ်းမူ ၶူဝ်ႈ ၼိူဝ်ႉမူၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶဝ် ဢမ်ႇဢၢၼ်းဢဝ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်း ၶိုၼ်းတႄႉ ႁိုင်မႃး တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းယဝ်ႉ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေတႅၵ်ႇယၢႆႈ ၵၼ်မူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလႄႈ မိူၼ်တင်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ ။

“ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၵႂႃႇတိုၵ်းတေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးတိုၵ်းလႄႈ ၸင်ႇႁႃၵဵပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႃႈသိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇပၢႆႈၽေးမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်းတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်း သိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသုၵ်ႉသၵ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းၵၢၼ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺႃႇၺႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၵႂႃႇၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတၼ်ပႅတ်ႈမူတ်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းတိူၵ်ႈတၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈ ၼမ် ဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆႈယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း