Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ  

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈၵုမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႇ 3 ပီ ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တူၵ်းလူင်းမွပ်ႈပၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ် ပူၵ်းပွင် ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်မွပ်ႈပၼ်သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၸတ်းဢေႃႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႆႉ။ မၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးသေဢိတ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်တေမႃးပိုတ်ႇ ႁပ်ႉလွၵ်းၵၢတ်ႇ(ပွႆးယူင်ႇ) ပၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် မႃးၶုတ်းႁဵတ်းပၼ် တႄႇဢဝ် တီႈတႃႈၶူင်းၼၼ်ႉမႃး ထိုင်မိူင်းၵႅတ်ႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈ မၼ်းမီးမွၵ်ႈ 48 ပေႇၼႆႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉတႃႈၶူင်းထိုင် မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ၶုတ်း တၢင်းၼႆႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၺႃးလွၵ်းၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပႃးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်းတၢင်း ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ႁဵတ်းပၼ်သမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈတႃႈၶူင်းထိုင် မိူင်းၵႅတ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႄႇၶုတ်းတၢင်းၵႃးဝႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 48 ထတ်း/ ပေႇ တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ 10 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း မိူင်း လူႉၵွႆတင်းၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်လႄႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းမီး 100 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လင် ႁိူၼ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈယူႇလႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ မီးဢမ်ႇလိူဝ် 20 လင်။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်။

လွင်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းၸုမ်းလႂ် တေၶိုၼ်းမႄးပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝတ်ႉ လူင်ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် တေၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပႃးသိုၵ်းဝႃႉသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ သိုၵ်းဝႃႉ မႃးၵုမ်း မႃးလုမ်းလႃးပူၵ်းပွင် ပၼ်ၶိုၼ်း ယူႇ ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းတႆး ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးၵုမ်းပၼ် ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈလူႉလႅဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ်ဝႃႈႁိုဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝတ်ႉလူင်ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ တႄႉ ၶဝ်တေမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးပၼ်ယူႇၼႆဝႃႈ။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁိုဝ်တေဝႃႈၶႃႈလႃႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်း လီ 3 ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်သိုၵ်းဝႃႉယဝ်ႉလူး ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈယူႇမိူၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႄႇ”- ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 20 လၵ်း။ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 60 လၵ်း။ ဢိူင်ႇ မိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီး 13 ဝၢၼ်ႈ။ ဢၼ်ၺႃးၽေးသိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈလူင် ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတိတ်းၸပ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ လင်ႁိူၼ်းတင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 150 လင်။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်း သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ။ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၵႅတ်ႈ လူင်းၵႂႃႇ တႃႈ ၶူင်း – တႃႈတိုင်းတၼ်။ သင်ဝႃႈ ၶၢမ်ႈၶူင်းယဝ်ႉ ၵႂႃႇပွင်ႇထိုင်တၢင်း ၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ – ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႇ) ၵမ်းသိုဝ်ႈ။  

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈမႃး ၶၢဝ်းႁိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵၢၼ်ႉသုမ်းသေ ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ – သိုၵ်းတဢၢင်း ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ သိုၵ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်းတႆး ၸိူဝ်းယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉဝႃႈ တေမႃးၵဵပ်းသိုၵ်းယူႇဝႃႈၼႆ သေတႃႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉလႄႈ တေၶိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ပႆႇႁူႉၸွမ်း ။ တေႃႈၼင်ႇ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ် တႄႇၸတ်းႁင်းၶဝ်ၵႂႃႇၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း