ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈႁူင်းႁေႃ ၼွင်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 21/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်းငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢင်းလီမႅင်ႇယိုၼ်ႈၵုသူလ်ပၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢပ်ႇသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈႁူင်းႁေႃလူင် ၼွင်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ် ထႅၼ်ႈ၊ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ထီႉ 1၊ ၵႅမ်ႁူဝ် ပဝ်ႈ 1 ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ တင်းသိုၵ်းႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးယူႇ 400 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ထီႉ 1 SSPP/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈပိုၼ်း လၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၼမ်ၼမ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းပိုၼ်း ၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေၸၢင်ႈလႆႈသုမ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈသွင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းသုမ်းယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးပွၵ်ႈသွင်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းဢမ်ႇလႅတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၵေႃႈ လႅတ်းသႅဝ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်တီႈၵမ်းတႅပ်းတတ်းမႃးသမ်ႉ ႁဝ်းလႆႈၵၢၼ်ႉသုမ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄပႃး ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ သင်၊ ၶႆႈၼႄပႃး ပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ။ လွင်ႈၵူၼ်းသႄႇသူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်ဝႆႉ သွင်ၾၢႆႇသွင်ၵိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆး ၼႄၼႃႈဝႃႈ တေမႃးတိုၵ်း ၶႄႇၽိူၵ်ႇၼႆသေ ၽိုတ်ႉၸိမ်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းမိူင်း တႆးမႃးႁၢၼ်ႇတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ 1958 မႃး တေႃႇထိုင် 2018 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇ ဢူမ် ဢိုၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဢွၼ်ႇသေ မိပ်ႇငႅၼ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵၼ်လႄႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸင်ႇပေႃႇပဵၼ်မႃး၊ တေႃႇပေႃးထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ၶူၼ်ႉႁၼ် ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈ ၵတ်ႉငၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလူႇလိူတ်ႈၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ်ငဝ်း ၶဝ်ၸဝ်ႈသေ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ ပၢင်တၢင်းလီမႅင်ႇယိုၼ်ႈၵုသူလ်ပၼ် ၽူႈတူၵ်းသုမ်း/ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်း ၼႃႈ မႃးၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here