Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇ ၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီ့ 13 လိူၼ် February  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၵဵပ်း သိုၵ်း ထႅင်ႈ ။

ၼႂ်းၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့် ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်/ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇဢေး ၽူႈၵုမ်းၵမ်ငူပ့်ငီ့ (တပ့်လိၼ် ၊ တပ့်ၼမ့် ၊ တပ့်လူမ်း) – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ – ၽွင်းလူင် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်း ၊ ၾၢႆႇပၵ်း ပိူင်မၢႆမီႈ ၊ ၾၢႆႇ လႅၼ်လိၼ် ၊ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ၊ ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ ၊ ၾၢႆႇၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၊ ၾၢႆႇဢဵၼ် ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၾၢႆႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  လႄႈ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၸိူဝ်းၼႆ့ တေၶဝ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈမီးၸၼ့်ၵဝ်ႇၼႂ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉပႃးႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်း လူင်တင်းၼမ် ၶဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၸုမ်း/ၵေႃႇမတီႇ လႄႈ တေၸၢင်ႈ ပဵၼ် လွင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႂႃႇႁၢပ်ႇပႃးၵၢၼ်သိုၵ်းႁိုဝ် – ဝႃႈၼႆ ။

တီႈၼႂ်းၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ့  ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်း ၊  ၽူႈထတ်းသိၼ် ၾၢႆႇတပ့် သိုၵ်း ၊ ၸွမ်ၽူႈၽိုၵ်းၽွၼ့် ၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ ၽူႈၵုမ်းၸီ့သင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး ပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းဝႆ့ ။ လိူဝ်ၼၼ့် ၸွမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း သမ့်ပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်း သေ ၽူႈၵုမ်းၸီ့သင်ႇ တီႈလုမ်း ၽူႈၵုမ်းၸီ့သင်ႇ တပ့်ပႂ့်လႅၼ်လိၼ် လႄႈ ပျီႇတူ့ၸိတ့် သမ့်ပဵၼ်ဝႆ့ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း –  ဝႃႈၼႆ ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မတ့်တႃ -7 သေ ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ့ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈ ၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸၼ့်တိူင်း လႄႈ ၸေႈမိူင်း ၊ ၸၼ့် ၸေႈတွၼ်ႈလႄႈ ၸေႈမိူင်း ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ့် လႆႈယူႇ – ဝႃႈၼႆဝႆ့ ။

ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူ့သုမ်း ၼႃႈတီႈ လႄႈ တပ့်ပၢင်သဝ်း  တင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဝၢင်းၶိူင်ႈ လႄႈ ပၢႆႈတပ့်ၵေႃႈမီးၼမ် ။ၵွပ်ႈ ၼၼ် လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆ့ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇ လၢႆႇ ၸင်ႇမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆ့ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး 10 ပီ ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆ့တီႈ ၶၢဝ်ႇ BBC ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 13 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆ့ဝႃႈ  – လွင်ႈၶၢၼ်းႁွင့်ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆ့ တေတႄႇၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် April ပီ 2024 (ဝၢႆးလင် ပွႆးသွႆးၼမ့်)။ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼိုင်ႈၸုပ်ႈၼႆ့ တေႁွင့်တႃႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 5 ႁဵင်ၵေႃ့ – ဝႃႈၼႆ ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ မိူဝ်ႈပီ 2010 ႁႂ်ႈၵူၼ်းလိုဝ်ႈၵိုတ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶိုၼ်းၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၸႂ့်တိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 13 လိူၼ် February ၼႆ့ယဝ့်ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း