ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈတႄႇၵွင်းမူး တီႈလွႆလူင်သုင်သုတ်းမိူင်းတႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇၵွင်းမူး/ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလူင်ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သုၶမ်း တင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတႄႇၸေႇတီႇၵွင်းမူး/ ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလဵင်း လွႆဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်း မိူင်းတႆး။

ၸၢႆးပႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းမေႃႇၾႃႉမိူင်းလိူၼ်းသေ ၶၢမ်ႈၶူင်းမႃး ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်း။ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း တင်း ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃးၵႂႃႇတႄႇၵွင်းမူး တီႈၼိူဝ်လွႆလဵင်းၼၼ်ႉ သူႇၼိုင်ႈ တၢင်းသုင် တေမီး 9 သွၵ်ႇ။ ပလၢင်ႇသမ်ႉ တေမီး 8 ပေႇ။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တေတႄႇထၢတ်ႈၼၼ်ႉ တေၵေႃႇၵွင်းမူးလူင်ၼႂ်းၵၢင်သူႇၼိုင်ႈ တၢင်းၶၢင်ႈသမ်ႉ တေ ႁဵတ်းၵွင်း မူးဢွၼ်ႇသီႇသူႇ။ တင်းမူတ်း 5 သူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၶိုၼ်ႈလွႆလဵင်းၼၼ်ႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႉသူလ်ႇတဵင်ႇ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ၊ ပုၼ်၊ သၢႆးလႄႈ ၼမ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉတၢင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းသွႆ တႃႇႁဵတ်းထၢတ်ႈၵွင်းမူး ဝႃႈၼႆ။

လွႆလဵင်းၼႆႉ တၢင်းသုင် မီး 8,777 ထတ်း ယူႇၼႂ်းၵႄႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းယႆ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း။ ပဵၼ်လွႆဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo FB by Sao Su Kham

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here