Friday, May 31, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 တီႉလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် ၼႂ်းႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈႁိူၼ်း ပေႇတူး(မႃႇရီႇယႃႇၼူဝ်ႇ) တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတပ်ႉ ဢိူင်ႇပၢင်မူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉလႆႈတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်မူင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ – ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တေသူင်ႇၸူးသိုၵ်း KNPP လႄႈ PDF ။ တီႉလႆႈပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸင်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇတဵမ်ၵႃးၵႂႃႇတၢင်းလွႆလႅမ် ၶႃႈဢိူဝ်ႈပေႃးၼႆ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ၵႃး 12 လေႃႉၼႆႉ တၢင်ႇတဵမ်လမ်း တင်းၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈလွႆလႅမ်လႄႈတီႈပၢင်လူင် ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်ပလိၵ်ႈၵႂႃႇမူတ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈမႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ပၢင်လူင် ပေႇၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ ” ၵူၼ်းလွႆလႅမ်ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉလႆႈၼႆႉပဵၼ်ၶိူင်ႈ RPG -12 ၵၼ်း၊ ရၢႆႇၾႄလ် 100 ပၢႆ၊ မၢၵ်ႇ RPG 100 ပၢႆ၊ ၵွင်ႈယႂ်ႇ ၵွင်ႈလဵၵ်ႉ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ သႅၼ်း Canter 3 လမ်း၊ Ford 1 လမ်းလႄႈ Vigo 1 လမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်း 7 ၵေႃႉဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉလႆႈၸွမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉပဵၼ် ၶုၼ်ႇတွင်းထုၼ်း၊ ၶုၼ်ႇဢွင်ႇမိၼ်း၊ ၶုၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇမျိၼ်ႉ၊ ၶုၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇ၊ ပေႇတူး(မႃႇရီႇယႃႇၼူဝ်ႇ) ၊ ၶုၼ်ႇၼေႇမဵဝ်း၊ ၶုၼ်ႇၵျေႃႇၸိၼ်ႇထုၼ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈတီႉလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေႃႉၵွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉမႃးတီႈ SSPP ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP ပႆႇႁၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ။ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်းတေႃႇၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇပႆႇလႆႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးတူၺ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တႃႉလီမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းမႃးမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႅပ်ႈဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယပၶ တူၼ်ႈတီးလႄႈ တိူင်းသိုၵ်းယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်မႃးလႄႈဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း သႅၼ်ဝီ ၵူတ်ႉၶၢႆ လၢဝ်ႇၵၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈယူႇ ၶဝ်ႈၼွၼ်းၼႂ်းဝဵင်း။ ၶဝ်ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်သိုၵ်း ယၢင်းလႅင်၊ PDF ၊ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပွမ်တူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေၶဝ်ႈဝဵင်းမႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆသေ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1111 ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ် 11 ၼႆႉမႃး ။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်းတိုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ၊ ၾၢႆၶုၼ်၊မိူင်းပၢႆး လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ။

ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉလႆႈတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်မူင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2023

ပၢင်ၵုမ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢဝ်လၢႆးႁၢႆႉသေပိုတ်းယိုဝ်းမႃးလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းၼႆသေ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၸွႆႈ၊ ဢမ်ႇဝႄႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ UNOCHA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းၶၢင် ၶႂ်ႈဝႃႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး 17/11/2023 ၼႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း ႁွပ်ႈႁႅၵ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ ဢွင်ႇမၢၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈထိၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လၢမ်းၵႂႃႇပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း