Thursday, July 25, 2024

ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2023

Must read

တႃႇမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16 ၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ တႄႇပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လႆႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်။

Sao Thusandi
ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႂ်ၾွမ်ႊ တႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16 ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ မီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သူၼ်၊ တူင်ႇဝူင်း၊ ပိုၼ်ႉတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တႃႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈငႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်း တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တႃႇပီ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမ တီႊ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်ယဝ်ႉ တႃႇၵေႃႇထူၼ်ႈ 16 ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈ ႁပ်ႉသူးၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႈငိုၼ်းသူး 4,000 တေႃႊလႃႊ (US)။ ၽူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢႆလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 မႃး ၸင်ႇတေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉၵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇထတ်းလိူၵ်ႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼႄၼမ်ႉၵတ်ႉ လႄႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၼႄ လွင်ႈၶဝ်မေႃ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တင်း ၵူၼ်းတင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ်တေမီးယႃယု ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 35 ပီ။ တေလႆႈပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ။ တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ် ၵိူတ်ႇ မိူင်းတႆးလႄႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇသဝ်းလႄႈ ပူၵ်းပွင်မိူင်းတႆး။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇဝႂ် ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူးသမ်ႉ တေမီးၽူႈၵမ်ႉထႅမ် သူင်ႇဝႂ်ယိုၼ်ႈႁပ်ႉသူး (ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ႇႁပ်ႉသူး တေ ဢမ်ႇလႆႈ တၢင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁပ်ႉသူး ႁင်းၵူၺ်း)။ တေလႆႈမီးလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် 2 ဢၼ်။ တေလႆႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းလႄႈ ၵွပ်ႈသင်ၵူၼ်း ၵေႃႉဢၼ် ၵမ်ႉထႅမ် ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈႁူႉၸၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ၽွၼ်းလီမီးသင်လၢႆလၢႆ။

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ပဵၼ်သူးဢၼ်ၸဝ်ႈ ဢိင်းငႄးသႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2008။ သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မီးယိူင်းဢၢၼ်းမွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် မိူင်းတႆးႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်း သုၸၼ်ႇတီႈ ႁူမ်ႈ 15 ၵေႃႉ။ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈႁပ်ႉ သူးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူး 4,000 တေႃႊလႃႊ(USD)။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ၽွင်းဢႃယုမၼ်းၸဝ်ႈၸမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 91 ပီ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းၸဝ်ႈမႄႈ တိုၼ်းမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶႂ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်း တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မီးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယူႇ တႃႇသေႇၼႆၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉပႃႈလင် ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈမၼ် “သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ” Sao Thusandi Leadership Award သိုပ်ႇၵႂႃႇၵူႈပီပီ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်လႄႈ လွင်ႈမုင်း မွင်းၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်းသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2008 ပဵၼ်ၸၢႆးၽူးမိူင်း၊ ပီ 2009 ၸၢႆးသႅင်ၽၼ်း၊ 2010 ၼၢင်းမွၼ်းၵဵင်၊ 2011 မေႃယႃ ၸၢႆးပေႇတႃႉ၊ 2012 ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း၊ 2013 ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင်၊ 2014 မေႃယႃၼၢင်းလႃႈ၊ 2015 ၼၢင်းၼူၼ်းႁွမ်၊ 2016 ၸၢႆးသူႉ၊ 2017 ၸၢႆးသီၶိူဝ်း(သဵင်ႈ)၊ 2018 ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင်လႄႈ 2019 သမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးမိင်ႇတၵ၊ 2020 ၶူးသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း၊ 2021 သမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈလႂ် ၵေႃႉလႂ် လႆႈၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ် ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႇသူးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ 2022 သမ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး ဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃႇလ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊ တဵၵ်းၶဝ်ႈတီႈလိင်ႉ/ Link : https://shan.saothusandiaward.com/

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း