Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်းၼိုင်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း။

ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ၵေႃႇမိူင်း (ၵျွင်းတေႃႇလူင် ၵၢင်ဝဵင်း) လႄႈ ဝတ်ႉတႅၵ်ႉၶိၼႃႇယူင်ႇ ပွၵ်ႉၵုင်းၵႃးလႃး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ၽႄ ၵၼ် ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵေႃႇမိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉတႅၵ်ႇၶၼႃႇယူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ယူႇဝႆႉၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တၢင်းဝၢၼ်ႈ ၸေႊႁႆး၊ ၵုင်းသႃႇ၊ ၵုၼ်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၼၼ်ႉမႃးသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၢတ်ႇၼမ် ယွၼ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၵူႈပွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇလူင်ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တေပိၵ်ႉဢိုတ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2-3 မူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆ ၵၢတ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၵၼ်မူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၶႃႈ။ ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ပွမ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (ရဲ ကင်းစခန်းငယ်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမွၵ်ႈ 4 ဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉ။

“ၸူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ် သိမ်းလႆႈ ပွမ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီး 3-4 တီႈယဝ်ႉ။ မၢင်တီႈ ၵေႃႈ တၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈသေ သိမ်းလႆႈ။ ပွမ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ မၢင်တီႈ မီးႁႅင်းၵူၼ်း 3-4 ၵေႃႉ၊ မၢင်တီႈ မီး 7-8 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်သိမ်းလႆႈပွမ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇ – 13 လၵ်း ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း၊ မၢၼ်ႈၶမ်း၊ ၵွင်းၵၢတ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၶူဝ် ၼမ်ႉမၢဝ်း (ရွှေလီကြိုး တံတား) ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႊႁႆး ဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ၼွင်လွင်း၊ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း