Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၵပ်းၾူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးသေ လွၵ်ႇလႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ၊ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းသူးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တၢင်း K-pay ဢွၼ်တၢင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸုမ်းၼႆႉ ၵပ်းၾူၼ်းမႃးၸူးၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းၼၢႆး ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး။ လွၵ်ႇလႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ ထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ လႆႈၾူၼ်း၊ လႆႈငိုၼ်း၊ လႆႈၵႃး” ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈသူး တၵ်းလႆႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၵႃႈသူင်ႇမၼ်းဢွၼ်တၢင်း- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၶႃႈၺႃး 2 ၵမ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းလႅၼ် ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၶဝ်ထူဝ်းမႃးၼႆႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းထူဝ်းမႃး ၶဝ်ၼႄႉၼမ်းပႃး ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ပႃး ထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းတွင်း ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ထူဝ်းမႃးဝႃႈ သူထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ လႆႈ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ။ တႃႇ တေဢဝ်မႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ၶႃႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႇ ဢမ်ႇဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်ပၼ်တၢင်းၵေႃႉလႃႈ ႁဵတ်းၼၼ်ႉသေ ဝၢင်းၾူၼ်းၶဝ်ပႅတ်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်လႆႈမၢႆၾူၼ်းႁဝ်းမႃးတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ တေဝႃႈပဵၼ် Call – Center ထူဝ်းမႃးၼႆ မၢႆ ၾူၼ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ထူဝ်းမႃးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်မၢႆၾူၼ်းယူဝ်းယူဝ်းသေ ထူဝ်းမႃးၵူၺ်း။ ၶဝ်တေလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ သၢႆၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးထူဝ်းမႃး၊ သၢႆၵမ်းသွင်သမ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထူဝ်းမႃးၶႃႈဢေႃႈ တီႈၶႃႈ တႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းႁူႉတႄႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆ မၢင်ၸိူဝ်း ႁပ်ႉသၢႆယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတူၵ်းလွၵ်း ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶွင်တွၼ်ႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တေၵပ်းၸူးသမ်ႉ လွင်ႈထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇႁူႉၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်ႇတႄႉ ၶဝ် တေၸူမ်း လွင်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇသေ ၶဝ်ၼႅတ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်။ ၼႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းလွၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ လွင်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယႃႇပေၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႅတ်ႈယုမ်ႇငၢႆႈၼႃႇၽႅဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼႅတ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်သင် ပေႃးပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇတေလႆႈငိုၼ်းၶိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် မၢင်ၸိူဝ်း တေဢမ်ႇမီး K – pay ၼႂ်းၾူၼ်းၵၼ် ၼမ်လႄႈ သင်ဝႃႈ မီးၼမ်ၸိုင် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တိုၼ်းတေတူၵ်းလွၵ်းၶဝ်ၼမ် ၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢၼ်ၶႃႈႁူႉမႃး ၼႆႉ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈ ၺႃးၵပ်းၾူၼ်းၸူးမိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ 2-3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢူၼ်းပၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းၼၢႆးလႄႈ မွၵ်ႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ လွၵ်ႇၵိၼ်ဢူၼ်းပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၼမ် ၊ လၢႆးလွၵ်ႇလႅၼ်ၵေႃႈမီးၸေး၊ ဢၼ်ၸႂ်ႉလူင်းငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ပၼ်တၢင်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈတေလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းတူပ်ႉၼႅပ်ႇၼႆသေ လႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီ ပၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်သင် ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ် ၼင်ႇ မိူင်းလႃး၊ ပၢင်သၢင်း၊ လၢဝ်ႇၵၢႆးလႄႈ မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်မႃးၶၢတ်ႈႁူင်းႁႅမ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ပၢႆႈမႃးမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း