Thursday, June 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉ တၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။

ဝၼ်းတီႈ 16/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7:20 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉလၢင်ႉရူတ်ႉၵႃး (အမိအိမ် ရေဆေးခုံ) ႁိမ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢမ်ႇႁူႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၾၢႆႇၼႃႈ သႅင်ႇလၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃး (အမိအိမ်ရေဆေးခုံ) ။ သဵင်တႅၵ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတၢင်းပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈ သမ်ႉပေႃးလႆႈငိၼ်းသဵင်။ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈမၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉၵွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်သေ တႅၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈသေ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တႄႉ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလူၺ်ႈတၢင်ႇလၢႆး။ လၢတ်ႈတေႃႇတင်းၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈယိင်ႈၶႅၼ်းလီ။ ပေႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်ၼၼ်ႉၵွႆး။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမႃး ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း (ပရိဘောဂ) ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 8 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၊ ၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယွၵ်းၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဝႃႈ ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆဝႃႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတႅၵ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်းမႃး သေပွၵ်ႈ။ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ၼႅတ်ႈပႂ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၺ်း ဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇထႅင်ႈသေ ပၢႆသိမ်းဢဝ်လၢႆ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ လၢႆးၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ၸိူင်ႉၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 4 တီႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ – မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/9/2023 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Denko တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢႆး 8 ၵေႃႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 12 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 19/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ CS Hotel ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႅၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းသွႆးထႅတ်ႉ ႁိမ်း ၵၢတ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း