Saturday, May 25, 2024

ၸဝ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁၼ်

Must read

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇ လႆႈ 5 ဝၼ်း ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းဢေးႁွမ် ဢႃယု 40 ပၢႆ (မႄႈလဵင်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်ၶၢႆ) ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼႃး ပွၵ်ႉ 12 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၽွင်းၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၽူဝ်မၼ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မၼ်းၼၢင်း ၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ် ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸမ်ၸႂ်တင်းၸၢႆးဢုတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၼၢင်းဢေးႁွမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈႁိူၼ်းၼၢင်းဢေးႁွမ်ၶဝ်ၼႆႉ တေမီးပၢင်ၾိုၵ်းၵႃႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း တႃႇၵႃႈပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ။ ၽူဝ်မၼ်းဝႃႈ တေၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ပေႃးပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၸင်ႇမႃးႁပ်ႉၶူးသွၼ်တၢင်းၵႃႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ၽိူဝ်ႇ ၽူဝ်မၼ်း ပွၵ်ႈမႃး ၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ႁၢႆၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ပိူၼ်ႈမႃးႁွင်ႉၵႂႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉတႄႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း။ ၶႃၽူဝ်မေးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼၢင်းဢေးႁွမ် ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸဝ်ႈၽူဝ် ၼၢင်းဢေးႁွမ် ဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃ ၸွမ်းႁိမ်း ႁွမ်း တူင်ႇတၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇထူပ်းႁၼ်။

“ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃ ၸွမ်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႃယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ထူပ်းႁၼ် ၵူဝ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၼၢင်းႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပႃးထူင်ငိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းထူင်ငိုၼ်း ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 50 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾူၼ်းမၼ်းၼၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇႁၢႆ မီးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းယူႇ။ တေဝႃႈ ၶဝ်ၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ပၢႆႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ။လွင်ႈဝႃႈ လဵၼ်ႈၸူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ထွမ်ႇၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈ ၼႄႁဝ်းတႄႉ ။ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပိူၼ်ႈၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ထူပ်းႁၼ် ၼၢင်းဢေးႁွမ်ၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈတၢင်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ မၢႆၾူၼ်း 09452743102 ၼႆႉ သေၵမ်း။

ၼၢင်းဢေးႁွမ် ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးဢုတ်ႉ ။ သွင်ၶႃမီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႇၼိုင်ႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၶိုၼ်ႈပႂ်ႉဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ယူႇဝႆႉ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁိူၼ်းၸၢႆးဢုတ်ႉလႄႈ ၼၢင်း ဢေးႁွမ်ၼႆႉသမ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉ ႁူင်းၵၢၼ်ၼမ်ႉၵိၼ် (ၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ်) ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး (Crown) လမ်းၼိုင်ႈ သေ မႃးၵိုတ်းႁႄႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းလႅင်းၵႃးသူၺ်ႇလယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ 800 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း