Saturday, July 13, 2024

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA တဵမ် 8 ပီ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ EAO 7 ၸုမ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

Must read

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA 8 ပီတဵမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး RCSS ၸုမ်းၼိုင်ႈ ။

ပၢင်ၵုမ် NCA တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

 ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီၼႆႉတေၸတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023  တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်၊  ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းဝႆႉ ဢၼ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼၼ်ႉပဵၼ် – ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ၊ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တီႊမူဝ်ႊ ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ LDU ၊ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ALP ၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်း ယဵၼ်/ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU/KNLA-PC ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၵမ်ႉ ၸွႆႈတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ DKBA လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ  NMSP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တႄႉ တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တေၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တူဝ် တႅၼ်းတင်းၾၢႆႇ EAO ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈဝၢႆး ဝၼ်းသမ်ႉ တေမီး Workshop တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈလွင်ႈငမ်း ယဵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 14/10/2023 ၼႆႉၸိုင် တေယူႇတီႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA 8 ပီတဵမ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇထိုင်ဝႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း။   ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 10 ၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇတႄႉ တေမီး 7 ၸုမ်း လိူဝ် ထႅင်ႈ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸုမ်း KNU ၊ CNF လႄႈ ABSDF ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မွၵ်ႇဝႆႉယူႇ ၶဝ်တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇ ႁူႉ”- ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးလႄႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းၼႆသေတႃႉ ၵွၼ်ႇတေၸတ်းဝၼ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မူင်ႈလၢႆးၶႅၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း 29 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ။

လွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း KIA သေ ဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလွင်ႈတေၵႂႃႇႁိုဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးတီႈႁဝ်းဢေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၼႆ။ ယူႇတီႈငဝ်းငုၼ်းႁဝ်းတႄႉ ပႆႇ တႅပ်း တတ်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁိုဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇ ။ ၶဝ်တႄႉဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႃႇ။ ၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆသေ ယိုဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ  ၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႃႇ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႇ ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းၶႃႈလူး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တႄႉမၢၼ်ႇမၼ်းၶႃႈ ”

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ဢၼ်ဝႃႉ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ် ၸုမ်းလႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA 8 ပီတဵမ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA  ၊ ဝႃႉ UWSA ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၊ တဢၢင်း TNLA ၊ ရၶႅင်ႇ AA လႄႈ မိူင်းလႃး NDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉသမ်ႉ တႄႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 15 ဝၼ်း။ ၼႂ်း 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်း ႁူမ်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း – ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ALP)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ (LDU) လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း