Thursday, May 30, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼမ်ႉၶမ်း ႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးႁဵၼ်းႁူႉ လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆလႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆ လႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း တႃႇသိုပ်ႇပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ဝၼ်းတီႈ 4/10/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းတေၵပ်းသိုပ်ႇမႃးထႅင်ႈယူႇ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ဝႆႉ တိုၵ်ႉဢေႇယူႇ  ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တေလႆႈပႂ်ႉ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ။ ပိူင်လူင်တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တိင်ႇသၢမ်သၢႆၼႆႉ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ႁူႉလွင်ႈမၼ်း ၊ ဢၼ်မေႃတွႆႇၵၼ်။ ၸူဝ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ် ပႆႇလူႉပႆႇႁၢႆပႅတ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ႁပ်ႉဢဝ်တၢင်းမေႃ တိင်ႇသၢမ်သၢႆၼႆႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမႃးပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇသွၼ်လၢႆးၵႃႈၼူၵ်ႉတႄႉ မီးၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ တႃႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆလႄႈ တူဝ်းတႄႉ ပႆႇမီးၽႂ်မႃးပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈၸႂ်ႉ တိင်ႇသၢမ်သၢႆၼႆႉ ႁၢင်ႇမႃးလွႆးလွႆး။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵေႃႉဢွၼ်ႇတႄႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ် တွႆႇ ၸွမ်းၵႂၢမ်းပႅင်းသွင် လႂ် ၊ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁွင်ႉမၢၵ်ႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႂ် ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းတူၵ်းသူးၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေၸႂ်ႉထႅင်ႈၼမ်ယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁဵၼ်းႁူႉ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ ၊ တူဝ်း တႄႉ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 15 ထိုင် 25 ဝၼ်းသေ တႃႇႁဵၼ်းႁူႉ လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆတႄႉ တေႁိုင်မွၵ်ႈ လိူၼ်လိူၼ်ပၢႆ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႆႇယၢမ်ႈ မီးပၢင်သွၼ်မႃးသေပွၵ်ႈသေ Note မၼ်းသင်မၼ်းၵေႃႈ ပႆႇမီးဝႆႉ ယုမ်ယမ်ဝႃႈ ပေႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉယဝ်ႉတႄႉ ဝၢႆးမႃး တေၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄႈ သွၼ်ၵၼ်လႆႈငၢႆႈမိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ တေတမ်းၼူတ်ႉ(Note) မၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သင်ႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတိူဝ်းငၢႆႈမႃး  ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သွၼ်တိင်ႇသၢမ်သၢႆၼႆႉ တေဢၢၼ်းသွၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း တေႃႇ 3 မူင်း သေ ပၢင်သွၼ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ၊တူဝ်းတႄႉ တေသွၼ်ပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တေႃႇ တၢမ်းၶမ်ႈ 5 မူင်း ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်မႂ်ႇႁဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၼ်ၸႂ်ၶိူင်ႈႁႆႇတိုင်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ယဝ်ႉ၊ ၶိူင်ႈႁႆႇတိုင်ႈ သႅၼ်းၵဝ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈဢမ်ႇပေႃး ႁူႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸမ်ႁၢႆယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈယဝ်ႉ။တႄႇဢဝ် လၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပႅင်း 2 ၊ လၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိူင်း၊ ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွမ်းလူင်းတိၵ်းတိၵ်း ၵူၼ်းမေႃမၼ်းဢေႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉသေ ႁႂ်ႈ ပေႃးပဵၼ်မႆႉၼိုင်ႈလႅမ်ၶႃးၼိုင်ႈတႅပ်း ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉတႃႇတေသိုပ်ႇၾိင်ႈႁဝ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇလႆႈ ဝၼ်းတႃ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ လႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးမႃးၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၵူႈ ဝၢၼ်ႈ ၵူႈဝဵင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇသူႈမီး။ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်းၶူဝ်းၶွင်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ၾိင်ႈထုင်းၵိုၵ်းၵပ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးၼႆႉ ယိင်ႈပဵၼ်ၼင်ႇငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယိင်ႈလီသႂ်ႇၸႂ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းဝႆႉၼမ်ၼမ်- ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း