Saturday, December 2, 2023

ထၢႆႊဝၼ်ႊ (Taiwan)ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၶွင်ၶႄႇ

Must read

ၵၢၼ်ၵိုဝ်းလီၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ လႄႈ ၶႄႇ တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဝၢႆး ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ၽူႈၼင်ႇၸိုင်ႈသၽႃးၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယဵမ်ႈယိူၼ်းထၢႆႊဝၼ်ႊ ၽွင်းၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈတီႈ 12 ဝၼ်းဢင်း ၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်တၵ်ႉတိူၼ်ၶွင်ၶႄႇသေ ပဵၼ်လွင်ႈထဵင်ႈမေႃးၵၼ်ၼႂ်းလူၵ်ႈ သူဝ်ႊသျဵလ်ႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈ ထႆႇဝၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင်ၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ။

ထၢႆႊဝၼ်ႊ ယၢမ်ႈထုၵ်ႇၵျပၼ်ႊၶူပ်ႈၵုမ်းၼႂ်းပီ 1895 ဢွၼ်ၼႃႈတေၶိုၼ်းမႃးယူႇတႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်ၶႄႇ ၽွင်းၶၢဝ်း သိုၵ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ပွၵ်ႈ 2 ။ ၵွႆးၵႃႈထၢႆႊဝၼ်ႊ ယင်းပၢၵ်ႈထဵင်ၵၢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉၶႄႇ လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ ပဵၼ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ယႅၵ်ႈတူဝ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ။ ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၸိုဝ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ Republic of China ဢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ မီးၽူႈၼမ်း မႃးလူၺ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ၶိူင်ႈပိူင်ၽွင်းငမ်း “ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)”။ တၢင်းၾၢႆႇၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ၸတ်ႉၸႅင်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ထႆႇဝၼ် ပဵၼ်ၶွင်ၶႄႇၽၢၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ယႅၵ်ႈၽႄဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵွႆး ယွၼ်ႉၼႆ ၸင်ႇၵိူတ်ႇလွင်ႈဢိုမ်တိုမ်းမူဝ်းၶုၼ်ႇယူႇ။

- Subscription -

ယိင်ႈမီးၸႆး(ပေႉ) ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈထူမ်ထူၼ်ႈၼမ် သႆႇ ဢိင်ႊဝိူၼ် ၶွင်ပႃႊတီႊထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း (ၻီႊမွၵ်ႉၶ ရေႊသီႊ) ႁိုဝ် ပႃႊတီႊ DPP လႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းငမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၶွင်ထႆႇဝၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵိုဝ်းလီ တင်း ၶႄႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇလႄႈထၢႆႊဝၼ်ႊ ႁၢင်ႈႁၢႆႉၸႃႉလူင်းၵူႈဝၼ်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ယိုတ်ႈလၵ်းၼမ်းၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ လႄႈ ယိင်ႈပိုတ်ႇတၢင်းပၼ်ဢမေႊရိၵႃႊၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ၵမ်ႉယွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ယင်းႁဵတ်းၶိတ်ႈႁဵတ်းပၢႆႇ ယွၵ်ႈဝွၼ် တေႃႇၶႄႇၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃး ၼႂ်းၸုပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၻူဝ်ႊၼလ်ႊ ထရမ်ႊပ် သူင်ႇ ဢလဵၵ်ႉ ဢႃႊသႃႊရ် ၽွင်းလူင် ပၢႆးယူႇလီလႄႈၵၢၼ်လူလွမ်ၾၢႆႇသူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မႃးယဵမ်ႈထၢႆႊဝၼ်ႊ ၼႂ်းႁွပ်ႈလၢႆသိပ်းပီ မိူဝ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊရ် 2020 ၽွင်းၶယဝ်းၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ-19 ၽႄႈမၢၵ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃးၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ ယိူၼ်းယဵမ်ႈထၢႆႊဝၼ်ႊ သၢင်ႈလွင်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်တႃႇၶႄႇတႄႉတႄႉ။

ၵၢၼ်ယဵမ်ႈယိူၼ်းထႆႇဝၼ်ၶွင်ၼႅၼ်းသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶွင်လူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ႁွၼ်ႉလိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈထၢႆႊဝၼ်ႊ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈပဵၼ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ပူၼ်ႉတႂ်ႈၵမ်မိုဝ်းၶႄႇႁိုဝ်။ ၼႂ်း ၵၢၼ်ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းထၢႆႊဝၼ်ႊ တဵမ်တူဝ် လူၺ်ႈၵၢၼ်တၵ်ႉၼၢႆၶွင် “ၵိတ်ႇတိၶုၼ်း ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊၶျႆးဝတ်း ၶမ်ႉသူႊ” ၼႂ်းထႃၼ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇလွင်ႈၵိုဝ်းလီဝူင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁၼ်ဝႃႈၵၢၼ်ယဵမ်ႈယိူၼ်းထၢႆႊဝၼ်ႊ ၶွင်ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉတီႈလီ ၵွပ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းထႃၼ လုၵ်ႈၸုမ်းသၽႃးၽူႈတႅၼ်းဢမေႊရိၵႃႊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢႆႇၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ် ႁိုဝ် ႁူမ်ႈဝႃႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ။ ၵွႆးၵႃႈ တႃႇတေမီး တိုဝ်ႉတၢင်းၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ ထိုဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႉတၢႆးယွၵ်ႈဝွၼ်ၶႄႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်တေႃႇတၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၶႄႇမႃးႁိုင် ဢိၵ်ႇတင်း ၾၢႆႇၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ ဢမ်ႇလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ယဵမ်ႈယိူၼ်းထၢႆႊဝၼ်ႊ ၵမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ “ၸူဝ်ႊ ပႆႊၻဵၼ်ႊ” လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ ဢွၵ်ႇမႃးၾၢင်ႉတိူၼ်။

“မိူၼ်ၶၢဝ်းၽွင်းသိုၵ်းယဵၼ် ဢမေႊရိၵႃႊ ယၢမ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပႃႊတီႊၶွမ်းမိဝ်ႊၼိသ်ႉၶွင် ၶႄႇ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ် တင်း ရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၵွႆးၵႃႈၶႄႇၼႂ်းၸုပ်ႈပၢၼ်ၼႆႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင် မၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁႂ်ႈလၵ်းၼမ်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် လူၺ်ႈ ၼမ်ႉမိုဝ်း ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ႁိုဝ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၸူဝ်ႊ ပႆႊၻဵၼ်ႊ ယင်းပၵ်းလၵ်းယိုတ်ႈမၼ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶႄႇ ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ် ၵွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈတေဢဝ်ထႆႇဝၼ် မႃးပဵၼ်ၶွင်ၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ လႄႈ တၢင်းၵူတ်းမၢႆဝူင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶွင်ၶႄႇ။ ထိုဝ်ဝႃႈ ၶႄႇမီးလွင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်လႄႈပဵၼ်ထမ်း ၼႂ်းၵၢၼ် ၼမ်းဢဝ်ထႆႇဝၼ်မႃးပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းၵၢၼ်ဝူင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ဢိင်လၵ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင် ၵၢၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶွင်ၶႄႇ တၵ်းဢွၵ်ႇမႃးႁၵ်ႉသႃၽႅၼ်ႇလိၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇၵႄႈယွၼ်ႉၶိုၼ်း ၼႅၼ်းသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ပိူဝ်ႈတႃႇမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး ႁၵ်ႉသႃၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် လၵ်းၵၢၼ်ၶွင်ၶႄႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈၶႄႇမီးသူၼ်ႇလႆႈတႃႇတိုတ်ႉဢဝ်ထႆႇဝၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ။ ၵွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငၢႆႈ သင်ဝႃႈတေႁဵတ်းၼႆၵေႃႈႁဵတ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၸွမ်းလၵ်းပိူင်ၵူတ်းမၢႆၵူႈလွင်ႈ”။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ယဵမ်ႈယိူၼ်းထႆႇဝၼ်ၶွင် ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တၵ်းတေဢမ်ႇၵိူတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး ၵွပ်ႈဝႃႈတၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇႁူႉလီဝႃႈ တေသေ(သုမ်း) ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလႆႈတင်းၵူႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်ႇၾၢႆႇၵေႃႈမီးဢႃႊဝုထ်ႉၼိဝ်ႊၶလေႊယ် လႄႈ ၶႄႇတၵ်းတေႃႇသူႇဢမေႊရိၵႃႊလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵွႆးၵႃႈၶႄႇ ဢမ်ႇမီးၸႂ်တေၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈတၵ်းတေလႆႈၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် တင်းလူၵ်ႈပၢႆးၼွၵ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း ဢမေႊရိၵႃႊလႄႈၶႄႇ တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇလႆႈပိုင်ႈပႃးဢိင်ၵၼ် သင်ဝႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၸိုင် တေလူႉ သေႁၢႆ(လူႉသုမ်း) တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ လူၺ်ႈလၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၶွင် ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ယွၵ်ႈဝွၼ်ၶႄႇ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇထတ်းသၢင်လူၺ်ႈသိုဝ်ႇဢမေႊရိၵႃႊ ဝႃႈ ဢမ်ႇလၵ်းလႅမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမီးၵၢၼ်တွပ်ႇထဵင်မေႃး ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႊရိၵႃႊ။

သူၼ်ႇ သီ ၸိၼ်ႉၽိင် တေမူတ်းတၼ်းႁဵင်းၸုပ်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2023 ၼႆႉလႄႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေသိုပ်ႇပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸုပ်ႈ 3 လႄႈတၵ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ႁႂ်ႈၶႄႇမီးဢူငဝ်းပၢႆးၼွၵ်ႈ။ ၵွႆးၵႃႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တၢင်ႇမီးၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းတေႃႇၵၼ် ယင်ႇၸင်ႈၸႂ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇၸတ်ႉပင်းပိၼ်ႈလူႉလႅဝ် ၼင်ႇလၢႆးႁဵတ်းမႁႃဢမ်းၼၢၸ်ႈ တၵ်းယိုတ်းဢဝ်ၽွၼ်းလီမႃးၵွၼ်ႇ လူၺ်ႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်လၵ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈႁၢင်ႈၾၢင်ႁိတ်ႈႁွႆးၼၼ်ႉၵွႆး။

လူၺ်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇထဵင်ၼႂ်းလူၵ်ႈသူဝ်ႊသျဵလ်ႊ ဝႃႈ ထႆႇဝၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းၵၢၼ် ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႉ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်ဢမေႊရိၵႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈထႆႇဝၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵွႆးၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ၼၼ်ႉၵွႆး။ ၵိုင်ႇထုၵ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလၵ်းၵၢၼ် ၵူတ်းမၢႆဝူင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်း ဝႃႈ ထႆႇဝၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈဝႃႈၶႄႇဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈလႆႈၽွင်းငမ်းထႆႇဝၼ်မႃးသေတႃႉ ထႆႇဝၼ် ၵေႃႈ မႅတ်ႇပႅင်းႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵုၼ်ၼႆႉမႃးလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇႁႂ်ႈၶႄႇဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ႁုပ်ႈယိုတ်းထႆႇဝၼ်ၵေႃႈလႆႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇရသ်ႉသျိူဝ်ႊ ႁႃတၢင်းယိုတ်းဢဝ်ယူႊၶရဵၼ်ႊၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉထႆႇဝၼ်ယင်းမီးဢႃႊဝုထ်ႉ ဢၼ်သိုဝ်ႉတီႈဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵူႈပီပီၼၼ်ႉၵေႃႈမီးတၢင်းသူႈတွပ်ႇၶႄႇလႆႈ လႄႈၵူၼ်းထႆႇဝၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ။

သင်ဝႃႈ သီ ၸိၼ်ႉၽိင် တေႁူမ်ႈ ဢဝ်ထႆႇဝၼ် တင်းၶႄႇပဵၼ်ပၵ်းၼိုင်ႈၸိုင်ႈလဵဝ်ၵၼ် မီးလၢႆးလဵဝ်ၵွႆး တၵ်းတေ လႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၼွၵ်ႈၼိူဝ်ၵၢၼ်ယွမ်းၸႂ်ၶွင်ထႆႇဝၼ်ယဝ်ႉ ယူၵ်ႉဝဵၼ်ႉၶႄႇတၵ်းပိၼ်ႇလၢႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း သေၵွၼ်ႇ ၸင်ႇမီးတၢင်းႁူမ်ႈ ထႆႇဝၼ် လူၺ်ႈလၢႆးငမ်းယဵၼ် ၵွႆးၵႃႈပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈယၢပ်ႇ။ ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈထႆႇဝၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃၵေႃႈ မိူၼ်ပဵၼ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၸၢဝ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ဢမ်ႇလိူတ်ႇႁွၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတင်းထႆႇဝၼ်လႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝူၼ်ႉဝႃႈသထႃၼ ထႆႇဝၼ် ယင်းၵိုမ်းမၼ်ႈယူႇ တီႈဢေႇသုတ်းၶၢဝ်းပွတ်းၵွႆးၵေႃႈလီ မၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈယူႇလူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်လႄႈ ၶႄႇ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈၵၼ်။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သင်ဝႃႈထႆႇဝၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ထႆႇဝၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇၵေႃႈတၵ်းတေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵမ်းလဵဝ်။

20230918

မွၼ်းၶိူဝ်း

ထႆးရတ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆး

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း