Wednesday, June 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵႂႃႇတိုၵ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်း TNLA ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ။

ပၢႆႉမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ သိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးပၼ်းလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵၼ်ၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸွမ်းၼိူဝ်လွႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၶႃႈ။ သိုၵ်းလွႆၼႆႉသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းလွႆၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး မၼ်းပဵၼ်ၽေးတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ၶႃႈ။ လိူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် 60 mm လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် တီႈလွႆဝၢၼ်ႈ ၸၢၼ်းသႃႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇလိၼ်လႅင် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇလွႆတေးမိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းလွႆ တီႈလွႆတေးမိူင်း၊ တီႈၵျွင်းၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႈ ၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ၶဝ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈ ပဵၼ်သင်ပဵၼ် ၶႂ်ႈတိူဝ်ႉၽႂ်တိူဝ်ႉ ၾႆးၶႂ်ႈမႆႈၵျွင်းႁိူၼ်းယေးမူႇဝၢၼ်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေတိုၵ်းသိမ်းဢဝ်ႁႂ်ႈလႆႈ 3 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 ယူႇတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းၵႂႃႇ တၢင်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈလွႆ ၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ/ လွႆသူးတွင်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸွႆႈထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ တႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ။ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းမူႇမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ႁဵတ်းၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၸၢႆးၶမ်းဢေး မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ။ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၼမ်ၶႃႈ ၵတ်း ၵႃႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၸွမ်း သေၵေႃႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်မူၵ်း သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ဝႆးဝႆး ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်တေၺႃးၸၢၵ်ႇသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၵူဝ်မၼ်းမိူၼ် တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ မိူၼ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/9/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႆႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ 6 လင်၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 2 လင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 2 လင်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ်သင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း