Friday, May 31, 2024

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းပဵၼ်သႅၼ်

Must read

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃး တၵ်ႉတိူၼ်ၾၢင်ႉၵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်လူမ်လၢမ်မၵ်ႉငၢႆႈၶွင်မၼုသ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်ႁေႃႈၶပ်းၶီႇရူထ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵင်တၢင်း(ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်)ၼၼ်ႉ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶိုၼ်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

Photo Driving School- ႁၢင်ႈၶပ်းရူတ်ႉႁေႃႈၵႃး

လူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 2022 ၼႆႉ မီးတူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ၼၵ်းတႄႉတႄႉလႄႈ လီသႂ်ႇၸႂ်ၾၢင်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉၵႃး ၼႆႉသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈတင်းၼမ် တင်း လၢႆယဝ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၵၼ်တႄႉတႄႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸႂ်ႉရူထ်ႉ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် တၵ်းႁူႉလီဝႃႈ ၵၢၼ်ၵိူတ်ႇဢုပတိႁဵတ်ႇ(ၽေးၵိုင်ႉၵင်ႉ) ရူထ်ႉလေႃႇတမ် ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်လၢမ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵွႆးၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵူတ်းပိူင် လူၺ်ႈႁဵတ်ႇၽူလ်(ႁေႇတုၽလ) လၢႆယၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁေႃႈၶပ်း ရူထ်ႉ ၽႃႇၾႆးလႅင် (ၵွပ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ) ဢမ်ႇၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆဢႅဝ် (ဝူၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇၵႆ) ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၵႂၢမ်းမၵ်ႉငၢႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇႁဵတ်ႇရူထ်ႉလေႃႇတမ်ၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း တင်းဢၼ်လေႃႇတမ် ထၢႆႉၵူၼ်ႈရူထ်ႉ ပိူၼ်ႈ တမ်ၽႃႇသႂ်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁိုဝ် လေႃႇတမ်သဝ်ၾႆးၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉယဝ်ႉႁိုဝ်ဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၵူတ်းမၢႆ ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်(ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း) ၽိုၼ်မႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ်မႃးတင်းႁိုင်ယဝ်ႉ ယင်းၽိူမ်ႉထႅင်ႈတင်း တူတ်ႈၵႃႈထုၵ်ႇမႂ် လႄႈ ၽိူမ်ႉထႅင်းတင်းတူတ်ႈ (တၢမ်ႇ) ဢၼ်တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼမ်လိူဝ်ၵူတ်းမၢႆ ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်(ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း) ၽိုၼ်ၵဝ်ႇလၢႆတူပ်ႉၼႅပ်ႇ။

ၵူတ်းမၢႆ ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်(ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း) ၽိုၼ်မႂ်ႇ 2022 မီးၵႃႈမႂ် ပဵၼ်ငိုၼ်း လႄႈ တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ)

သင်ဝႃႈၸူၶ်ႈလီၵေႃႈမီးၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢီႈ ႁူမ်ႈတင်းလႆႈႁပ်ႉဝႂ်သင်ႇၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်သေၸၢႆႇၵႃႈမၢပ်ႇမႂ်။ ၵွႆးၵႃႈသင်ဝႃႈၸူၶ်ႈႁၢႆႉၶႄးၸၢင်ႈသုၼ်သေ(သဵင်ႈသုမ်း) ၼမ်လိူဝ်ထႅင်ႈ ႁေႃႈၽႃႇလေႃႇတမ်သႂ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူမ်ႉ တၢႆ။ ထႅင်ႈလွင်းၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸူးငၢႆႈမၵ်ႉငၢႆႈ ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇမီးၸရႃႊၸွၼ်ႊရ် (ၵၢၼ်ၵႂႃႇ မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း) ၽိုၼ်မႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးး ၸွမ်းၼင်ႇၵူတ်းပိူင်မႂ်ႇၵၢၼ် ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်(ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း) ၼိူဝ်ၼႃႈလိၼ်(ၽိုၼ်တီႈ 13) 2022 ။

ၶၼ်တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ)ၵူတ်းမၢႆၽိုၼ်မႂ်ႇယၢမ်းလဵဝ် တေႃႇၵၢၼ်ၵိူတ်ႇဢုပတိႁဵတ်ႇ(ၽႆးၵိုင်ႉၵင်ႉ)

ဢုပတိႁဵတ်ႇၵူႈလွင်ႈၵူႈလၢႆးဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၵူတ်းမၢႆ ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်(ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း) ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈတၵ်းၵိူတ်ႇပဵၼ်လိူင်ႈယူႇယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁေႃႈရူထ်ႉဝႆးပူၼ်ႉတီႈ ယဵပ်ႇပရဵၶ်ႇဢမ်ႇတၼ်း လႄႈလေႃႇတမ်သႂ်ႇသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၶႂ်ႈလၵ်ႉၵႆႇသေၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈထိုင် တီႈမၢႆ ႁေႃႈယွၼ်ႉၶိုၼ်း ႁိုဝ် ရူထ်ႉလူမ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇတၼ်းတူၺ်း ဢမ်ႇတၼ်းႁၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) လႄႈထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ

– ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူတ်းမၢႆ ႁေႃႈဝႆး – ထုၵ်ႇမႂ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 4,000 ၿၢထ်ႇ ။ (တူတ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1,000 ၿၢထ်ႇ)။

– ႁေႃႈရူထ်ႉၽႃႇသၼ်ၺၢၼ်ႊၾႆးလႅင် – ထုၵ်ႇမႂ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 4,000 ၿၢထ်ႇ။ (တူတ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1,000 ၿၢထ်ႇ)။

– ဢမ်ႇၵိုတ်းရူထ်ႉပၼ်ၵူၼ်းၶၢမ်ႈတၢင်းမႃႉလၢႆး – ထုၵ်ႇမႂ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 4,000 ၿၢထ်ႇ။ (တူတ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1,000   

   ၿၢထ်ႇ)။

– ႁေႃႈရူထ်ႉယွၼ်ႉၶိုၼ်း – ထုၵ်ႇမႂ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2,000 ၿၢထ်ႇ။ (တူတ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပူၼ်ႉ 500)။   

– ဢမ်ႇၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆ – ထုၵ်ႇမႂ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2,000 ၿၢထ်ႇ။ (တူတ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပူၼ်ႉ 500 )။  

– ဢမ်ႇသႂ်ႇမူၵ်ႇၵၼ်ႈၽႆး – ထုၵ်ႇမႂ် ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2,000 ၿၢထ်ႇ။ (တူတ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပူၼ်ႉ 500)။   

– ႁေႃႈရူထ်ႉဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်လွင်ႈလွတ်ႈၽႆးတေႃႇၸီးဝိတ်ႉ ႁိုဝ် တူဝ်ၶိင်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ထုၵ်ႇမႂ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 5,000   

   ထိုင် 20,000 ၿၢထ်ႇ ႁိုဝ် တင်းတူတ်ႈၵဝ်ႇ တေထုၵ်ႇမႂ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2,000 – 10,000 ဢမ်ႇၼၼ် တင်းထုၵ်ႇတူတ်ႈ

   ၶင်ၶွၵ်ႈလႄႈငိုၼ်း။  

မဝ်းယဝ်ႉႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇလႄႈတမ်း တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ –

ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း“မဝ်းဢမ်ႇၶပ်း”ယူႇၵူႈပီ ယိင်ႈပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းၼႃႈထဵသ်ႉၵၢလ်(ၶၢဝ်းငၢၼ်း – ၶၢဝ်းပွႆး)

ယိင်ႈတေလႆႈပၵ်းတႃပဵၼ်ၶိုၵ်ႉၵၢၼ်တွၼ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵၢၼ်မဝ်းယဝ်ႉၶပ်းႁေႃႈရူထ်ႉ ဢၼ်မီးဢႅလ်ႊၵေႃႊႁွလ်ႊၼႂ်း လိူတ်ႈၼမ်လိူဝ်ဢၼ်ၵူတ်းမၢႆမၵ်းတမ်းဝႆႉ (လိူဝ် 50 မိလ်ႊလိၵရမ်ႊပိူဝ်ႊရ်သဵၼ်ႊတ်) ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸီးဝိတ်ႉၽူႈၸိူဝ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼၼ်ႉမႃးတင်းၼမ် ႁဵၵ်ႈလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းမဝ်းလွတ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမဝ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူတ်းမၢႆမဝ်းယဝ်ႉ ၶပ်းႁေႃႈရူထ်ႉ ၵူတ်းမၢႆၽိုၼ်မႂ်ႇၼႆႉ မီးၵႃႈထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်းလႄႈထုၵ်ႇတူတ်ႈ။

– မဝ်းယဝ်ႉၶပ်းႁေႃႈရူထ်ႉ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1 ပီ မီးတူတ်ႈထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်း တင်ႈတႄႇ   

  5,000 –  20,000 ၿၢထ်ႇ။

– မဝ်းယဝ်ႉၶပ်းႁေႃႈရူထ်ႉသမ်ႉ ပၢႆးၼႂ်း 2 ပီ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇဝၼ်းမိူဝ်ႈမဝ်းၵမ်းဢွၼ်တၢင်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ  

   2 ပီ လႄႈ မႂ် 50,000 – 100,000 ၿၢထ်ႇ သၢလ်(လုမ်းတြႃး) ယင်းတေပၼ်တူတ်ႈထုၵ်ႇၶင်ၶွၵ်ႈလႄႈမႂ် ၵႃႈသေႁၢႆ

   (ၵႃႈလူႉသုမ်း)

ဢမ်ႇသႂ်ႇႁတ်ႉသၢႆလွတ်ႈၽႆး သဵင်ႈၵႃႈမႂ်ၵႃႈႁိုဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၵူတ်းမၢႆ ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်(ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း) ၽိုၼ်မႂ်ႇ –

သၢႆၶၢတ်ႈႁတ်ႉလွတ်ႈၽႆး ဢွၵ်ႇဝႅပ်ႇမႃးဝႆႉ လူတ်းယွမ်းၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ႁိုဝ် ၸွႆႈၸီးဝိတ်ႉဢုပတိႁဵတ်ႇ(ၽေးၵိုင်ႉ ၵင်ႉ) ၵွပ်ႈဝႃႈထုၵ်ႇႁတ်ႉၸပ်းတီႈၼင်ႈဢၼ်ၶႅင်လႅင်းတီႈသုတ်းၶွင်တူဝ်ၶိင်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵုမ်ႇၵူၼ်ႈတင်းႁူဝ်ဝႃႇ ၼႅၼ်ႈၼႃလီ။  သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶပ်းႁေႃႈရူထ်ႉလႄႈၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆလွတ်ႈၽႆးၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈမီးၵၢၼ်လေႃႇတမ်ၵၼ် သၢႆၶၢတ်ႈႁတ်ႉလွတ်ႈၽႆး တေၸွႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇပိဝ်ဝူင်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈရူထ်ႉ လူၺ်ႈၵၢၼ်တုမ်ႉလေႃႇၽွင်းၵိူတ်ႇ ဢုပတိႁဵတ်ႇ ႁူဝ် ႁိုဝ် တူဝ်ၶိင်းတေဢမ်ႇတုမ်ႉလေႃႇၶွင်ၶႅင်လႄႈၽူင်ႊမႃႊလႆႊရူထ်ႉ ႁိုဝ် ၶွၼ်ႊသူလ်ႊ ၼႃႈရူထ်ႉ လႆႈ သင်ဝႃႈၸဝ် ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆလွတ်ႈၽႆးၸိုင် တေလႆႈထုၵ်ႇၸၢႆႇၵႃႈတူတ်ႈမႂ် လႄႈတူတ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ-

– ရူထ်ႉသူၼ်ႇၿုၶ်ႇၶူလ်း (သူၼ်ႇတူဝ်) ရူထ်ႉတူႈ ၽူႈႁေႃႈၶပ်း လႄႈၽူႈၼင်ႈၶီႇ တၵ်းတေလႆႈၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆ  လွတ်ႈ 

  ၽႆးၵူႈတီႈၼင်ႈ

– ရူထ်ႉၵရႃႊပႃႇ 2 ၽၵ်းတူ ၽူႈႁေႃႈၶပ်းလႄႈၽူႈၼင်ႈၸွမ်း တင်းတေလႆႈၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆလွတ်ႈၽႆးၵူႈတီႈၼင်ႈ

– ရူထ်ႈၵရႃႊပႃႇ 4 ၽၵ်းတူ ၽူႈၼင်ႈၾၢႆႇလင် တၵ်းတေလႆႈၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆလွတ်ႈၽႆး ၵူႈတီႈၼင်ႈ

– ၽူႈၼင်ႈၼႂ်းၵရႃႊပႃႇရူထ်ႉ ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်ၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆလွတ်ႈၽႆးလႄႈ တၵ်းတေလႆႈၼင်ႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလိူဝ် 

  ၸွမ်းၼင်ႇၵူတ်းမၢႆတမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၵွႆးၵႃႈၽူႈၵေႃႉႁေႃႈၶပ်းတၵ်းတေလႆႈႁေႃႈၶပ်းၸွမ်းၼင်ႇၵူတ်းမၢႆတမ်းဝၢင်း 

  တၢင်းဝႆးဝႆႉ

ၸႂ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်ၽွင်းႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉ မီးတူတ်ႈ(တၢမ်ႇ)ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူတ်းမၢႆၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်(ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း) ၽိုၼ်မႂ်ႇလႃႈသုတ်း

ၵၢၼ်ၸႂ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်ၽွင်းႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉ ပဵၼ်ႁဵတ်ႇလွင်ႈၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇဢုပတိႁဵတ်ႇရူထ်ႉလေႃႇတမ်ၵၼ် ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေယႅၵ်ႈၽႄႈသမႃးထိ ဝူင်ႈၵၢင်ႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်လႆႈ ၼႂ်းမိူဝ်ႈတတ်းသိၼ်ၸႂ်ၽိတ်းၽၢတ်ႈ ၵွပ်ႈၸႂ်ႉဢွၵ်းဢေႃလၢႆလၢႆယၢင်ႇမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ် မိူၼ် ၼင်ႇယဵပ်ႇပရဵၶ်ႇရူထ်ႉဢမ်ႇတၼ်း လႄႈႁေႃႈၶပ်းလေႃႇတမ်ၵူၼ်ႈရူထ်ႉလမ်းၾၢႆႇၼႃႈ ၵွပ်ႈသမႃးထိၵႂႃႇမုင်ႈပၵ်း ယူႇၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်ပဵၼ်ႁဵတ်ႇ ၵွႆးၵႃႈၵူတ်းမၢႆမႂ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁၢမ်ႈၸႂ်ႉမိုဝ်းထိုဝ် သင်ဝႃႈၸႂ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်ၽွင်းႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉ ၸိုင် တၵ်းတေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ –

– ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူမ်ႈတေႃႇဝႅပ်ႇဢမ်ႇမီးသၢႆ ၸိူင်ႉၼင်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ႁူထွမ်ႇၾင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသၢႆ

– ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ယိုတ်းတိတ်းၸပ်းတူဝ်ရူထ်ႉ ႁိုဝ် တိတ်းၶိူင်ႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၸပ်းဝႆႉၼႃႈရူထ်ႉလႄႈႁၢမ်ႈ ၸွင်ႉ

  တူၺ်း တီႈၶိူင်ႈၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်

– သင်ဝႃႈတၵ်းတေလႆႈယိပ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၸိုင် တၵ်းတေလႆႈၸွတ်ႇၵိုတ်းရူထ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လွတ်ႈၽႆး

 ၵွၼ်ႇတေ ၸႂ်ႉၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်

သင်ဝႃႈၽူႈႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉၽႃႇၾိုၼ် ၸႂ်ႉမိုဝ်းယိပ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၽွင်းႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလၵ်းပိူင်

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉၸိုင် မီးတူတ်ႈသုင်သုတ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 4,000 ၿၢထ်ႇ။

သင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ် ဢမ်ႇၶၢတ်ႈႁတ်ႉသၢႆလွတ်ႈၽႆး မီးတူတ်ႈထုၵ်ႇမႂ် 2,000 ၿၢထ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်တမ်ႇရူၸ်ႇ(ပလိၵ်ႈ)ႁႅင်ႇၸၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းတမ်း ၵူၼ်းႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉ(ၵႃး)ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃး –

ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊရ် 2022

မွၼ်းၶိူဝ်း

20230831

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း