Thursday, April 18, 2024

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သင်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁိုဝ် တိမေႃႊရ်လဵသ်ႉတေႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်တိမေႃႊရ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 27 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉၼႆႉ လူၺ်ႈႁဵတ်ႇဢၢင်ႈဝႃႈ – ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် တူဝ်တႅၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း NUG ဢၼ်မီးပၵ်းထၢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁူႉႁူႉၵၼ်ၼမ် “လူင်ပွင် ၸိုင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်ႇၸၢတ်ႈ”(NUG) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ NUG မီးလုၵ်ႈၸုမ်း သူၼ်ႇယႂ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်တၼ်းႁဵင်းလုၵ်ႈၸုမ်းသၽႃး ဝၢႆးသိုၵ်း ၸုမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။

- Subscription -

လူၺ်ႈၵၢၼ်ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ NUG ယၢမ်းၼႆႉပၢႆႈမူၵ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ႊသျေႊ ရႃႊမွသ်း ႁေႃႊရ်တႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း သိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်“လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်ႇၸၢတ်ႈ”(NUG) တီႈၼႂ်းမိူင်းလူင် ၻိလီႊ ၶွင် တိမေႃႊရ်တႃဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ဢေႃးၵသ်ႉၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သႄႉသွမ်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႈ – ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈၸင်ႇလႆႈသင်ႇႁႂ်ႈၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇမိူင်း မၢၼ်ႈ ပၢႆးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊရ်ၼႆႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈၵၢဝ်ႇၼႂ်းၾဵသျ်ႉၿုၵ်ႉဝႃႈ တိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁႅင်းၵုမ်ႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၵူတ်းမၢႆလႄႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵူတ်းမၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႆႈယမ်ႉထိုင်ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၻီႊမွၵ်ႉၶ ရေႊသီႊ တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။

လိူဝ်သေၼႆႉ ယင်းႁဵၵ်ႉႁွင်ႉႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၼပ်ႉယမ်လၵ်းၵၢၼ်သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်း ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ယူႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇလူင်းသေ မီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵွႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈဢွၵ်ႇမႃးသႄႉသွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈသူဢမ်းၼၢၸ်ႈလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ မိူဝ်ႈ 2021  ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းလႄႈဢမ်ႇမီးႁဵတ်ႇမီးၽူလ်(ႁေႇတု – ၽလ) ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၼၵ်ႉသင် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼႆႉလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းဢမ်ႇလႆႈၼႄ ထိုင်တၢင်းႁၼ်သင်သိင် တေႃႇတူင်ႇဝူင်း ၸၢဝ်းလူၵ်ႈ။


“တိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵၢဝ်ႇယမ်ႉထိုင်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶွင်ၵၢၼ်ၵမ်ႉယၼ်ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်မႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၾိုၼ်ႉၽူး လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်ယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ႁႂ်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း မၢၼ်ႈလႄႈၼႄထိုင် လွင်ႈပဵၼ်ၼိုင်ႈလဵဝ်ၵၼ်တင်းၸၢဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၵၢၼ်ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ ႁႂ်ႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉလၵ်းပိူင်သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း သၢင်ႈၵုၼ်းငၢမ်း ၵႂၢမ်းလီတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်။

ၼၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ထတ်းသၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇၽူၺ်လူၺ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ႁူဝ်ႊသေႊ ရႃႊမွသ်ႊ ႁေႃႊရ်ၻႃႊ လႆႈႁူပ်ႉႁႃလိုဝ်းၵိူဝ်းၵုမ်ၽူႈတႅၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶွင်“လူင်ပွင်ၸိုင်ႁူမ်ႈတုမ် ႁႅင်ႇၸၢတ်ႈ”(NUG) ဢၼ်တေႃႇတၢၼ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈၶွင်တိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ တၵ်းတေလႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီ 1 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်းၿိူဝ်ႊရ်။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၶွင် (NUG) ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတၢင်းၾဵသျ်ႉၿုၵ်ႉဝႃႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶႂမ်ႈ ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈ 2021 ၼၼ်ႉ လၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ လိူဝ်ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃၵၢၼ်တႅၼ်း ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈလၵ်းလၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵွႆး။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီၵၢၼ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈႁေႃႈၽႂ်ဢွၵ်ႇလႄႈပၢၵ်ႇပႅတ်ႈၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းဢႃႊသျဵၼ်ႊၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႆႈထူပ်းတင်းလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ တၢင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်း လူၺ်ႈလၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇဢမ်ႇလႆႈ ထိုင်တီႈလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းသေ တင်ႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈငဝ်း ထပ်ႉသွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၶိုၼ်ႈမႃး။

20230829

မွၼ်းၶိူဝ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း