Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇႁၵ်ႉၾိင်ႈထုင်း ဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈပီ

Must read

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ“ယူႇမိူင်းလႂ် ဢဝ်မႆႉမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းတွၵ်ႇ ဢဝ်မွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉမႃးပၵ်း” ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ယၢၼ်ၵႆႁိူၼ်းယေးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလူင်လိုမ်းၾိင်ႈထုင်းတႆးပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ဢၼ်လီႁၵ်ႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ႁႂ်ႈပဵၼ် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ပေႃးတေလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ပႃးလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး
Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး/ ၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႅၵ်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတုမ်းသိလ်/ ဝၼ်းၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ/ ဝၼ်းၵၢတ်ႇ ၸၢႆႇ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်း တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးၸွမ်ၶိူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတုမ်းသိလ်ၼႆႉ ၵုသူလ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉ ၸၵ်းၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလႆႈမူင်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ယဵၼ်ႇ ငႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႂ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႅၵ်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇလူႇတၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ဝၼ်းတီႈ 1/8/2023 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼၼ်ႉ မီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး
Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး/ ၽွင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႅၵ်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ

တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းတုမ်းသိလ်၊ ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် 14 ၶမ်ႈ ၵွၼ်ႇၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်ၵၢၼ်တႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶႅၵ်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇလူႇတၢၼ်းသွမ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသိလ်မႃးၵူႈပီ တေမီး ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တူင်ႉၼိုင် ၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇ မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃး ၼႂ်းဝၼ်းသိလ်ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 3 ပီ ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွမ်ႈပၼ် လွင်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႅၵ်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တေယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ် မၼ်း သိုဝ်ႉမႃး မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် (မၢၵ်ႇမႆႉ) ဢႁႃႇရ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ် တီႈဝတ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽႂ်မေႃၶႅၵ်းႁုၼ်ႇသၢင်ႈ သင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း တေႃႇထိုင်ပေႃးယဝ်ႉလီငၢမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇ တၢၼ်းဝႆႉတမ်ႈတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼၢင်းငိုၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင် တီႈဝတ်ႉပႃႈပဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 6 ပီယဝ်ႉ။ တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁဝ်း မႃးႁူပ်ႉၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် လီတႄႉတႄႉ။ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈပဵၼ် တီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး
Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး/ ၽွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶႅၵ်းမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ

လိူဝ်သေ လွင်ႈၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢင်ဝႃႇလႄႈ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်း ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလူႇတၢၼ်း တဵၼ်းႁဵင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တီႈၶွၼ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၵုသူလ်တၢင်းလီၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇလူတ်းယွၼ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး။  

ၸၢႆးၸွမ်ၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယူႇၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းသေမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လွင်ႈၼုင်ႈ တင်းဝႂ်ႁဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈပၢင်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ(ဝႆးလုၼ်ႉ) ႁဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈပႆတၢင်းၽိတ်း တင်ႈမူႇတင်ႈၸုမ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈလူတ်းယွမ်း လူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပေႃးလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼမ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၼ်ႁႃမၼ်း တေမီးလၢႆလွင်ႈ – 1) ယွၼ်ႉႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ) ၊ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (လၢဝ်ႇၵၢႆး)၊ ပၢင်သၢင်း၊ မိူင်းလႃးလႄႈ မူႇၸေႊ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၶၢမ်ႇတၢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဵတ်းသိုၵ်းၼမ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်။   

ၸၢႆးၶမ်း တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူႈပီ ၶႃႈဢမ်ႇႁၼ် ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈ မႃးၼွၼ်းၵျွင်းၵမ်သိလ် ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇသႃ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၼမ်ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉၶႃႈ။ ပီၼႆႉ ၶႃႈႁၼ် တီႈဝတ်ႉလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼွၼ်းၵျွင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼမ်တႄႉၼမ်ဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁၼ်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃပီၼႆႉ။ တီႈလႆႈႁူႉမႃးတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇလႆႈ တၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး ယူႇၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇၼႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈသေ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇၼႆၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်း ႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼမ် ယွၼ်ႉၵဵပ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈႁႅင်းသေ ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼႆႉလႄႈ  ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈလွင်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉၼႆသေပၢႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးလၢတ်ႈ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး ပၢႆႈမႃးၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းသေ ယူႇၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢႃယုလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်း တၢင်းမိူင်းထႆးၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽဝၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သထေးၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁူဝ် ႁႆႈသူၼ်ၼႃး မႃႉလႃးဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉသေပၢႆႈ။ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈယဝ်ႉယွၼ်ႉဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ တၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵွပ်ႈ ၼႆ ၵႂၢမ်းထုင်းတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ“ၵႆႉပၢႆႈ ၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၽၢၼ်ယွၼ်ႉ မူၺ်ႉယွၼ်ႉ ၸွမ်းသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း ယွၼ်ႉၶႅၼ်ၼႃႈတီႈ၊ ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈမီးၸွမ် ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းသင် သိုၵ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝၢၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉ တၢင်းၼႆႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းဢဵၼ်ႁႅင်ၶဝ်ဢူၼ်ႈယူႇၼႆႉ။ သူပ်းတႄႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ ႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢိူဝ်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢိူဝ်ႈ တိုၵ်းတႃႇသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢိူဝ်ႈ သူပ်းၶဝ်ၵူၺ်း လၢတ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵၢၼ်တႆးၼႆႉ မၼ်းလီဢိမ်ႇမိူဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁွင်ႉမႃးတႄႉ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈႁႃ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈၸူး မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းတင်းၵမ်ႇၽႃႇ မႅၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၸွမ်းႁွမ်ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်ယူဝ်ႉ သိုၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း