Thursday, May 23, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ
Photo by – Sai Lah Wp/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈထွၼ်ၶဵဝ်ႈလူင်သိၵ်ႈၼိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆး ယူႇလီထႅင်ႈ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈထွၼ်ၶဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇသိၵ်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶဵဝ်ႈမႅင်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“လွင်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်း ၶူးဝႃး ႁွတ်ႈထိုင်ၵုင်းထဵပ်ႈသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃထွၼ်ၶဵဝ်ႈမႅင်း ဢွၵ်ႇပၼ်သိၵ်ႈၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) တေႁိုင်လၢႆဝၼ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9:50 မူင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ယေႃးမုၼ်ပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ (ဢမ်ႇယူႇလီ) ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉလၢတ်ႈယူႇ ပေႃးမီးတူဝ်မီးၸႂ်တႄႉ ပွင်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဝေႇတၼႃႇၼႆႉ မၼ်း တိုၼ်းမီးယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈယူႇတႃႇသေႇ ဢၼ်ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈၵဵင်းႁၢႆး – ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈသိုပ်ႇမဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇထႅင်ႈပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ႁႂ်ႈပေႃးမီးတူဝ်ၸႂ်သွင်ပိူင် ၵတ်းယဵၼ် သိူဝ်းသႃႇ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီ လိူတ်ႈလူမ်းၼႂ်းတူဝ် ၼႂ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈၼႂ်းမေႃယႃလူင်ၶဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ် မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်း ယူႇလီ သုင်းဝၢၼ်သေၵမ်း – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/7/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ လူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသုင်းၺႃးႁဵပ်းလႄႈ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်သေ ဢမ်ႇယူႇလီ။

ၸဝ်ႈလူင်းႁူင်းယႃလူင် ၵဵင်းႁၢႆးမႃး ဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃၶိုၼ်း တီႈထမ်ႈၸၢမ်ပူး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈ ၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-18/8/2022 ဝၢႆးလင်ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း