Thursday, May 23, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ(ဢမ်ႇယူႇလီ) သေ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸင်ႇလႆႈ ယေႃးမုၼ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃမုၼ် ႁွတ်ႈမိူင်းလႃး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႇမိူင်းလႃး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9:50 မူင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ယေႃးမုၼ်ပၢင်းဢဝ် ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၢင်း ၶၼ်ႇတီႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈသိတ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်း ၽူင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း 6 မူင်းၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇၼႆလႄႈ  ၸင်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်းၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းသေ ၶဝ်ႈၼႄမေႃယႃတီႈၵဵင်းႁၢႆးၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ယမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ လႆႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶၢမ်ႈ ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ 2 (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) သေ မုင်ႈၸူးၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၵမ်းလဵဝ်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/7/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ လူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသုင်းၺႃးႁဵပ်းလႄႈ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်သေ ဢမ်ႇယူႇလီ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတိုၵ်ႉတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼၼ်ႉဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၸဝ်ႈလူင်းႁူင်းယႃလူင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11/7/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃၶိုၼ်း တီႈထမ်ႈၸၢမ်ပူး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10-18/8/2022 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ဝၢႆးဢွၵ်ႇထမ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ သေ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယေႃးမုၼ်ဝၼ်း ၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉသီတွၼ်းႁိူင်း(သီၻွၼ်းရိူင်း) ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ် – ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း