Tuesday, June 18, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်းသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်တူၵ်း/ငဝ် ( ရူၵ်ႉသိုမ်ႊသဝ်ႉ โรคซึมเศร้า) သေ ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇတူင်ႉတူဝ်လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်။ မီးၼႃႈႁိူၼ်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်  ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုမ်းလႃးၵၼ်လႆႈထိုင်တီႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ တူၵ်းၵိၼ်း လိူဝ်ႁႅင်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ။

- Subscription -

မၼ်းၼၢင်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ဢႃယု 31 ပီယူႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ယူႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး မီးလုၵ်ႈလဵၵ်ႉ ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႃးယူႇဝႆႉ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းဢၼ်ႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇ ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“  မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း  ပဵၼ်ႁိူဝ်ႉမွႆႈ ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ 4 ပီ။ ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵေႃႈ မေႃယႃပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ်မႃးၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ငိုၼ်းတွင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ မၢင်လိူၼ် ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇဢဝ်ယႃႈယႃတီႈႁူင်းယႃၵေႃႈမီး။  မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် (ရူၵ်ႉသိုမ်ႊသဝ်ႉ โรคซึมเศร้า) တၢင်းပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တူၵ်း   ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ၼွၼ်း ဢမ်ႇလပ်း ၊  ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း ၊ ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း ၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ  ။  ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇၶႅၼ်းဢမ်ႇႁၢႆ ၊ ထိုင်တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉတူဝ် လႆႈၼွၼ်းၶမ်ၽႃႈဝႆႉ   မီး 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်သမ်ႉ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း၊ လဵင်ႉလုၵ်ႈ လုမ်းလႃးမေးၼၢင်းပွၼ်ႈၶဝ်ႈပွၼ်ႈၼမ်ႉ  ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း  ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ။ၸဵမ်ပေႃႈလဵင်ႉလႄႈ လုၵ်ႈလဵင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ႁူင်းၵၢၼ်လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႆႈပိၵ်ႉၵႂႃႇတင်းၼမ်။ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁႃၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။  

ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ယူႇတီႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈလႂ် ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “  တိူၵ်ႈၸႂ်ၼႃႇ ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇႁႃၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၽႂ်  တၢင်းပဵၼ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႇမႃး ၵူႈဝၼ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈလႂ် ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သေၵမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉဝႃႈ- တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် လူၵ်ႉသိုမ်ႊသဝ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်တင်းႁိုင်ယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈႁူႉတူဝ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉလႆႈယူတ်းယႃၶၢဝ်းယၢဝ်း ။  မၢင်ၵေႃႉ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း၊  မၢင်ၵေႃႉ သမ်ႉလပ်းယဝ်ႉဢမ်ႇမေႃတိုၼ်ႇ။  ဢမ်ႇၵိၼ်လႆႈဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်လႆႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇတူင်ႉတူဝ်လႆႈ။ ၸႂ်ႉလဵၵ်ႉၸႂ်ၼွႆႉငၢႆႈလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်း ၸႂ်ပိတ်းၸႂ်ပွတ်း ၸႂ်ၸႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ပေႃးဢမ်ႇယူတ်းယႃသေ ပွႆႇဝႆႉ တိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၼွၵ်ႈတူဝ်ၼႂ်းတူဝ်သေ ထိုင်တီႈယူတ်းယႃယၢပ်ႇယဵၼ်း   – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမၼ်းၼၢင်း လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ တီႈ မၢႆၾူၼ်း 0993725514 – သေၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း