Sunday, July 14, 2024

ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း မိူၼ်ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉ

Must read

(လၵ်းၼမ်းပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ)

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ် ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉလိူၵ်ႈၶဝ်ႈသၽႃးၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းမူတ်း 151 ၵေႃႉသေ ပဵၼ် ပႃႊတီႊဢၼ်လႆႈ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ 1 လႄႈ ပဵၼ်ပႃႊတီႊ ဢၼ်တေလႆႈၸတ်းတင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈဢဝ် 8 ပႃႊတီႊၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ။

- Subscription -

လူၺ်ႈလၵ်းၼမ်းၶွင်ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ မႅၼ်ႈယမ်ထုၵ်ႇဢူၵ်းထုၵ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းႁႃသဵင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈလႂ်ဝဵင်းလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁႄႇလွမ်ႁွမ်ႁုမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ပႂ်ႉႁပ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃတဵမ်ၼႃႈၾႃႉၼႃႈမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တိုၼ်ႇတူဝ်တိုၼ်ႇၸႂ် ထုၵ်ႇယူၵ်ႉယွင်ႈယေႃးဢၢမ်း ဝႃးၸႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼမ်းသဵင် ဢိၵ်ႇတင်းၾၢင်ႁၢင်ႈ ၼႃႈတႃ ၵၢၼ်လၢတ်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇ ၶွင်ႈၶႅဝ်ႈလႅတ်းသဝ်းဝႆးၽၢႆ ၶွင်ႁူဝ်ၼႃႈပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်ႊရတ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လၵ်းၼမ်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတင်းၵၢၼ်မိူင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၽၢၼ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးၵွႆးပႆႇပေႃး ယင်းမီးၾၢင်ႁၢင်ႈယူင်ႉသၢင်ႈ ၽႅၼ်ပိူင် ယူင်ႉသၢင်ႈၵၢၼ်ဝၢင်းၶွပ်ႇပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢၵ်ႇဝၼ်း ၼိုင်ႈပီ တေႁဵတ်းသင်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႅၼ်ႈဢူၵ်းထုၵ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႂ်ႇ တင်းၵႂၢမ်းၶႂၼ် “ၵၢၼ်မိူင်းလီ ပၢၵ်ႇတွင်ႉလီ မီးဢၼႃးၶူတ်း (ဢၼႃၵၢတ်ႈ)”။

လူၺ်ႈလၵ်းၼမ်းၶွင်ပႃႊတီႊ“ၵၢဝ်ႉၵႆ” ၼၼ်ႉ “ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႇ ၽဵင်ႇပဵင်း မိူၼ်ႈပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉ”

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈယုမ်ႇယမ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ

ပႃႊတီႊ“ၵၢဝ်ႉၵႆ” ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼုသ်းယ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ မုင်ႈၸူးဢၼ်လီငၢမ်း မၼုသ်းယ မီးသူၼ်ႇ ၵၢၼ်ၾၼ်ထိုင်တူင်ႇဝူင်းဢၼ်လီငၢမ်းလႄႈမၼုသ်းယ မီးလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းၼႂ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ဢၼႃးၶူတ်း (ဢၼႃၵၢတ်ႈ) ၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇႁူမ်ႈတင်းတူင်ႇဝူင်း။

ပႃႊတီႊ“ၵၢဝ်ႉၵႆ” ယုမ်ႇယမ်ၼၵ်းၼႃ မၼ်ႈၸႂ်လွင်ႈတေပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းလူၵ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၶွင်တူင်ႇဝူင်းလႄႈၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးမႂ်ႇ တၵ်းတေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇလႆႈၵူႈမိူဝ်ႈ။

ပႃႊတီႊ“ၵၢဝ်ႉၵႆ” ယိုၼ်ယၼ်လၵ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၽူႈမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈသုင်သုတ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢၸ်ႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ တၵ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈၵိူဝ်းယမ် ယိုတ်းယူင်းသၢၼ်ၸူးၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵိၸ်ႇၵၢၼ်ပႃႊတီႊ ယိုတ်းလၵ်း ၵၢၼ်မီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈ ၶွင်လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပိူင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ (ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)။

ၵၼ် 1

ပဵၼ်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မုင်ႈမၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလူၺ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈလီ(သၢင်ႈသၼ်ၶ်)

ပႃႊတီႊ ၵၢဝ်ႉၵႆ မုင်ႈမၼ်ႈယိုၼ်ႈလဝ်ႈလၵ်းၼမ်းၵၢဝ်ႉၼႃႈ သၢင်ႈၵၢၼ်မႄႇၽႄႈဢမ်းၼၢၸ်ႈသူႇပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်ႇ ပိၼ်ႈၵုမ်ႇၸဝ်ႈတိုၼ်းဢၼ်ၽုၵ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်တိုၼ်း ၵုၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလိၼ်(သၽ်းၽယႃးၵွၼ်း) ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ(သဝသ်းၻိၵၢၼ်)  လူၺ်ႈလၵ်းၼမ်း ဢၼ်တေၵိူတ်ႇလူၺ်ႈ ပႃႊတီႊ –

1. ၵၢၼ်ယင်ႇထတ်း တၢင်းပၢႆးၵၢၼ်ထတ်းထွင်

2. မီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၽၢၼ်ႇၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇၾင်း ပၼ်ႁႃၸွမ်းၼႂ်းၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၵမ်းသိုဝ်ႈ

3. ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တႅၵ်ႈယင်တင်းတူဝ်ယၢင်ႇလၵ်းၼမ်းၶွင်ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း

ၼႂ်းလွင်ႈၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵိၸ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆမုင်ႈမၼ်ႈတေၶႄႉၶႅင်ႇတင်းတၢင်ႇပႃႊတီႊ ၼႂ်းထႃႇၼၶွင် ၵူႈၶႅင်ႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၶဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆမုင်ႈမၼ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ႁပ်ႉၸႆး (ဢွင်ႇပေႉ) လႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၼမ်းလဝ်ႈယိုၼ်ႈ လၵ်းၼမ်းဢၼ်ၵၢဝ်ႉၼႃႈလႄႈသၢင်ႈၽွၼ်းလီပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ပွင်ၸႃႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉၵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈလၢႆးၸၼ်ႉတႅမ်ႇၶုၺ်ႈ။

ၵၢၼ် 2

ပဵၼ်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ယင်းမုင်ႈမၼ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်တေယိုၼ်ႈလဝ်ႈလၵ်းၼမ်း သၢင်ႈၵၢၼ်ၽႄႇဢမ်းၼၢၸ်ႈလူင်းသူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၵူၼ်ႇပိၼ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၶၢတ်ႇတိုၼ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈ ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင်တိုၼ်း ၵုၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလိၼ် (သၽ်းၽယႃးၵွၼ်း) ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ(သဝသ်ႇၻိၵၢၼ်) လူၺ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈလၢႆးတႂ်ႈ တႅမ်ႇၶုၺ်ႈ။

ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ပႃႊတီႊႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄထိုင်ၾၢင်ႁၢင်ႈၵၢၼ်မီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈ ၶွင် ပႃႊတီႊ တင်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈတိုၼ်းလႄႈၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းၵၢင်ၸႂ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်း တင်းသူၼ်ႇၵၢၼ်ႁူမ်ႈတိုၼ်း ၶွင် လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊဢိၵ်ႇပႃးၽူႈၵမ်ႉထႅမ်။ ႁဝ်းတေၵၢဝ်ႉၼႃႈၵႂႃႇ ၸတ်းၵိၸ်ႇၵၢၼ်တူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၵိၸ်ႇၵၢၼ်လၢႆ ဝႅပ်ႇၾၢင် လူၺ်ႈၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်ၶွင်ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ဢၼ်ပိုင်ႈၵုၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းလိၼ်(သၽ်းၽယႃးၵွၼ်း) ဢၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၵိူဝ်းလီဝူင်ႈၵၢင်လၢႆပႃႊတီႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပႃႊတီႊ ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈယူႇ ၼႂ်းၵမ်မိုဝ်းၸဝ်ႈၶွင်ၵေႃႉလႂ် ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ပႃႊတီႊႁူမ်ႈၵၼ်။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႊတီႊဢမ်ႇလၢႆၵေႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေမႃးတမ်းဝၢင်းၸီႉၼမ်းတၢင်းၶွင်ပႃႊတီႊဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေမႃးဝိတ်းသၢႆႉဝိတ်းၵႂႃတူဝ်ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၸွမ်းၸႂ်လႄႈ ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူင်ၵေႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ မႃးတီႈ လၢႆလၢႆတီႈ တင်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၵၢၼ်ၸၢႆႇ တၵ်းတေထုၵ်ႇၼမ်းမႃးပိုတ်ႇၽိူၺ်တေႃႇလုၵ်ႈၸုမ်းၼႂ်းပႃႊတီႊ ပိူဝ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈပူင်ႇသႂ် ပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ၵူတ်ႇၸွပ်ႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၼႂ်းပႃႊတီႊၵူႈၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ပႃႊတီႊႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ လုၵ်ႈၸုမ်းၵူႈၵေႃႉတၵ်းမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၼႂ်း ၵၢၼ်တတ်းသိၼ်ၸႂ်မီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်တမ်းဝၢင်းလၵ်းၼမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶွင်ပႃႊတီႊ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ဢွၵ်ႇဝႅပ်ႇ ယူင်ႉသၢင်ႈၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇၼိူဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶွင်လၵ်းၵၢၼ် ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ လူၺ်ႈၵၢၼ်မီးသူၼ်ႇႁူမ်ႈလႄႈၵၢၼ်မႄႇၽႄႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ။

ၵၼ် 3

ပဵၼ်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မုင်ႈမၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶၢဝ်းယၢဝ်း

ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵိၸ်ႇၵၢၼ်မုင်ႈမၢႆပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်ၵမ်း လႄႈယင်းသိုပ်ႇသၢင်ႈယၢင်ႈပႆၸွမ်းၶေႃႈယုမ်ႇယမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈပႃႊတီႊဢၼႃးၶူတ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇယုပ်ႉ။ ၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ပိူင်ငဝ်ႈၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်သႄႈၼဵၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလူင်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းလႆႈၶဝ်ႈသူႇဢမ်းၼၢၸ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူဝ်ႈဢဝ်လၵ်းၼမ်းၵၢၼ် မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်းလီၶဝ်ႈသူႇထိုင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း။ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် မိူင်းတင်းမူတ်း။

ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ တၵ်းပဵၼ်ပႃႊတီႊၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၸီးဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵႆႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈ

ႁဵတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇၸႂ်ဢွၵ်ႇၶေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်လႂ်ၸွမ်းမိုဝ်ႉယၢမ်းၵွႆး ႁဝ်းတိုၼ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းတေၵိုတ်းယင်ႉ။

မိူဝ်ႈမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ တေသူင်ႇၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈလူင်းၶႄႉၶႅင်ႇလႄႈတေႁဵတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉဢမ်းၼၢၸ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းတႃႇၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ႁဝ်းတၵ်းမီးဢမ်း ၼၢၸ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်သူၼ်ႇတူဝ် ႁဝ်းတၵ်းတေဢဝ်ဢမ်းၼၢၸ်ႈၶိုၼ်းမႃးပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈၽၢၼ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႊတီႊဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူႇတၼ်းႁဵင်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ တေႁပ်ႉၼႃႈ တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ။ သူၼ်ႇပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇပၢင် ၾိုၵ်းႁဵၼ်းႁူႉၵၢၼ်မိူင်း “ႁွင်ႈႁဵၼ်းၵၢဝ်ႉၵႆ” ၽိူၺ်ၽႄႈၵႂၢမ်းႁူႉလႄႈလၵ်းၵၢၼ်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ႁူမ်ႈတင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႄႉၶႅင်ၵႂႃႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း။

ႁဝ်းတေသၢင်ႈပႃႊတီႊဢၼ်ၶိုတ်းတၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်လႄႈပဵၼ်မိတ်ႉသ်တေႃႇၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈပုၼ်ႈတႃႇၵၢၼ် ၸႂ်ႉသွႆႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈၸတ်းၵိၸ်ႉၵၢၼ်တင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵိူဝ်းၵုမ်။

တင်းမူတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႅဝ်းတၢင်းၶွင်ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၼႅဝ်းတၢင်းၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆတေၸၢင်ႈ“ပၵ်းတုင်း” လႄႈ “ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈ” ပိူဝ်ႈပိၼ်ႇလွၼ်ႉၵႅၼ်ၵၢၼ်မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈတင်း “သၢၼ်တေႃႇ” ၶေႃႈယုမ်ႇယမ်လႄႈၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶွင်ပႃႊတီႊဢၼႃးၶူတ်းမႂ်ႇ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၸိူဝ်းႁဝ်း တေ“ၵၢဝ်ႉၵႆ” ၵႂႃႇထိုင် “ဢၼႃးၶူတ်ႉမႂ်ႇ” လူၺ်ႈၵၼ် …………။

မွၼ်းၶိူဝ်း / ပိၼ်ႇ

20230614

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း